مقایسه اکوستیکی واکه‌های افراشته و افتاده با وضوح ادراکی‌ گفتار در مردان مبتلا به پارکینسون و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،ایران.

2 دانشکده‌ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

3 گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

4 مرکز تحقیقات ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، زاهدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بیماری پارکینسون، اختلالی نورولوژیک است که از طریق کاهش پیشرونده دوپامین در مغز شناخته می­شود. کاهش ترشح دوپامین می­تواند بر حرکات غیر­گفتاری، و به­ همان میزان بر جنبه­های تولید گفتار نیز تأثیر بگذارد. دیزآرتری نوعی از اختلالات گفتاری است که به­دلیل آسیب به دستگاه عصبی مرکزی یا محیطی و در نتیجه­ی آشفتگی در کنترل عضلانی ساز­وکار گفتاری روی می‌دهد. ترکیبی از تحقیق بر گفتار طبیعی و گفتاری که از لحاظ نورولوژیکی آسیب­دیده، منجر به بهبود فهم تنظیمات عصبی گفتار می­شود. این پژوهش با هدف بررسی اکوستیکی و ادراکی واکه­های گفتار افراد مبتلا به پارکینسون و عادی انجام شده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- ­تحلیلی و به­صورت مقطعی انجام شده است. در این بررسی نمونه صدای 18 فرد مبتلا به پارکینسون و 18 فرد عادی در محیط بدون سروصدا جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزار Praat تجزیه­ و ­تحلیل شدند. برای بررسی تفاوت میان داده­ها از آزمون­های
 Independent Samples Test و Maan-Whiteny استفاده شد.
یافته­ها: متغیرهای مورد بررسی در دو گروه مورد مطالعه تفاوت­های معنادار نشان دادند. بررسی F1-F0در واکه­های افتاده کاهش معنادار نسبت به افراد عادی نشان دادند .(P<0/001)  F2-F1در واکه­های افراشته کاهش معنادار نسبت به افراد عادی نشان دادند  (P<0/05).
 نتیجه­گیری: نتایج حاکی از اثرات بیماری بر ویژگی­های گفتارافراد دیزآرتریک است و با استفاده از رویکرد اکوستیکی می­توان این تفاوت­ها را به­طور دقیق مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها


1-Schulz GM, Grant MK. Effects of speech therapy and pharmacologic and surgical treatments on voice and speech in Parkinson's disease: a review of the literature. J Commun Disord 2000;33(1):59-88.
2-Goberman AM, Elmer LW. Acoustic analysis of clear versus conversational speech in individuals with Parkinson disease. J Commun Disord 2005;38(3):215-30.
3-Ziegler W, Hoole P, Hartmann E, von Cramon D. Accelerated speech in dysarthria after acquired brain injury: acoustic correlates. Br J Disord Commun 1988;23(3):215-28.
4-Kent RD, Kent JF, Weismer G, Duffy JR. What dysarthrias can tell us about the neural control of speech. J Phonetics 2000;28(3):273-302.
5-Richter S, Schoch B, Ozimek A, Gorissen B, Hein-Kropp C, Kaiser O, et al. Incidence of dysarthria in children with cerebellar tumors: a prospective study. Brain Lang 2005;92(2):153-67.
6-Kent RD, Weismer G, Kent JF, Rosenbek JC. Toward phonetic intelligibility testing in dysarthria. J Speech Hear Disord 1989;54(4):482-99.
7-Kent RD. Intelligibility in speech disorders: theory, measurement and management. Amsterdam: John Benjamins; 1992.
8-Kent RD, Weismer G, Kent JF, Vorperian HK, Duffy JR. Acoustic studies of dysarthric speech: methods, progress, and potential. J Commun Disord 1999;32(3):141-80.
9-Miller N, Allcock L, Jones D, Noble E, Hildreth AJ, Burn DJ. Prevalence and pattern of perceived intelligibility changes in Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78(11):1188-90.
10-Bunton K, Weismer G. The relationship between perception and acoustics for a high-low vowel contrast produced by speakers with dysarthria. J Speech Lang Hear Res 2001;44(6):1215-28.
11-Kent RD, Vorperian HK, Kent JF, Duffy JR. Voice dysfunction in dysarthria: application of the Multi-Dimensional Voice Program. J Commun Disord 2003;36(4):281-306.
12-Kent RD. Vocal tract acoustics. J Voice 1993;7(2):97-117.