رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه ایمونولوژی.گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه ایمونولوژی. گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 مربی گروه علوم تربیتی. گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: موفقیت تحصیلی در دانشگاه­ها مرهون تلاش مؤثر، مطالعة صحیح و مدیریت زمان است. شناسایی و تقویت استراتژی­ها و رویکردهای مطالعه در مراکز آموزشی با تسهیل فرایند یادگیری می­تواند عملکرد تحصیلی دانشجویان را بهبود بخشد. هدف این مطالعه بررسی رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز بود.
 روش بررسی: این مطالعة توصیفی بر روی 361 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز در سال 1389 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش­نامة استاندارد­شده رویکردها و مهارت­های مطالعة دانشجویان (ASSIS) بود که روایی و پایایی آن قبلاً تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیلة نرم‌‌‌افزار SPSS-15 صورت گرفت و از آزمون‌های آماریt  مستقل،  ANOVA و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته­ها: حدود دو سوم دانشجویان مورد بررسی دختر و بیش از 50 درصد در مقاطع کارشناسی و کاردانی اشتغال به تحصیل داشتند. میانگین معدل تحصیلی دانشجویان 18/16 بود. میانگین نمرة رویکرد عمقی، راهبردی و سطحی مطالعه دانشجویان به ترتیب: 18/15 ، 48/15 و 40/13 از حداکثر 20 بود. بین میانگین نمرة رویکردهای راهبردی و سطحی مطالعه دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنها ارتباط معناداری وجود داشت (167/0 -= r و 137/0 =r). اما بین رویکردهای مطالعة دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه­گیری: دانشجویان از رویکرد عمقی و راهبردی مطالعه، بیشتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده می­کنند. ارتقای کیفیت آموزش و بهبود شرایط یادگیری ایجاب می­کند که در طراحی و ارائه آموزش به رویکردهای مطالعه دانشجویان توجه شود.

کلیدواژه‌ها


 
1-Sadler Smith E. Intuition-Analysis style and approaches to studying. Educational Studies. 1999;25(2):159-73.
2-Rabiee A, Yavari M, Yousefian E. [Studying skills in University]. Isfahan: Kankash & Isfahan University of Medical Sciences; 2002. P. 34-47. [In Persian]
3-Seif, Aliakbar. Methods of learning and reading. Tehran: Doran; 1997. P. 49-65.
4-Salehi M, Enayati T. [Comparison of normal and learning strategies and study its relationship with academic achievement]. Faslnamehye andishehhaye tazeh dar oloume tarbiati 2009;4(3):63-81. [In Persian]
5-EmamiPour S, ShamsEsfandabad H. [Learning and Cognitive Styles: Theories and Tests]. Tehran: Samt; 2007. P. 65-79. [In Persian]
6-Saheb Alzamani M, Zirak A. [Students’ learning and study strategies in Isfahan University of Medical Sciences and their relationship with test anxiety]. Iran J Med Edu 2011;11(1):58-68. [In Persian]
7-Haghani F, Khadivzadeh T. [The effect of a learning and study skills workshop on talented students’ learning and study strategies in Isfahan University of Medical Sciences]. Iran J Med Educ 2009;9(1):31-9. [In Persian]
8-Javadi M, Keyvanara M, Yaghoobi M, Hassanzadeh A, Ebadi Z. [The relationship between metacognitive awareness of reading strategies and students' academic status in Isfahan University of Medical Sciences]. Iran J Med Educ 2010;10(3):246-54. [In Persian]
9-Khadivzadeh T. Learning and study strategies of medical students in Mashhad University of Medical Sciences & Health Services. J Med Educ 2001;1(2):113-20. [In Persian]
10-Yip MCW. Differences in learning and strategies between high and low achieving university students: a Hong Kong study. Educ Psychol 2007;27(5):597-606.
11-Fathabadi J, Saif A. Investigating the effects of type of assessment (Essay and Multiple-Choice) on students’ approaches to studying and exam perception strategies between students with high and low achievement. J Educ Psychol 2007;3(4):21-46.
12-Yonker JE. The relationship of deep and surface study approaches on factual and applied test-bank multiple-choice question performance. Assessment & Evaluation High Eٍduc 2011; 36(6):673-86.
13-Krejcie RV, Morgan DW. Determining Sample Size for Research Activities, Educ Psychol Meas 1970;30:610-7. Available From: URL: http://alimir20.persianblog.ir/post/22. Accessed Sept 14, 2012
14-Diseth A.  Validation of Norwegian version of the Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST): Application of structural equation modelling. Scand J Educ Res 2001;45(4):381-94.
15-Byrne M, Flood B, Willis P. Validation of the Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) using accounting students in the USA and Ireland: a research note. Account Educ 2004;13(4):449-59. 
16-Speth CA, Namuth DM, Lee DJ. Using the ASSIST short form for evaluating an information technology application: Validity and reliability issues. Informing Sci 2007;100:107-19.
17-Lu C, Suen HK. Assessment approaches and cognitive styles. J Educ Meas 1995;32(1):1-17.
18-Byrne M, Flood B, Willis P. An inter-institutional exploration of the learning approaches of students studying accounting. Int J Teach Learn High Educ 2009;20(2):155-67.
19-Brodersen, Lisa D. Approaches to studying and study tactics of baccalaureate nursing students. [dissertation]. Iowa: Univ Northern Iowa; 2007. [Online] 2011 Apr 16. Available from: URL: http://gradworks.umi.com /32/98/3298304 .html. Assecced Apr 25, 2011.
20-Mansouri P, Soltani F, Rahemi S, Moosavi Nasab M,  Ayatollahi AR,  Nekooeian A. Nursing and midwifery students' approaches to study and learning. J Adv Nurs 2006;54(3):351-8.
21-Rezaie K, Kouhestani HR, Ganjeh F, Anbari Z. Learning styles of first semester students in Arak University of Mwdical Sciences, 2008. Arak Med Univ J 2010;12(4):44-51.
22-Amini N, Zamani BE, Abedini Y. [Medical students' learning styles]. Iran J Med Educ 2010;10(2):141-7. [In Persian]
23-Hosseini Shahidi L, Atarodi A, Moghimian M. [The survey of using strategies rate in students]. Ofogh-e-Danesh J 2005;11(1):53-60. [In Persian]
24- Hosseini SMH, Ahmadieh MH,  Abbasi Shavazi M, Eslami Farsani Sh. [Study Skills in Bachelor Students in the School of Public Health, Yazd, 2006]. Strides in Development of Medical Education 2008;5(2):88-93. [In Persian]
25-Nourian  AA, Mousavinasab N, Fahri A, Mohammadzadeh A. [Medical Students' Study Skills and Habits in Zanjan University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2006;6(1):101-7.
26-Fereidouni Moghadam M, Cheraghian B. [Study Habits and Their Relationship with Academic Performance among Students of Abadan School of Nursing]. Strides in Development of Medical Education 2009;6(1):21-8. [In Persian]
27-Derossis AM, Da Rosa D, Schwartz A, Hauge LS, Bordage G. Study habits of surgery residents and performance on American Board of Surgery In-Training examinations. Am J Sur 2004;188 (3):230-6.
28-Yau, Jia-ling Charlene. Two Mandarin readers in Taiwan: characteristics of children with higher and lower reading proficiency levels. J Res Read 2005;28(2):108–24.