بررسی ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی عصارة متانولی پیاز موسیر (Allium hirtifolium Boiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فارماکوگنوزی.گروه فارماکوگنوزی دانشکدة داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

2 دکتر داروساز.دانشکدۀ داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: موسیر از گیاهان خانوادةLiliaceae  و اندمیک ایران می­باشد. در طب سنتی برای آن اثرات درمانی مختلف مانند ضد روماتیسم، هضم­کنندة غذا، اشتهاآور، مقوی معده، ضد کرم و انگل و مقوی قوای جنسی ذکر نموده­اند و اثرات ضداسپاسم، تحریک­کنندگی سیستم ایمنی بدن، ضد تومور و ضد تریکوموناسی آن ثابت شده است.  
روش بررسی: پیاز موسیر از نواحی الیگودرز واقع در استان لرستان جمع­آوری و عصارة متانولی به روش ماسراسیون تهیه گردید. اثرات آنتی­اکسیدانتی چهار تست آنتی­اکسیدانتی FRAP، DPPH، TEAC و مهارکنندگی رادیکال هیدروکسیل بررسی گردید. در ادامه مقدار ترکیبات فنولی، فلاونوییدها و پروآنتوسیانیدین­های الیگومریک و میزان شلات­کنندگی آهن اندازه­گیری شد.
یافته­ها: نتایج به­دست آمده از این مطالعه نشان می­دهد که موسیر در تست­های  DPPH (IC50، 59/0میلیگرم بر میلی­لیتر)، TEAC (عدد  TEAC،71/2 میلی­مول ترولوکس بر 100 گرم وزن خشک گیاه در دقیقه 6)، FRAP (EC1 ،11/0 میلیگرم بر میلی­لیتر)، دزوکسی ریبوز (IC50، 125/0 میلیگرم بر میلی‏لیتر) مؤثر بوده و میزان ترکیبات پلی­فنلی (66/78 بر حسب میلیگرم معادل تانیک اسید بر گرم عصاره خشک)، فلاونوییدی (65/2بر حسب میلی­گرم معادل روتین بر گرم عصاره خشک)، پروآنتوسیانیدین­های الیگومریک (861/0 بر حسب میلی­گرم معادل سیانیدین کلراید بر گرم عصاره خشک) در یک گرم عصارة خشک به­دست آمد و میزان شلات­کنندگی آهن (IC50، 62/0 میلی­گرم بر میلی­لیتر) تعیین گردید.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان می­دهد که عصارة متانولی موسیر دارای اثرات آنتی­اکسیدانتی خوبی بوده و می­تواند در درمان بیماری­های وابسته به رادیکال­های آزاد و یا به­عنوان افزودنی­های خوراکی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


 
1-Gutteridge JMC, Halliwell B. Antioxidants in nutrition, health, and disease. Oxford: Oxford University Press, 1994.
2-Blake D. Immunopharmacology of free radical species. Sandiego: Academic Press; 1995.1-99
3-Pietta PG. Flavonoids as antioxidants. J Nat Prod 2000;63(7):1035-42.
4-Chaudiere J, Ferrari-Iliou R. Intracellular antioxidants: from chemical to biochemical mechanisms. Food Chem Toxicol 1999;37(9-10):949-62.
5-Halliwell B, Chirico S. Lipid peroxidation: its mechanism, measurement, and significance. Am J Clin Nutr 1993;57(5 Suppl):715S-24.
6-Cai Y, Luo Q, Sun M, Corke H. Antioxidant activity and phenolic compounds of 112 traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer. Life Sci 2004;74(17):2157-84.
7-Mozaffarian V. A dictionary of Iranian plant name. Tehran: Farhang moaser publishers; 1996.
8-Ebrahimi R, Zamani Z, Kashi A. Genetic diversity evaluation of wild Persian shallot (Allium hirtifolium Boiss.) using morphological and RAPD markers. Scientia Horticulturae 2009;119(4):345-51.
9-Samsam SH. Collection of medicinal herbs. Esfahan: Mani; 2004.
10-Barile E, Capasso R, Izzo AA, Lanzotti V, Sajjadi SE, Zolfaghari B. Structure-activity relationships for saponins from Allium hirtifolium and Allium elburzense and their antispasmodic activity. Planta Med 2005;71(11):1010-8.
11-Ghodrati Azadi H, Ghaffari SM, Riazi GH, Ahmadian S, Vahedi F. Antiproliferative activity of chloroformic extract of Persian Shallot, Allium hirtifolium, on tumor cell lines. Cytotechnology 2008;56(3):179-85.
12-Taran M, Rezaeian M, Izaddoost M. Invitro antitrichomonas activity of Allium hirtifolium (persian shallot) in comparison with metronidazole. Iran J Public Health 2006;35(1):92-4.
