بررسی میزان آگاهی بیماران، کارورزان و دستیاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از برخی مفاد منشور حقوق بیماران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی قانونی. دانشکدة پزشکی،گروه پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 مربی مامایی.گروه پزشکی اجتماعی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

3 دانشجوی پزشکی.دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اجرای مفاد منشور حقوق و جلب رضایت بیمار یکی از اصول اخلاق پزشکی است. بیمارستان، جزء لاینفک تشکیلات پزشکی- اجتماعی برای تأمین سلامت کامل آحاد مردم است. همچنین بیمارستان­های آموزشی، مرکزی برای آموزش و تجربة دانشجویان است. رعایت موازین اخلاق پزشکی و منشور حقوق بیماران جهت تأمین کیفیت خدمات و مراقبت بهداشتی-درمانی اجتناب­ناپذیر است. پی­گیری غیرمستمر مراجع نظارتی در ارزشیابی­های سالیانة ارائه­کنندگان خدمات بهداشتی، ضرورت انجام این مطالعه بود.
روش بررسی: این مطالعة توصیفی-مقطعی با هدف بررسی آگاهی بیماران، کارورزان و دستیاران پزشکی بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز از مفاد منشور حقوق بیماران طی تابستان و پاییز 1389 انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه­ای منطبق بر مبنای بندهای منشور حقوق بیماران بود، نمونه­گیری به صورت تصادفی و حجم نمونه بر اساس حداکثر میزان برآورد حجم نمونه 433 نفر شد.
یافته­ها: از کل 433 نفر مورد مطالعه (261 نفر بیمار، 103 دستیار و 69 کارورز)، 181 نفر(8/48درصد) مرد بودند. به­طور میانگین 5/25 درصد از بیماران و 45/14درصد از پزشکان هیچ­گونه اطلاعی از بندهای منشور حقوق بیماران نداشتند و در مقابل به­طور میانگین 8/29درصد از بیماران و 7/61درصد از پزشکان به­طور کامل آگاه بودند.
نتیجه­گیری: با در نظر داشتن این موضوع که دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز یکی از دانشگاه­های نوع یک می­باشد و شهر اهواز نیز کلان شهری رو به پیشرفت است، نتایج حاصله می­­تواند نشان­دهندة کمرنگ بودن اطلاع­رسانی یا دلایل متفاوت باشد که قابل پیشنهاد برای تحقیقات دیگری است.

کلیدواژه‌ها


1-Ralph Baergen Best Practices and Wiggle Room: Not Everything That Counts Can Be Counted, March / April 2007 - Patient Safety & Quality Healthcare (PSQH). Medical Ethics www.psqh.com/marapr07/toc.html (Table of contents for the March / April 2007 issue of Patient Safety and Quality ... Taking Medical Simulation to the Field ... Medical Ethics Best Practices and Wiggle Room: Not Everything That Counts Can Be Counted Ralph Baergen, PhD).
2-Qidwai W, Ali SS, Baqir M, Ayub S. Patient expectations from an emergency medical service. J Ayub Med Coll Abbottabad 2005; 17(3):3-6.
3-Zali MR. Modern Fundamentals of communication between doctor and patient: guidelines on the correct application of medical knowledge in the context of current views on medical ethics. First edition,Tehran: Iranian Academy of Medical Sciences; 1998 : 179 .
4-Otani K, Kurz RS. The impact of nursing care and other healthcare attributes on hospitalized patient satisfaction and behavioral intentions. J Health Manag 2004; 49(3): 181-96.
5-Zajicek G. Medical ethics in a dilemma; The cancer journal, September – October 1995: 8(5):48-49.
6-Yousuf RM, Fauzi AR, How SH, Akter SF, Shah A. Hospitalized patients' awareness of their rights: a cross-sectional survey from a tertiary care hospital on the east coast of Peninsular Malasia. Singapore Med J 2009;50(5):494-9.
7-Turner PD, Pol LG. Beyond patient satisfaction. Broaden the scope of quality    measurement by integrating the marketing view with other perspectives. J  Health Care Mark 1995;15(3):45-53.
8-Turkamani B, Ghasemi al-Musawi A. Satisfaction of patients to the emergency hospital led Shahid and Afshar [dissertation], PhD ThesisYazd: Yazd Univ of Med Sci; 1997. [In Persian]
9-Davis BA, Bush HA. Patient satisfaction of emergency nursing care in the United States, Slovenia, and Australia. J  Nurs Care Qual 2003;18(4):267-74.

10-Abolhassani F, MohseniT. Consent of the relatives referred to heemergency department of Hospitals in HamadanUniversity on medical scinces 1995. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences, 1995; 2(1):10 -4.

11-Kersnik J. Determinants of customer satisfaction with the health care system, with the possibility to choose a personal physician and with a family doctor in a transition country. Health Policy 2001; 57(2):155–64.
گوش کردن
خواندن با قواعد آوایی
12-12-Rao Jk, Weinberger M, Kroenke K. Visit-specific examination and patient-centered outcomes: a literature review. Arch Fam Med 2000; 9(10):1148-56.
13-Chaturvedi SK. Ethical dilemmas in palliative care in traditional developing societies, with special reference to the Indian setting.  J Med Ethics 2008;34(8):611-5.
14-Khodayar F, Mohammad Zadeh K. [Client rights].” Proceedings of the National Conference on Patient Rights “, Ahvaz University of Medical Sciences and Health Services, School of Nursing and Midwifery; September 2000; Ahvaz, Iran. p. 10-11. [In Persian]
15-Khorrami A, Safai SH. [Quality of patients' rights at city hospitals temper in 1998]. Proceedings of the National Conference on Ethics and Law in the nursing profession; 2002; Tabriz, Iran. p.17. [In Persian]
16-Sacchini D, Antico L. The professional autonomy of the medical doctor in Italy. Theor Med Bioeth 2000:21(5);441-56.
17-Mills MJ, Gutheil TG, Igneri MA, Grinspoon L. Mental patients' knowledge of in-hospital rights. AM J Psychiatry 1983;140(2):225-80. 
18-Siegal G, Siegal N, Weisman Y. Physician's attitudes towards patients' rights legislation. Med law 2001;20(1):63-78.
19-López de la Peña  XA. [Medical attitude and legal concepts about some patient rights]. Rev Invest Clin 1995;47(1):5-12. [Article in Spanish]
20-Ghasemi M, Vashany H. Evaluation of the territory and to respect the rights of patients in hospitals Sabzevar. Asrarbimaran, Sabzevar University of Medical Sciences, 2000; 5 (3):20-29.
21-Rezaei N.  [Knowledge of physicians and nurses to patients Rights in hospitals of Kohgiloyeh and Boyer-Ahmad province  of in 2000]. Proceedings of the 1st National Congress of Hospital Management; 2002; Tehran University of Imam Hossein 2002; Iran. [In Persian].
22-Razavi N, Bahshai M. [Evaluation of medical knowledge and nursing Ekbatan Hospital Patients Bill of Rights in Hamadan 1999]. Proceedings of the national conference on management's role in providing health services; 2000,Tehran; Iran. [In Persian].