تأثیر تجویز واژینال قرص ایزوسورباید منونیترات بر آمادگی سرویکس و القای زایمان در حاملگی پس از موعد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی.گروه مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار گروه مامایی.گروه مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 استادیار گروه آمار.گروه آمار، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

4 دکترای تخصصی زنان و زایمان.دکترای تخصصی زنان و زایمان.

چکیده

زمینه و هدف: حاملگی پس از موعد از اندیکاسیون­های شایع القای لیبر است. یافته­های متعدد نشان داده است که داروهای آزادکنندة اکسید نیتریک سبب آمادگی سرویکس می­شوند. هدف این مطالعه، تعیین تأثیر تجویز واژینال قرص ایزوسورباید منونیترات بر آمادگی سرویکس در زنان نخست­زا با سن حاملگی 42-40 هفته بود.
روش بررسی: این کارآزمایی بالینی دوسوکور در بیمارستان سینا اهواز در سال  1389 بر روی 80 خانم باردار نخست­زا با حاملگی نرمال و با نمرة بیشاب 4 یا کمتر انجام شد. در گروه مداخله، ایزوسورباید منونیترات (20× 2میلی­گرم) و در گروه کنترل، دارونما در دو دوز، 24 ساعت قبل از شروع اینداکشن با اکسی­توسین به­صورت واژینال تجویز شد. تغییر نمرة بیشاب بعد از 24 ساعت، فاصلة شروع اینداکشن با اکسی­توسین تا فاز فعال و طول فاز فعال زایمان بین دو گروه مقایسه گردید. داده­ها با t-test, chi square, Survival Analize(Kaplan Mayer) and Repeated measure  و با نرم­افزار SPSS نسخة 16 تجزیه و تحلیل و سطح کمتر از 05/0، معنادار بود.
یافته­ها: در گروه مداخله پس از 24 ساعت مداخله، میانگین افزایش نمرة بیشاب نسبت به گروه کنترل بیشتر بود (008/0=p). فاصلة زمانی اینداکشن با اکسی­توسین تا فاز فعال زایمان در گروه مداخله  کوتاه­تر بود (03/0=p). میانگین طول فاز فعال زایمان در دو گروه تفاوت نداشت (78/0=p). عارضة جانبی مادری و جنینی به­جز بروز سردرد در گروه مداخله که نسبت به گروه دارونما بیشتر بود (0001/0>p)، مشاهده نشد.
نتیجه­گیری: تجویز واژینال قرص ایزوسورباید منونیترات در آماده شدن سرویکس مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


1-Cunnigham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New York: Mc Graw-Hill, Medical; 2010. 3, 200-6, P. 500-8, 832-40. 
2-Taipale P, Hiilesmaa V. Predicting delivery date by ultrasound and last menstrual period in early gestation. Obstet Gynecol 2001;97(2):189-94.
3-Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, eds. Danforth's Obstetrics Gynelogy. 10th ed. Philadelphia: Wolter Kluwer Lippincott Williams & Wilkins; 2008. P. 181-3.
4-Hofmeyr GJ. Induction of labour with an unfavourable cervix. Best Practice & Research Clinical Obstet Gynecol October 2003;17(5):777-94.
5-Ramsey P, Rmin KD. Labor induction. Obstet Gynecol 2002;12(6): 463-73.
6-Chwalisz K, Garfield RE. Nitric oxide as the final mediator of cervical ripening. Hum Report 1998;13(2):245-52.
7-Väisänen-Tommiska M. Nitric oxide in human uterine cervix: role in cervical ripening. Helsinki: Helsinki University Central Hospital; 2006. P. 19-23. 
8-Bullarbo M, Norström A, Andersch B, Ekerhovd E. Isosorbite mononitrate induces increased cervical expression of cyclooxygenose-2, but not of cyclooxygenose-1, at term. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;130(2):160-4.
9-Shi L, Shi SQ, Saade GR, Chawalisz K, Garfield RE. Studies of cervical ripening in pregnant rates: effect of various treatments. Mol Hum Repord 2000;6(4):382-9.
10-Chawalisz K, Garfield RE. Regulation of the uterus and cervix during pregnancy and labor. role of progesterone and nitric oxide. Ann N Y Acad Sci 1997;828:238-53.
11-Nicoll AE, Machenzie F, Greer IA, Norman JE. Vaginal application of the nitric oxide donor isosorbide mononitrate for preinduction cervical ripening: a randomized controled trial to determine effects on maternal and fetal hemodynamics. Am J Obstet Gynacol 2001;184(5):958-64.
12-Li CF, Chan CW, Ho PC. A comparison of isosorbide mononitrate and misoprostol cervical ripening before suction evacuation. Obstet Gynacol 2003;102(3):583-8.
13- Kähler C, Schleussner E, Möller A, Seewald HJ. Nitric oxide donors: effects on fetoplacental blood flow. Eur J Obstet Gynacol Reprod Biol 2004;115(1):10-4.
14-British Medical Association. Nitrates. British National Formulary 2004;47:100-1.
15-Chanrachakul B, Herabutya Y, Punyavachira P. Randomized comparison of glyceryl trinitrate and prostaglandin E2 for cervical ripening at term. Obstet Gynacol 2000;96(4):549-53.
16-Osman I, Mackenzie F, Norrie J, Murray HM, Greer IA, Norman JE. The "PRIM" study: a randomized comparison of prostaglandin e2gel with the nitric oxide donor isosorbide mononitrate for cervical ripening before the induction of labor at term. Am J Obstet Gynacol 2006;194(4):1012-21.
17-Habib SM, Emam SS, Saber AS. Outpatient cervical ripening with nitric oxide donor isosorbide mononitrate prior to induction of labor. Int J Gynaecol Obstet 2008;101(1):57-61.
18-Bollapragada SS, Mackenzie F, Norrie JD, Eddama O, Petrou S, Reid M, Norman JE. Randomized Placebo-Controlled Trial of Outpatient (at Home) Cervical Ripening With Isosorbide Mononitrate (IMN) Prior to Induction of Labor-Clinical Trial With Analyses of Efficacy and Acceptability: The IMOP Study.BJOG  2009;116)9(: 1185-9.
19-Bullarbo M, Orrskog ME, Andersch B, Granström L, Norström A, Ekerhovd E. Outpatient vaginal administration of the nitric oxide donor isosorbide mononitrate for cervical ripening and labor induction postterm: a randomized controled study. Am J Obstet Gynacol 2007;196(1):50. e1-5.
20-Rameez MF, Goonewardene IM. Nitric oxide donor isosorbide mononitrate for pre-induction cervical ripening at 41 weeks’ gestation: A randomised controlled trial. J Obstet Gynaecol Res 2007;33(4):452-6.
21-Chanrachakul B, Herabutya Y, Punyavachira P. Randomized trial of isosorbide mononitrate versus misoprostol for cervical ripening at term.  Int J Gynaecol Obstet 2002;78(2):139-45.
22-Bennett KA, Crane JM, O'shea P, Lacella MD, Hutcheus D, Copel J. First trimester  ultrasound screening is effective in reducing  postterm labor induction rates: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2004;190(4):1077-81.