13-Ghahremani-majd H, Dashti F, Dastan D, Mumivand H, Hadian J,Esna-Ashari M. Antioxidant and antimicrobial activities of Iranian mooseer (Allium hirtifolium Boiss) populations. Horticulture, Environment, and Biotechnology. 2012; 53(2): 116-122.
14-Souri E, Amin G, Farsam H, Jalalizadeh H, Barezi S. Screening of thirteen medicinal plant extracts for antioxidant activity. Iran J Pharmaceut Res 2008;7(2):149-54.
15-Ghasemi N, Moatar F, Mohagheghzadeh A. Iranian Herbal pharmacopoeia. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2003. p. 1-33
16-Brand-Williams W, Cuvelier ME, Berset C. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT-Food Sci Technol 1995;28(1):25-30.
17-Zuluetaa A, Estevea MJ, Frígola A. ORAC and TEAC assays comparison to measure the antioxidant capacity of food products. Food Chem 2009;114(1):310-6.
18-Benzie IF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of "antioxidant power": The FRAP assay. Anal Biochem 1996;239(1):70-6.
19-Pulido R, Bravo L, Saura-Calixto F. Antioxidant activity of dietary polyphenols as determined by a modified ferric reducing/antioxidant power assay. J Agric Food Chem 2000;48(8):3396-402.
20-Halliwell B, Gutteridge JM, Aruoma OI. The deoxyribose method: a simple "test-tube" assay for determination of rate constants for reactions of hydroxyl radicals. Anal Biochem 1987;165(1):215-9.
21-Kanatt SR, Chander R, Sharma A. Antioxidant potential of mint (Mentha spicata L.) in radiation-processed lamb meat. Food Chem 2007;100(2):451-8.
22-Singleton VL, Rossi JA. Colorimetry of Total Phenolics with Phosphomolybdic-Phosphotungstic Acid  Reagents. Am J Enol Vitic 1965;16(3):144-58.
23-Quettier-Deleu C, Gressier B, Vasseur J, Dine T, Brunet C, Luyckx M, et al. Phenolic compounds and antioxidant activities of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) hulls and flour. J Ethnopharmacol 2000;72(1-2):35-42.
24-Skerget M, Majhenie L, Bezjak M, Knez Z. Antioxidant, radical scavenging and antimicrobial activities of red onion (Allium cepa L) skin and edible part extracts. Chem Biochem Eng Q 2009;23(4):435-44.
25-Chung JY, Kim CS. Antioxidant activities of domestic garlic (Allium sativum L.) stems and garlic bulbs according to cooking methods. J Korea Soc Food Sci Nutr 2009;38(2):188-94.
26-Stajner D, Canadanovic-Brunet J, Pavlovic A. Allium schoenoprasum L., as a natural antioxidant. Phytother Res 2004;18(7):522-4.
27-Souri E, Amin G, Farsam H, Andaji S. The antioxidant activity of some commonly used vegetables in Iranian diet. Fitoterapia 2004;75(6):585-8.
28-Avci A, Atli T, Ergüder IB, Varli M, Devrim E, Aras S, et al. Effects of garlic consumption on plasma and erythrocyte antioxidant parameters in elderly subjects. Gerontology 2008;54(3):173-6.
29-Durak I, Kavutcu M, Aytaç B, Avci A, Devrim E, Ozbek H, et al. Effects of garlic extract consumption on blood lipid and oxidant/antioxidant parameters in humans with high blood cholesterol. J Nutr Biochem 2004;15(6):373-7.
30-Bozin B, Mimica-Dukic N, Samojlik I, Anackov G, Igic R. Phenolics as antioxidants in garlic (Allium sativum L., Alliaceae). Food Chem 2008;111(4):925-9.
31-Hosseinimehr SJ, Pourmorad F, Shahabimajd N, Shahrbandy K, Hosseinzadeh R. In vitro antioxidant activity of Polygonium hyrcanicum, Centaurea depressa, Sambucus ebulus, Mentha spicata and Phytolacca americana. Pak J Biol Sci 2007;10(4):637-40.
32-Tepe B, Sokmen M, Akpulat HA, Sokmen A. In vitro antioxidant activities of the methanol extracts of five Allium species from Turkey. Food Chem 2005;92(1):89-92.
33-Biglari F, AlKarkhi AFM, Easa AM. Antioxidant activity and phenolic content of various date palm (Phoenix dactylifera) fruits from Iran. Food Chem 2008;107(4):1636-41.
34-Hinneburg I, Damien Dorman HJ, Hiltunen R. Antioxidant activities of extracts from selected culinary herbs and spices. Food Chem 2006;97(1):122-9.
35-Ebrahimzadeh MA, Pourmorad F, Bekhradnia AR. Iron chelating activity, phenol and flavonoid content of some medicinal plants from Iran. Afr J Biotechnol 2008;7(18):3188-92.