بررسی واکنش التهابی بافت همبند استخوان خرگوش به MTA سفید و سمان پرتلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اندودانتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: MTA سفید و سمان پرتلند دارای ساختار شیمیایی مشابه هستند. هدف از این تحقیق بررسی واکنش التهابی بافت استخوانی  خرگوش نسبت به این دو ماده می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی 20 عدد خرگوش نر ایرانی یکساله به 5 گروه 4تایی تقسیم شده و در داخل استخوان تیبیای آنها مواد MTA سفید و سمان پرتلند کاشته ­شد. به این صورت که در بافت نرم 3 سوراخ با فاصله 2 سانتی­متر و عمق و قطر 2  میلی­متر ایجاد شد که در سوراخ اول و دوم مواد مذکور کاشته و سوراخ سوم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سپس نمونه­ها دردوره­های زمانی7، 60،30،15و90 روز مورد بررسی بافت­شناسی قرار گرفتند و از هر گروه قبل از نمونه­گیری cc5 خون جهت آزمایش ESR گرفته شد. نتایج حاصله توسط تست­های Kruskal-Wallis و Mann-Whitney مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند.
یافته­ها: در دوره­های زمانی مشابه، آنالیز آماری نشان داد که بین مواد کاشته شده در سوراخهای اول و دوم  با سوراخ کنترل از نظر واکنش بافتی دارای اختلاف معنادار هستند، ولی در ارزیابی دوبه دو مواد کاشته شده اختلاف معنادار به دست نیامد. در دوره­های زمانی مختلف واکنش بافتی استخوان دارای اختلاف معنادار هستند.
نتیجه­گیری: از مشاهدات می­توان نتیجه گرفت که مواد به کار برده شده (MTA و Portland cement) از نظر واکنش بافتی دارای سازگاری نسجی مشابهی بوده و گذشت زمان باعث بهبود التهاب پس از کاربرد مواد می­شود.

کلیدواژه‌ها


1-Yaltirik M, Ozbas H, Bilgic B. Reactions of Connective tissue to mineral trioxide aggregate and amalgam. J Endod 2004;30(2):95-9.
2-Kenneth M, Hargreaves, Stephen Cohen. Cohen’s Pathways of the pulp.10nd ed. Missouri: Mosby Elsevier. 2011:568-571.
3-Friedman S. Retrograde approaches in endodontic therapy. Endod Dent Traumatol1991;7(3):97-107.
4-Gartner AH, Dorn SO. Advances in endodontic surgery. Dent Clin North Am 1992;36(2):357-78.
5-Frank AL, Glick DH, Patterson SS. Long-term evaluation of surgically placed amalgam fillings. J Endod 1992;18(8):391-8.
6-Torabinejad M, Chivion N. Clinical applications of  mineral trioxide aggregate. J Endod 1999;25(3):197-205.
7-Funteas UR, Wallace JA, Fochtman EW. A Comprative analysis of mineral trioxide Aggregate and Portland cement. Aust Endod J 2003;29(1):43-4.
8-Dammaschke T, Gerth HU. Chemical and physical surface and bulk material charectrization of white Pro Root MTA and two Portland cements.  Dent Mater J 2005;21(8):731-8.
9-Camilleri J, Montesin FE. Biocompatibility of two commercial forms of mineral trioxide aggregate. Int Endod J 2004;37(10):699-704.
10-Holland R, De Souza V, Nery MJ. Reaction of rat connective tissue to implant dentin tube filled with mineral trioxide aggregate, Portland cement or calcium hydroxide. Braz Dent J 2001;12(1):3-8.
11-Holland R, De Souza V, Nert MJ. Reaction of rat connective tissue to implanted dentin tubes filled with mineral trioxide aggregate or calcium hydroxide. J Endod1999;25(3):161-6.
12-Holland R, Souza Vd, Nevy MJ. Reaction of rat Connective tissue to implanted dentin tubes filled with a white mineral trioxide aggregate. Braz Dent J 2002;13(1):23-6.
13-Perez AL, Spears R, Gutmann JL. Osteoblasts and MG-63 Osteosarcoma cells behave differently when in contact with ProRoot MTA and White MTA. Int Endod J 2003;36(8):564-70.
14-Javaheri Gh, Abedi H, Sattari M. Comparison of cell cytotoxicityof pro root MTA and Portland –Cement on human blood mononuclear cell. Dent J Shahid Beheshti Univ Med Sci 2005;23:562-68.
15-Moretton TR, Brown CE Jr, Legan JJ. Tissue reaction after subcutaneous and intraosseous implantation of mineral trioxide aggregate and ethoxybenzoic acid cement. J Biomed Mater Res 2002;52(3):528-33.
16-Yesilsoy C, Koren LZ, Morse DR. A Comprative tissue toxicity evaluation of established and newer root canal sealers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1988;65(4):459-67.
17-Zmener O, Guglielmotti MB, Cabnini RL. Biocompatibility of two calcium hydroxide-based endodontic sealers: a quantitative study in the subcutaneous connective tissue of the rat. J Endod1988;14(5):229-35.
18-Zmener O, Guglielmotti MB, Cabrini RL. Tissue response to an experimental calcium hydroxide–based endodontic sealer : A quantitative study in subcutaneous connective tissue of the rat. Endod Dent Traumatol 1990;6(2):66-72.
19-Torneck CD. Reaction of rat connective tissue to polyethylene tube implants. I. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1966;21:378-87.
20-Makkes PC, Van Velzen SK, Wesselink PR. Polyethylene tubes as a model for the root canal. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1977;44(2):293-300.
21-Olsson B, Sliwkowski A, Langeland K. Subcutaneous implantation for the biological evaluation of endodontic materials. J Endod 1981;7(8):355-69.
22-Friend LA, Browne RM, Tissue reactions to some root filling materials. Br Dent J 1968;125(7):291-8.
23-Holland R, de Souza V, Nery MJ. Reaction of dogs' teeth to root canal filling with mineral trioxide aggregate or glass ionomer sealer. J Endod1999;25(11):728-30.
24-Torabinejad M, Ford TR, Abedi H. Tissue reaction to implanted root-end filling materials in the tibia and mandible of guinea pigs. J  Endod1998;24(7):468-71
 
 
.
25-Yamamoto M, Wanibe H, Nakata K. Newly developed mineral trioxide aggregate containing polyvinyl alcohol. Dent Mater J 2012;31(6):1014 -20.
26-Gandolfi M, Taddei P, Siboni F, Modena E, Ginebra MP. Fluoride-containing nanoporous calcium-silicate MTA cements for endodontics and oral surgery: early fluorapatite formation in a phosphate-containing solution. Int Endod J 2011;44(10):938–49.