مقایسة آشفتگی فرکانس، بلندی و نسبت S/Z بیماران مولتیپل‌اسکلروزیس با افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گفتار درمانی مربی اهواز .مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی دانشکدة توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 مربی گروه آموزشی گفتار درمانی.مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی دانشکدة توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 استادیار گروه آموزشی فیزیوتراپی.- مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی دانشکدة توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش، مطالعة آشفتگی فرکانس، بلندی و نسبتS/Z  در بیماران مولتیپل­اسکلروزیس (MS) و مقایسه با افراد نرمال است. 
روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است و روی 60 نفر انجام شده است (30نفر مذکر، نفر30 مؤنث). هر دو گروه مورد آزمایش 15 نفر مذکر و 15 نفر مؤنث و از سن 21 تا 51 بود. معیارهای خروج از مطالعه شامل: اختلال حنجره­ای قبلی، هر جراحی حنجره­ای، تراکئوستومی، تومور، سرطان حنجره و ریه، بیماری تنفسی و سایر بیماری­های مرتبط بود و ارتباطات توسط آزمون T مستقل بررسی قرار گرفت.
یافته­ها: بر اساس مطالعة حاضر هیچ ارتباط معناداری بین MS و آشفتگی فرکانس(25/0p=) و آشفتگی بلندی (34/0p=) وجود نداشت. ارتباط معناداری بین MS و نسبت S/Z  پیدا شد. نسبت S/Z  در افراد نرمال بالاتر از بیماران MS بود.
نتیجه­گیری: پژوهش حاضر نشان داد که  MSبر روی نسبتS/Z ، ارزیابی و درمان بیماران  MSمورد بررسی تأثیر می­گذارد، بنابراین آسیب­شناس گفتار و زبان باید نسبت به تغییرات اکوستیکی صدا در بیماران MS آگاه باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Duffy JR.Motor Speech Disorders,Elsevier Mosby.Second Edition .2005,p:277,278
2-Feijó AV, Parante MA, Behlau M, Haussen S, de veccino MC, Martignago BC. Acoustic analysis of voice in multiple sclerosis patients. Jvoice 2004;18(3):341-7.
3-Dagon M, Midi I, Yazici MA, Kocak I, Gunal D, Sehitoglu MA. Objective and subjective evaluation of voice quality in multiple sclerosis. J voice 2007;21(6):735-40.
4-Duranovic M, Salihovic N, Ibrahimagic A, Toromanovic N. Characteristics of voice in individuals with multiple sclerosis. Mat Soc Med 2011; 23(1): 23-27
5-Yamout B, Fuleihan N, Hajj T, Sibai A, Sabra O, Rifai H, et al. Vocal symptoms and acoustic changes in relation to the expanded disability status scale, duration and stage of disease in patients with multiple sclerosis. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009;266(11):1759-65.
6-Hartelius L, Runmarker B, Andersen O. Prevalence and characteristics of dysarthria in multiple-sclerosis incidence cohort: relation to neurological data. Folia Phoniatr Logop 2000;52(4):160-77.
7-Dehghan A. Aanalysis of acoustic parameters in normal adults who speak farsi at zahedan city.  Shahrekord Univ Med Sci J 2009;11(2):72-9. [In Persian]
8-Rezaeean M, Daneshkhah A. Differential Diagnosis of voice disorders and its treatment approaches. Tehran: Iran Medical Univ; 1993.[In Persian]
9-Boon DR. The voice and voice therapy.3 rd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall; 1983.