تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، گرایش جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، ایران.

2 گروه پزشکی قانونی ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران.

3 گروه حقوق،گرایش حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات خوزستان،ایران.

چکیده

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مقررات پیشین را اصلاح کرده و مبنای تقصیر را در مسؤولیت پزشک پذیرفته است. بنابراین پزشک برای رهایی از مسؤولیت، باید عدم تقصیر خود را به طریق اولی (قطع رابطه سببیت) ثابت نماید.

کلیدواژه‌ها


 
1-Shmbiyati H. [Public criminal law]. 12th  ed. Tehran: Jobin; 2005. [In Persian]
2-Katoziyan N. [Tortious liability, civil liability]. Tehran: Tehran university;  1990. [In Persian]
3-Katoziyan N. [Non- contractual obligations: tortious liability]. Tehran: Tehran University; 2003. [In Persian]
4-Makarem Shirazi N. [New request for a legal opinion]. 3rd ed. Ghom: Ali Ibn-e- Abitaleb; 2002. [In Persian]
5-Teree F, Simler Ph. et Leqette Y. [Droit civil, les obligations], 7th ed. Dalloz; 1999. [In France]
6-Shojae Poreyan S. [Doctor's responsibility against patient]. Tehran: Ferdosi; 2010. [In Persian]
7-Goldozeyan A. [Public criminal law abligation]. 8th ed. Tehran: Mizan publication; 2003. [In Persian]