بررسی نتایج درمان جراحی بی ثباتی قدامی مفصل شانه به روش کپسولورافی بانکارت در بیماران عمل شده در بیمارستان‌های رازی و امام خمینی اهواز طی سال‌های90 -1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی استخوان و مفاصل، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، ایران.

2 گروه جراحی استخوان و مفاصل، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شانه بیشترین میزان حرکت را در میان مفاصل بدن انسان دارد. در نتیجه، این مفصل مستعد حوادث جابجایی و دررفتگی بوده و به علت حرکات شدید مفصل شانه، پایداری آن از بین می رود  . شکل شایع ناپایداری شانه، دررفتگی قدامی تروماتیک می باشد . essential lesion   Bankart ، کندگی لابروم از anterior inferior glenoid همراه با پارگی در لابروم می باشد  . هدف از این مطالعه بررسی نتایج عمل جراحی باز بانکارت در دررفتگی قدامی شانه می باشد.          
روش بررسی: از 30 بیمار مبتلا به در رفتگی مکرر  قدامی شانه که تحت عمل جراحی باز بانکارت به روش آنکورسوچور در سال های 90-1380 در بیمارستان امام و رازی اهواز قرار گرفته بودند، معاینه بعمل آمده و میزان دامنه حرکتی مفصل شانه، محدودیت حرکتی شانه در مقایسه با شانه مقابل، میزان درد مفصل شانه بر اساس numerical rating scale ، وجود بی‌ثباتی در مفصل، اسکور شانه  DASH Score) و (Row Score، اندازه‌گیری شده، سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری  با SPSS 17 قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی بیماران  65/6±7/33 سال بود. میانگین به دست آمده از range of motion  بیماران پس از عمل در   elevation forward ، rotation internal، rotation external و abduction  به ترتیب 150 ، 47 ، 36  و 156 درجه بود که نسبت به کمترین  مقادیر نرمال کاهش اندکی داشت. بیشترین میزان کاهش external rotation صفرتا20 درجه  با میانگین 10 درجه بود.  براساس Row score    %64  وضعیت عالی،  23 %   وضعیت خوب و 13 %  وضعیت ضعیفی داشتند. میانگین DASH score به دست آمده 83/38 (30-66)  بود. هیچ یک از بیماران پس از عمل دچار عود مجدد نشده و شواهدی مبنی بر آرتروز  در رادیوگرافی نداشتند.
نتیجه گیری:  با توجه به یافته های این مطالعه به نظر می رسد که جراحی باز به روش بانکارت  در کاهش میزان عود و درد بیماران موثر است. 

کلیدواژه‌ها


1-Good CR, MacGillivary JD. Traumatic shoulder dislocation in the adolescent athlete: advances in surgical treatment. Curr Opin Pediatr 2005;17(1):25-9.
2-Jana M, Srivastava DN, Sharma R, Gamanagatti S, Nag HL, Mittal R, et al. Magnetic resonance arthrography for assessing severity of glenohumeral labroligamentous lesions. J Orthop Surg (Hong Kong) 2012;20(2):230-5.
3-Cutts S, Prempeh M, Drew S. Anterior shoulder dislocation. Ann R Coll Surg Engl 2009;91(1):2–7.
4-Thomas JG, Lyle M, Frank G, Christian B. Bankart Repair for Anterior Instability of the Shoulder. Long-Term Outcome. J Bone Joint Surg 1997;79:850-7.  
5-Chant CB, Litchfield R, Griffin S, Thain LM. Humeral head retroversion in competitive baseball players and its relationship to glenohumeral rotation range of motion. J Orthop Sports Phys Ther 2007;37(9):514–20.
6-Bergin D. Imaging shoulder instability in the athlete. Magn Reson Imaging Clin N Am 2009;17(4):595–615.
7-Bedi A, Ryu RK. The treatment of primary anterior shoulder dislocations. Instr Course Lect 2009;58:293-304.
8-Ronald M. Clinical orthopaedic examination. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2004. P. 58-65.
9- Tabatabaei S, Khorrami M, Arabi MA, Mousavi S. Results of Magnuson-stack operation in recurrent anterior shoulder instability. Pak J Med Sci 26.4 (2010): 805-808
10-Mizuno K, Nabeshima Y, Hirohata K. Analysis of Bankart lesion in the recurrent dislocation or subluxation of the shoulder. Clin Orthop Relat Res 1993;288:158-65. 
11-Rowe CR, Patel D, Southmayd WW. The Bankart procedure: A long-term end-result study. J Bone and Joint Surg 1978;60(1):1-16. 
12-DiChristina DG. Imaging rounds. Anterior subluxation of the shoulder with Hill-Sachs lesion and an osseous Bankart lesion. Orthop Rev 1992;21(4):507-12.
13-Hastings DE, Coughlin LP. Recurrent subluxation of the glenohumeral joint. Am J Sports Med 1981;9(6):352-5.
14-Hovelius L, Thorling J, Fredin H. Recurrent anterior dislocation of the shoulder. Results after the Bankart and Putti-Platt operations. J Bone Joint Surg Am  1979;61(4):566-9.
15-Rowe CR, Zarins B, Ciullo JV. Recurrent anterior dislocation of the shoulder after surgical repair. Apparent causes of failure and treatment. J Bone Joint Surg Am 1984 Feb;66(2):159-68.
16-Bonnevialle N, Ibnoulkhatib A, Mansat P, Rongières M, Mansat M, Bonnevialle P. Outcomes of two surgical revision techniques for recurrent anterior shoulder instability following selective capsular repair.  Orthop Traumatol Surg Res 2013;99(4):455-63.
17-Varmarken JE, Jensen CH. Recurrent anterior dislocation of the shoulder. A comparison of the results after the Bankart and the Putti-Platt procedure. Orthopedics 1989;12(3):453-5.
18-Constant CR, Morley AH. A clinical method of functional assessment of the shoulder. Clin Orthop 1987;214:160-4.
19-Provencher MT, Frank RM, Macian D, Dewing CB, Ghodadra NS, Carney J, et al. An analysis of shoulder outcomes scores in 275 consecutive patients: disease-specific correlation across multiple shoulder conditions. Mil Med 2012;177(8):975-82.
20-Richards RR, An KN, Bigliani LU, Friedman RJ, Gartsman GM, Gristina AG, et al. A standardized method for the assessment of shoulder function. J Shoulder Elbow Surg 1994;3(6):347-52.
21-Thomas SC, Matsen FA 3rd. An approach to the repair of avulsion of the glenohumeral ligaments in the management of traumatic anterior glenohumeral instability. J Bone Joint Surg Am 1989;71(4): 506-13.
22-Strahovnik A, Fokter SK. Long-term results after open Bankart operation for anterior shoulder instability. A 3- to 16-year follow-up. Wien Klin Wochenschr 2006;118 Suppl 2:58-61
23-Lützner J, Krummenauer F, Lübke J, Kirschner S, Günther KP, Bottesi M. Fuctional outcome after open and arthroscopic bankart repair for traumatic shoulder instability. Eur J Med Res 2009;14(1):18–24.