سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 2 ـ از جندی شاپور تا اروپای جدید و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فارماسیوتیکس

چکیده

در حوالی سال 260 میلادی و پس از افول علم در سرزمین­های روم باستان و یونان، طالبان علم از سراسر دنیا و با ادیان و فرهنگ های متفاوت در فضایی دوستانه، با تفاهم و هم اندیشی در دانشگاه و بیمارستانی تازه تاسیس معروف به جندی شاپور مشغول تحصیل و تحقیق بوده­اند. مدرسه جندی­شاپور قدیم ایران توانست به تدریج از حضور و ظرفیت علمی ده­ها استاد برجسته و هزاران دانشجوی طالب علم ایرانی و غیر ایرانی، قریب به چهارصد هزار کتاب و رساله علمی و نهصد سال درخشش و شکوفایی در زمینه علوم پزشکی و غیر پزشکی بهرمند گردد. این دانشگاه اثری ماندگار در میراث فرهنگی ایران و جهان، و پایه گذار علم داروسازی و پزشکی در دنیا و دانشگاه جندی شاپور جدید می­باشد. در قسمت دوم این پژوهش تاریخی اهم فعالیت های بیمارستان و مرکز علمی معروف به جندی شاپور در عصر میانه (Middle Age) و تاثیرپذیری سایر مدارس علمی جدیدالتاسیس در اروپای غربی و آمریکا از آن و همچنین پایه ریزی دانشگاه جدید علوم پزشکی جندی شاپور فعلی مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


1-Soylemez MM. The Lost City of Science. Ankara: Arastirma Yayinlari; 2003:24-28,43-55.
2-Frye, RN. The Cambridge History of Iran. Vol 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. 1975:3-8,396.
3-Hill D. Islamic Science and Engineering. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1993: 1-3.
4-Elgood C. A Medical History of Persia and the eastern caliphate from the earliest times until the year A.D. 1932. Cambridge: Cambridge  University press; 1951:205-9.
5-Fry RN. The Political History of Iran under the Sasanians. In: Yarshater E. the Cambridge history of Iran. Cambridge: Cambridge  University press; 1983: 2-12.  
6-Nagamia  FH. The Bukhtishu Family: A Dynasty of Physicians in the Early History of Islamic Medicine. JIMA, 2009; Volume 41: 8-10.
7-Le Strange G. The lands of the eastern caliphate: Mesopotamia, Persia and central Asia, from the Moslem conquest to the time of Timur. Cambridge: Cambridge University Press; 1905:238.
8-Dols MW. The origins of the Islamic Hospital: myth and reality. Bull Hist Med 1987;61(3):367-91.
9-Joseph GG. The crest of the peacock: non- European roots of mathematics. London; I.B.Tauris; 1991: 15.
10-Taylor,  GM. The Physicians of Jundishapur. University of California, Irvine. Sasanika. 2010:1-15.
11-Finger S. Origins of Neuroscience: A history of explorations into brain function. NewYork: Oxford University Press; 1999: 8.
12-Nagamia HF. Islamic Medicine History and Current Practice. J Int Soc His Islamic Med 2003;2:19-30.  
13-Frye R. Cambridge History of Iran. Cambridge: Cambridge University press; 1975:388-97.
14-Frye R. The Golden Age of Persia. London: Weidenfeld and Nicolson; 1975:10-11.
15-Sturgeon JM. The Academy of Jundishapur. “The Thin Tweed Line”. Available from: URL:http://www.humanstudy.org/history/2012-03-sturgeon-j.html. 2012: 1-7.
16-Jackson SN. “The Thin Tweed Line” The Caliphate and the Muslim Renaissance”. DHC 261: The University . Black Hall 151, Ellensburg, WA. Jan. 2012: 1-8.
17-Siraisi NG. Avicenna in Renaissance Italy: Canon and Medical Teaching in Italian Universities after 1500. Princeton: Princeton University press; 1987:77-124.
18-Osler W. The Evaluation of Modern science. New Haven: Yale University press; 1921: 243.
19-Tunrner, HR. Science in Medieval Islamic: An Illustrated Introduction. Texas: University of Texas press; 1997: 136-8.
20-Sajjadi SM. First Brain Surgery in 4800 years ago in Iran. In: Iran News Agency [online], Available from:URL http:// www.irna.com. Accessed Jan 2nd  1999.
21-Afshari, M.R. Jundishapur, “A symbol of Intercultural Understanding”. Jundishapur J Microbiol. 2012; 5(4):519-520.