بررسی مقایسه‌ای شیوع شکستگی‌های داخل و خارج کپسولی مفصل هیپ در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و رازی اهواز در سال‌های 1380 تا 1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتوپدی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 پزشک عمومی.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژیک شکستگی­های هیپ می­باشد. شکستگی هیپ یکی از انواع شایع شکستگی اندام تحتانی است که عوارض مهمی دارد. به نظر می­رسد که تفاوت­های اقلیمی، فرهنگی، نژادی و اقتصادی بر میزان شیوع آن مـؤثر است به همین علت تهیه آمار مطابق با منطقه ما می­تواند مقدمة بررسی علل زمینه­ساز آن باشد.
روش بررسی: با مراجعه به بایگانی بیمارستان­های امام خمینی (ره) و رازی شهر اهواز تعداد 594 پروندة مربوط به بیماران مبتلا به شکستگی هیپ در سال­های 1380_1386 بررسی شد و اطلاعات مورد نیاز در فرم­هایی ثبت گردید و سپس نتایج این اطلاعات از طریق نسخة 13 نرم­افزار SPSS  استخراج گردید.
یافته­ها: میانگین سنی بیماران  99/64 با انحراف معیار 9/21 سال بود. 55% بیماران را مردان و 45% را زنان تشکیل می­دهند. مکانیسم حادثه در 83% بیماران افتادن ساده و در 16% تصادف بود. 46% بیماران شکستگی اینترتروکانتریک و 9/53% شکستگی گردن فمور داشتند. 56% از بیماران سن زیر 75 سال داشتند. 5/10%، نیز شکستگی همراه در اندام داشتند. طبق آمارهای به دست آمده، ارتباط معناداری بین جنسیت (p=0.018) و مکانیسم حادثه (p=0.036) با نوع شکستگی وجود دارد.
نتیجه­گیری: میانگین سنی شکستگی هیپ در مطالعة ما نسبت به کشورهای غربی 10 سال کمتر است و درصد مردان بیشتر از زنان می­باشد. در سنین پایین تروماهای با انرژی بالا، با شکستگی هیپ ارتباط معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها