بررسی نقش آلبومین تزریقی در کاهش حجم هماتوم ناشی از سکته‌ی مغزی خونریزی‌دهنده

نویسندگان

1 گروه نورولوژی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

2 پزشک عمومی

چکیده

زمینه و هدف: آسیب به نرونها طی خونریزی مغزی اولیه به دلیل اثرات فشاری و توکسیسیته محصولات تجزیه شده خون ایجاد می­شود. با توجه به نبود درمان طبی مناسب و نیز توانایی آلبومین در محدود کردن ادم و جلوگیری از تجزیه شدن، در مطالعه­ی حاضر به بررسی تأثیر آلبومین در این بیماران پرداختیم.
مواد و روش:در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی صورت گرفت،بیماران با سکته مغزی هموراژیک که حداکثر 24 ساعت از وقوع آن گذشته وارد مطالعه شدند.بیماران به دو گروه تقسیم شدند،گروه مورد آلبومین طی 7 روز،روزانه 2 ساعت بصورت وریدی و گروه کنترل نرمال سالین دریافت کردند.در انتهای درمان مجدداٌ حجم هماتوم محاسبه شد. با استفاده از تستهای Chi Square و T-Test تأثیر مداخله در دو گروه بررسی شد. همچنین میزان ناتوانی در ابتدا و انتهای درمان با معیار NIHSS سنجیده شد.
 یافته ها: از 61 بیمار بررسی شده،31 بیمار آلبومین و30 بیمار پلاسبو دریافت کردند. بیماران دو گروه از نظر سن، جنس و ریسک فاکتورها همسان بودند، میانگین تغییرات حجم هماتوم قبل و بعد از مداخله، در گروه مورد (42/1=SD) 88/2 و در گروه پلاسبو (27/1=SD) 75/1 سی­سی بود که تفاوت آنها از نظر آماری معنادار بود (002/0P=). در مقایسه­ی تغییرات NIHSS قبل و بعد از مداخله در گروه مورد، میانگین تغییرات NIHSS، (26/1=SD) 83/2 و مدیان تغییرات 3 و در گروه پلاسبو، میانگین تغییرات NIHSS، (21/1=SD) 59/1 و مدیان تغییرات 1 بود و تفاوت آنها از نظر آماری معنادار بود (001/0P<).
 نتیجه­گیری: نتایج مطالعه نشان می­دهد که استفاده از آلبومین در بیماران مبتلا به سکته­ی مغزی هموراژیک می­تواند با کاهش حجم هماتوم و اثرات بیولوژیک دیگر از میزان نقص نورولوژیک بکاهد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Ginsberg MD, Palesch YY, Hill MD. The ALIAS (ALbumin In Acute Stroke) phase III randomized multicentre clinical trial: design and progress report. Biochem Soc Trans 2006;34(Pt 6):1323-6.
2-Kurth TKase CSBerger KSchaeffner ESBuring JEGaziano JM. Smoking and the risk of hemorrhagic stroke in men. Stroke 2003;34(5):1151-5.  
3-Thom TJ. Stroke mortality trends. An international perspective. Ann Epidemiol 1993;3(5):509–18.
4-Fogelholm R, Nuutila M, Vuorela AL. Primary intracerebral haemorrhage in the Jyväskylä region, central Finland, 1985–89: incidence, case fatality rate, and functional outcome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1992;55(7):546–52.
5-Belayev L, Saul I, Busto R, Danielyan K, Vigdorchik A, Khoutorova L, et al. Albumin treatment reduces neurological deficit and protects blood-brain barrier integrity after acute intracortical hematoma in the rat. Stroke 2005;36(2):326-31.
6-Broderick JP, Brott T, Tomsick T, Huster G, Miller R. The risk of subarachnoid and intracerebral hemorrhages in blacks as compared with whites. N Engl J Med 1992;326(11):733-6.
7-Belayev L, Pinard E, Nallet H, Seylaz J, Liu Y, Riyamongkol P, et al. Albumin therapy of transient focal cerebral ischemia: in vivo analysis of dynamic microvascular responses. Stroke 2002;33(4):1077–84.
8-Dziedzic T, Pera J, Slowik A, Gryz-Kurek EA, Szczudlik A. Hypoalbuminemia in acute ischemic stroke patients: frequency and correlates. Eur J Clin Nutr 2007;61(11):1318-22.
9-Famakin B, Weiss P, Hertzberg V, McClellan W, Presley R, Krompf K.  Hypoalbuminemia predicts acute stroke mortality: Paul Coverdell Georgia Stroke Registry. J Stroke Cerebrovasc Dis 2010;19(1):17-22.
10-Belayev L, Liu Y, Zhao W, Busto R, Ginsberg MD. Human albumin therapy of acute ischemic stroke: marked neuroprotective efficacy at moderate doses and with a broad therapeutic window. Stroke 2001;32(2):553- 60
11-Suarez J, Shannon L, Zaidat OOSuri MFSingh GLynch Get al. Effect of human albumin administration on clinical outcome and hospital cost in paitents with subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg 2004;100(4):585-90.
12-Belayev L, Busto R, Zhao W, Clemens JA, Ginsberg MD. Effect ofdelayed albumin hemodilution on infarction volume and brain edemaafter transient middle cerebral artery occlusion in rats. J Neurosurg 1997;87:595–601.
13-Belayev L, Zhao W, Pattany PM, Weaver RG, Huh PW, Lin B, et al. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging confirms marked neuroprotective efficacy of albumin therapy in focal cerebral ischemia. Stroke 1998;29(12):2587–99.
14-Liu Y, Belayev L, Zhao W, Busto R, Belayev A, Ginsberg MD. Neuroprotective effect of treatment with human albumin in permanent focal cerebral ischemia: histopathology and cortical perfusion studies. Eur J Pharmacol 2001;428(2):193–201.
15-Belayev L, Saul I, Huh PW, Finotti N, Zhao W, Busto R, et al. Neuroprotective effect of high-dose albumin therapy against global ischemic brain injury in rats. Brain Res 1999;845(1):107–11.
16-Belayev L, Alonso OF, Huh PW, Zhao W, Busto R, Ginsberg MD. Posttreatment with high-dose albumin reduces histopathological damage and improves neurological deficit following fluid percussion brain injuryin rats. J Neurotrauma 1999;16(6):445–53.
17-Giroud M, Gras P, Chadan N, Beuriat P, Milan C, Arveux P, et al. Cerebral haemorrhage in a French prospective population study. J Neurol Neurosurg Psychiatry1991;54(7):595-8.
18-Thrift AG, Mc Neil JJ, Forbes A, Donnan GA. Three important subgroups of hypertensive persons at greater risk of intracerebral hemorrhage. Melbourne Risk Factor Study Group. Hypertension 1998;31(6):1223-9.
19-Wagner KR, Xi G, Hua Y, Kleinholz M, de Courten-Myers GM, Myers RE. Early metabolic alterations in edematous perihematomal brain regions following experimental intracerebral hemorrhage. J Neurosurg 1998;88(6):1058-65.
20-Hickenbottom SL, Grotta JC, Strong R, Denner LA, Aronowski J. Nuclear factor-kappaB and cell death after experimental intracerebral hemorrhage in rats. Stroke 1999;30(11):2472-7.