روایی،پایایی، ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانپزشکی.گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی.گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روان تنی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 کارشناس ارشد روانشناسی. گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اختلال افسردگی دوقطبی هم از لحاظ مبانی بیولوژیکی هم از نظر پدیدارشناختی علائم از افسردگی غیردوقطبی متفاوت است.تشخیص ماهیت این دو در فاز افسردگی کمی دشوار و مستلزم مصاحبه دقیق و ابزار سنجش مناسب است. هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی، پایایی، توان تمایزی و ساختار عاملی مقیاس سنجش مانیای یانگ (YMRS) بود.
روش بررسی: این مطالعه از نوع زمینه یابی و روان سنجی است. شرکت کنندگان 367 نفر، شامل 120 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی، 126 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی عمده و 121 فرد بهنجار از مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مطب های خصوصی بودند. مقیاس درجه بندی مانیای یانگ (YMRS)، مقیاس درجه بندی افسردگی دوقطبی (BDRS)، مقیاس درجه بندی افسردگی همیلتون (HDRS) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) برای گردآوری داده ها به کار رفتند و داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و تحلیل تمایزات تحلیل شدند.
یافته­ها: مقیاس درجه بندی مانیای یانگ در جمعیت ایرانی همسانی درونی بالایی (α=0/82) داشت و روایی آن از طریق همبستگی بالا با زیرمقیاس آمیخته ی مقیاس درجه بندی افسردگی دوقطبی (0.74.5) تایید شد. تحلیل عاملی سه عامل فزون فعالی، رفتارهای پرخطر و پیش آگهی را بر اساس ملاک های تشخیصی DSM-5شناسایی کرد. مناسب ترین نقطه برش بالینی، نمره 5/7 با حساسیت 5/62 درصد و ویژگی 89 درصد در شناسایی بیماران تک قطبی از دوقطبی بود.
نتیجه­گیری: نسخه فارسی مقیاس سنجش مانیای یانگ از ویژگی های روان سنجی مطلوبی برخوردار است و قدرت تمایز افسردگی دوقطبی از تک قطبی را دارد.

کلیدواژه‌ها


1- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th, DSM-5. Translated by Farzin Rezaei, Ali Fakhraei, Atoosa Farmand, Ali Niloufari, Janet Hashemi & Farhad Shamlo. Tehran: Arjmand publication; 2103 (Persian).
2-Nussbaum A. The pocket guide to the DSM-5 diagnostic exam, translated by Farzin Rezaei & AliAkbar Froghi. Tehran: Arjmand Publication; 2013 (Persian).
3-Ganji M. Essentials of DSM-5 changes. Tehran: Savalan publication; 2014 (Persian).
4-Sadock BJ, Sadock VA. & Ruiz P. Synopsis of psychiatry: behavioral sciences/ clinical psychiatry. New York: Wolter Kluwer; 2015.
5-Sajatovic M, & Raminez L. Rating Scale in Mental Health. Hadsun: Lexi-Comp, Inc; 2001.
6-Young RC, Biggs JT, Ziegler VE, & Meyer DA. (1978). A rating scale for mania: Reliability, validity and sensitivity. British Journal of Psychiatry. 1978; 133: 429-3.
7-Karadag F, et al. Reliability and validity of Turkish translation of Young Mania RatingScale.TurkishPsikiyatriDergisi. 2002; 13(2): 107-14.
8-Lam RW, Michalak EE, & Swinson, RP. Assessment scales in depression, mania and anxiety, first published. Abingdon: Informa; 2005..
9-Barekatin M, Tavakkoli M, Molavi H, Maroofi M, & Salehi M. (2007). Normality, reliability and validity of Young Mania Rating Scale.  Journal of Psychology. 2007; 2: 150-167 (Persian).
10-Dozois DJA, & Uobson KS. A psychometric evaluation of the Beck depression inventory-II. Psychol Assess. 1998; 10(2): 83-9.
11-Beck AT, Strer RA, & Brawn GK. Manual of the BDI-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation; 1996.
12-Ebrahimi A, Barekatin M, Bornamanesh A, & Nasiri H. Psychometric characteristics of Persian form of BDRS among patients and normal people. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2015; 21(1): 60-68 (Persian).
13-Hamilton M. A rating scale for depression.Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1960; 23: 56-62.
14-Ballesteros J, Bobes J, &;Bulbena A. Sensitive to change, discriminative  performance  and  cut  off  criteria  to define  remission  for  embedded  short  scale  of  the Hamilton  depression  rating  scale.  J  Affect Disord. 2007; 102(3): 93-9.
15-Ebrahimi A, Neshatdoost HT, Mousavi SG, Asadollahi GA, & Nasiri H. Controlled  randomized  clinical  trial  of spirituality integrated psychotherapy (SIPT), cognitive-behavioral  therapy  (CBT)  and  medication  intervention on depressive symptoms and dysfunctional attitudes in patients  with  dysthymic  disorder.  Adv Biomed Res. 2013; 2(53): 1-7 (Persian).
16-Berk M, Malh, GS, Cahill C, Carman AC, Hadzi-Pavlovic D, & Hawkins MT, et al. The bipolar depression rating scale (BDRS): Its development, validation and utility. Bipolar Disord. 2007; 9(6): 571-9.
17-Poolsup N, et al. Measuring mania and critical appraisal of rating scales. Journal of Clinical and Pharmacological Therapy. 1999; 24: 433-443.
18-Shabani A, Akbari M, & Dadashi M. Reliability and validity of the bipolar depression rating scale on an Iranian sample. Arch Iran Medicine. 2010; 13(3): 217-22.
19-Young RC, Biggs JT, Ziegler VE, & Meyer DA. Young Mania Rating Scale. In:  Handbook of Psychiatric Measures. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000, p. 540-542.
20-Colom F, & Vieta E. Spanish version of a scale for the assessment of mania: Validity and reliability of the Young Mania Rating Scale. MedicinaClinica (Barc). 2002; 119(10): 366-71.
21-Favre S, et al. Translation and validation of a French version of the Young Mania Rating Scale. L Encephale. 2003; 29(6): 499-505.
22-Youngstrom EA, Danielson CK, Findling RL, Gracious BL, & Calabrese JR. Factor structure of the Young Mania Rating Scale for use with youths ages 5 to 17 years. J Clin Child AdolescPsychol. 2002; 31(4): 567-72.
23-Youngstrom EA, Genzlinger JE, Egerton GA, & Van Meter AR. Multivariate meta-analysis of the discriminative validity of caregiver, youth, and teacher rating scales for pediatric bipolar disorder: Mother knows best about mania. Archives of Scientific Psychology. 2015; 3(1): 112.