بررسی تأثیر تزریق بوپی‌واکائین درکاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی کله سیستکتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امروزه استفاده از اعمال جراحی مثل لاپاراسکوپی که دارای  ریسک کمتری هستند، رواج بیشتری پیدا کرده است . به همین دلیل بیماران سریعتر ترخیص میشوند. اما تهوع و استفراغ بعد از آن به علت کشش پردة پریتوئن و تحریک دیافراگم بسیار آزاردهنده است. لازم است که شیوه­های درمانی مناسبی برای کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی بکار برده شود. در این مطالعه  اثر تزریق بوپی­واکائین در حفرة پریتوئن  در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی کوله سیستکتومی با نرمال­سالین بررسی شد.
روش بررسی: این مطاله یک کار آزمایی بالینی دوسوکور تصادفی، 50 بیمار وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بعد از اتمام عمل جراحی در حفرة پریتوئن، در گروه اول 5/0 سی سی به  هرکیلوگرم نرمال سالین 45/0% و  درگروه دوم mg 5/0  بوپیواکائین   0.5% به هر کیلوگرم وزن بدن تززریق شد. سپس در ساعت 1و2و 6 و12 میزان تهوع و استفراغ بررسی شد.
یافته­ها: هر دو گروه از نظر میزان تهوع و استفراغ با هم مقایسه شدند. میزان تهوع در گروه بوپی واکایین  در ساعت 1و2 کاهش یافت (01/0 Pv=). ولی در ساعت  6 و 12 تغییری مشاهده نشد. در ضمن در میزان استفراغ بعد از عمل هیچ­گونه تغییری دیده نشد.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که   بوپی­واکائین بر کاهش میزان تهوع بعد از عمل  مؤثر بوده است. این دارو نیز  به راحتی در دسترس می­باشد.  لذا توصیه می­شود  که در لاپاراسکوپی کله سیستکتومی از آن استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


 
2-Stadler M, Bardiau F, Seidel L, Albert A, Boogaerts JG. Difference in risk factors for postoperative nausea and vomiting. Anesthesiology 2003;98(1):46-52.
3-Kerger H, Turan A, Kredel M, Stuckert U, Alsip N, Gan TJ, et al. Patients'' willingness to pay for anti-emetic treatment. Acta Anaesthesiol Scand 2007;51(1):38-43.

4-Miller RD,  editorp. Miller’s anesthesia. 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone/ Elsevier; 2009.

5-Ku CM, Ong BC. Postoperative nausea and vomiting: a review of current literature. Singapore Med J 2003;44(7):366-74.
 6-Goodman LS, Hardman JG, Limbird LE, Gilman A, eds. Goodman & Gilman''s the pharmacological basis of therapeutics.10th ed.  New York: MC Graw_Hill, Medical; 2001. P. 879-81.
7-Thomson AJ, Shoukrey MN, Gemmell I, Abbott JA. Standardizing pneumoperitoneum for laparoscopic entry. Time, volume, or pressure: which is best? J Minim Invasive Gynecol 2012;19(2):196-200.
8-Sanei B, Moazeni Bistgani M, Reisi S. [The efficacy of dexamethasone on post-cholecystectomy nausea and vomiting]. J Kashan Univ Med Sci 2011;14(4):398-404. [In Persian]
9-Norozi A, Fateh S, Rahbari E. [The effect of gabapentin on controlling nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy]. Arak Med Univ J 2012;15(4):69-75. [In Persian]
10-Wilhelm SM, Dehoorne-Smith ML, Kale-Pradhan PB. Prevention of postoperative nausea and vomiting. Ann Pharmacother 2007;41(1):68-78.
11-Safae M, Safi S. [Evaluation of effect of ondansetron on nausea and vomiting after elective cholecystectomy surgery in women older than 40 years]. J Isfahan Med School 2011;29(149):1021-7. [In Persian]
12-Alleyassin A, Khademi A, Shoeibi G, Khalili B.[ Intraperitoneal injection of Bupivacaine and Lidocaine in reducing postoperative pain in gynecologic laparoscopic surgeries:a comparative study]. Tehran Univ Med J 2007;65(4):19-23. [in Persian ]
13-Papadimitriou L, Livanios S, Katsaros G, Hassiakos D, Koussi T, Demesticha T. Prevention of postoperative nausea and vomiting after laparoscopic gynaecological surgery. Combined antiemetic treatment with tropisetron and metoclopramide vs. metoclopramide alone. Eur J Anaesthesiol 2001; 18( 9 ):615–19.