بررسی سطح بیان ژن RAD51 پس از تابش پرتوهای یونیزان به سلول‌های لنفوسیت خونی به منظور ارزیابی ترمیم DNAدربیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک پزشکی،دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه فیزیک پزشکی،دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 گروه رادیوتراپی وآنکولوژی، مرکز آموزشی درمانی بیمارستان گلستان اهواز، ایران.

4 گروه آمار واپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:سرطان سینه شایع­ترین سرطان در بین زنان می­باشد. یکی از روش­های درمان این بیماری رادیوتراپی می­باشد. مکانیسم­های مختلف شامل تنظیم سیکل سلولی، ترمیم DNA  و آپوپتوزیس در پاسخ به تابش پرتویی در سلول­ها فعال می­شوند. با بررسی وضعیت مکانیسم­ها و مارکرهای بیولوژیکی، می­توان پاسخ سلول­های فرد به پرتو تابشی(حساسیت پرتویی) را ارزیابی کرد و با توجه به حساسیت پرتویی فرد، برنامه درمانی متناسب با بیمار تنظیم نمود هدف از این مطالعه ارزیابی حساسیت پرتویی در بیماران مبتلا به سرطان سینه و کمک به طراحی دقیق تر پروتوکل های درمانی دررادیو تراپی است.
روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از روش RT-qPCR، میزان بیان ژن RAD51 در سلول­های لنفوسیت خونی در بیماران مبتلا به سرطان سینه و افراد سالم به­دست آورده شد.ارتباط بیان ژنRAD51 در بیماران با پارامترهای کلینیکی به کمک آزمون­های آماری غیر­پارامتریک (Mann-Whitney and Kruskal-wallis tests) در نرم­افزارSPSS17مورد بررسی قرار گرفت.
یافته­ها:بیان ژن RAD51 در بیماران بعد از تابش پرتویی افزایش معنا­داری(P: 0/006 , 8 برابر ) نسبت به افراد سالم نشان داد. رابطة معنا­داری بین بیان ژن RAD51  با گیرندة رشد اپییدرمالNeu/HER2 (P: 0/024)، و سن بیماران (P: 0/03) یافت شد.
نتیجه­گیری: بیان ژنRAD51 در سلول­های لنفوسیت خونی می­تواند مارکر بیولوژیکی مناسبی جهت سنجش حساسیت پرتویی در بیماران سرطان سینه باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Howell A, Sims AH, Ong KR, Harvie MN, Evans DG, Clarke RB. Mechanisms of Disease: prediction and prevention of breast cancer--cellular and molecular interactions. Nat Clin Pract Oncol 2005;2(12):635-46.
2-Hall EJ, Giaccia AJ. Radiobiology for the Radiologist. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
3-Tutt A, Yarnold J. Radiobiology of breast cancer. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2006;18(3):166-78.
4-Chistiakov DA, Voronova NV, Chistiakov PA. Genetic variations in DNA repair genes, radiosensitivity to cancer and susceptibility to acute tissue reactions in radiotherapy-treated cancer patients. Acta Oncol 2008;47(5):809-24.
5-Duffy MJ, O’Donovan N, Crown J. Use of molecular markers for predicting therapy response in cancer patients. Cancer treat Rev 2011;37(2):151-9.
6-Groth P, Orta ML, Elvers I, Majumder MM, Lagerqvist A, Helleday T. Homologous recombination repairs secondary replication induced DNA double-strand breaks after ionizing radiation. Nucleic Acids Res 2012;40(14):6585-94.
7-Goodarzi AA, Jeggo PA. Irradiation induced foci (IRIF) as a biomarker for radiosensitivity. Muta Res 2011;736(1-2):39-47.
8-Henning W, Stürzbecher HW. Homologous recombination and cell cycle checkpoints: Rad51 in tumour progression and therapy resistance.Toxicology 2003;193(1-2):91-109.
9-Mitsuhashi M, Peel D, Ziogas A, Anton-Culver H. Enhanced expression of Radiation-induced Leukocyte CDKN1A mRNA in Multiple Primary Breast Cancer Patients: Potential New Marker of Cancer Susceptibility. Biomarker Insights 2009;4:201-9.
10-Pfaffl MW. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT–PCR. Nucleic Acids Res 2001;29(9):e45.
11-Rødningen OK, Børresen-Dale AL, Alsner J, Hastie T, Overgaard J. Radiation-induced gene expression in human subcutaneous fibroblasts is predictive of radiation-induced fibrosis. Radiother Oncol 2008;86(3):314-20.
12-Kasten-Pisula U, Vronskaja S, Overgaard J, Dikomey E. In normal human fibroblasts variation in DSB repair capacity cannot be ascribed to radiation-induced changes in the localisation, expression or activity of major NHEJ proteins. Radiother Oncol 2008;86(3):321-8.
13-Paul S, Amundson SA. Development of gene expression signatures for practical radiation biodosimetry. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;71(4):1236-44.
14-Colón E, Reyes JS, González Keelan C, Climent-Peris C. Prevalence of steroied Receptors and HER-2/neu in breast cancer biopsies of women living in Puerto Rico. PR Health sci J 2002;21(4):299-303.
15-Benz CC, Thor AD, Eppenberger-Castori S, Eppenberger U, Moore D 3rd. Understanding the age dependency of breast cancer biomarkers. Adv Gerontol 2003;11:117-20.
16-Le Scodan R, Cizeron-Clairac G, Fourme E, Meseure D, Vacher S, Spyratos F, et al. DNA repair gene expression and risk of locoregional relapse in breast cancer patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;78(2):328-36.
17-Djuzenova C, Mühl B, Schakowski R, Oppitz U, Flentje M. Normal expression of DNA repair proteins, hMre11, Rad50 and Rad51 but protracted formation of Rad50 containing foci in X-irradiated skin fibroblasts from radiosensitive cancer patients. Br J Cancer 2004;90(12):2356-63.
18-Leong T, Chao M, Bassal S, McKay M. Radiation-hypersensitive cancer patients do not manifest protein expression abnormalities in components of the nonhomologous end-joining (NHEJ) pathway. Br J Cancer 2003;88(8):1251-5.
19-Ruffner H, Joazeiro CA, Hemmati D, Hunter T, Verma IM. Cancer-predisposing mutations within the RING domain of BRCA1: loss of ubiquitin protein ligase activity and protection from radiation hypersensitivity. Proc Natl Acad Sci USA 2001;98(9):5134-9.
20-Saleh EM, El-Awady RA. Expression of RAD51, BRCA1 and P53 does not correlate with cellular radiosensitivity of normal human fibroblasts. Ir J Med Sci 2011;180(3):715-20.
21-Sak A, Stueben G, Groneberg M, Böcker W, Stuschke M. Targeting of Rad51-dependent homologous recombination: implications for the radiation sensitivity of human lung cancer cell lines. Br J Cancer 2005;92(6):1089-97.
22-Collis SJ, Tighe A, Scott SD, Roberts SA, Hendry JH, Margison GP. Ribozyme minigene-mediated RAD51 down-regulation increases radiosensitivity of human prostate cancer cells. Nucleic Acids Res 2001;29(7):1534-8.