بررسی تطابق آستانۀ پاسخهای پایدار شنوایی و پاسخ شنیداری ساقۀ مغز در نوزادان و کودکان مبتلا به کم‌شنوایی حسی عصبی ملایم و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی- اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

2 مرکز تحقیقات شنوایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی.

4 گروه نورولوژی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

5 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهمترین کاربردهای آزمون­های الکتروفیزیولوژی تشخیص زودرس کم­شنوایی و تخمین آستانه­های شنوایی در کودکان و نوزادان به منظور مداخلۀ زودهنگام شنوایی است. ASSR آزمون الکتروفیزیولوژی جدیدی جهت آستانه­یابی نوزادان و کودکان در علم شنوایی­شناسی است. از طرفی C-ABR معمولترین روش آستانه­گیری نوزادان است. هدف از این مطالعۀ بررسی تطابق بین نتایج به دست آمده از آزمونهای ASSR با نتایج آزمون­های C-ABR است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی است. در این مطالعه 32 نوزاد و کودک در محدودۀ سنی بدو تولد تا 7 سال در دو گروه کم­شنوایی ملایم و متوسط با استفاده از آزمون­های  ASSR و  ABRبا محرک کلیک  مورد آستانه­گیری قرار گرفتند.
یافته­ها: ضریب همبستگی در فرکانس­های: 5/0، 1 ، 2 ،4 و میانگین آستانه­های 1و4 کیلوهرتز و میانگین آستانه­های فرکانس 2و 4 کیلوهرتز در کم­شنوایی ملایم بین  87/0-40/0 و در کم­شنوایی متوسط بین  91/0-52/0 به دست آمد( 05/0P<).
نتیجه­گیری: ارتباط آزمون  C-ABRبا ASSR در میانگین فرکانسها بیشتر از تک­تک فرکانس­ها است. با افزایش فرکانس و میزان کم­شنوایی میزان همبستگی افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


1-Korczak P, Smart J, Delgado R, Strobel TM, Bradford C. Auditory steady-state responses. J Am Acad Audiol 2012;23(3):146-70.
2-Szymańska A, Gryczyński M, Pajor A. [Auditory steady-state responses-the state of art]. Otolaryngol Pol 2010;64(5):274-80. [In Polish]
3-Lin YH, Ho HC, Wu HP. Comparison of auditory steady-state responses and auditory brainstem responses in audiometric assessment of adults with sensorineural hearing loss. Auris Nasus Larynx 2009;36(2):140-5.
4-Rabelo CM, Schochat E. Sensitivity and specificity of auditory steady-state response testing. Clinics (Sao Paulo) 2011;66(1):87-93.
5-Linares AE, Costa Filho OA, Martinez MA. Auditory steady state response in pediatric audiology. Braz J Otorhinolaryngol 2010;76(6):723-8.
6-Swanepoel D, Ebrahim S. Auditory steady-state response and auditory brainstem response thresholds in children. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009;266(2):213-9.
7-Martínez Fernández A, Alañón Fernández MA, Ayala Martínez LF, Alvarez Alvarez AB, Miranda León MT, Sainz Quevedo M. [Comparative study between auditory steady-state responses, auditory brain-stem responses and liminar tonal audiometry]. Acta Otorrinolaringol Esp 2007;58(7):290-5. [In Spanish]
8-Vander Werff KR, Brown CJ. Effect of audiometric configuration on threshold and suprathreshold auditory steady-state responses. Ear Hear 2005;26(3):310-26.
9-Vander Werff KR, Brown CJ, Gienapp BA, Schmidt Clay KM. Comparison of auditory steady-state response and auditory brainstem response thresholds in children. J Am Acad Audiol 2002;13(5):227-35.
10-Swanepoel D, Erasmus H. Auditory steady-state responses for estimating moderate hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007;264(7):755-9.
11-Rodrigues GR, Lewis DR. Threshold prediction in children with sensorioneural hearing loss using the auditory steady-state responses and tone-evoked auditory brain stem response. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010;74(5):540-6.
12-Scherf F, Brokx J, Wuyts FL, Van de Heyning PH. The ASSR: clinical application in normal-hearing and hearing-impaired infants and adults, comparison with the click-evoked ABR and pure-tone audiometry. Int J Audiol 2006;45(5):281-6.