مقایسة ویژگی‌های بالینی،آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار بیماری‌های عفونی وگرمسیری.دستیار بیماری‌های عفونی، بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز، ایران.

2 مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، گروه نفرولوژی کودکان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پنومونی اکتسابی از جامعه ((CAP بیماری تهدیدکنندة حیات در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس می­باشد. دیابت ملیتوس با افزایش حساسیت به عفونت و ناتوانی و مرگ همراه است. هدف از مطالعة حاضر به­دست آوردن اطلاعات در مورد ویژگی­های بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک و سرانجام CAP در بیماران دیابتی و مقایسة آنها با بیماران غیردیابتی بود.
روش بررسی: در طی یک دورة دو ساله (1388 و 1389) در یک مطالعه ویژگی­های بالینی، آزمایشگاهی، رادیولوژیک، طیف عوامل بیماری­زا و نتیجه بیماری در 264 بیمار CAP مطالعه شد. داده­های استخراج شده از 42 بیمار CAP مبتلا به دیابت تجزیه و تحلیل شدند و با داده­های سایر بیماران مقایسه شدند.
یافته­ها: بیماران دیابتی به­طور معناداری مسن­تر بودند (02/0=P ) و با بیماری­های ناتوان­کنندة نارسایی قلبی بیشتری همراه بودند (001/0>P). تب (001/0>P) و تنگی نفس (03/0=P) در بیماران دیابتی بیشتر بود. تراکم لوبار، ارتشاح دوطرفه و پلورال افیوژن شایع­ترین یافته­های تصویری در کلیشه رادیوگرافی سینه بودند و در بیماران دیابتی پلورال افیوژن (002/0=P) و تراکم لوبار (02/0=P) بیشتر مشاهده شد. در مقایسة عوامل عمدة بیماری­زا نظیر استرپتوکوکوس پنومونیه (001/0>P) و کلبسیلا پنومونیه (001/0>P) در بیماران دیابتی با اختلاف معناداری بیشتر از سایر بیماران جدا شد. در زیر گروه بیماران دیابتی مرگ­ومیر به­طور معناداری از بیماران غیردیابتی بیشتر بود (01/0=P).
نتیجه­گیری: در بیماران مبتلا به CAP دیابت ملیتوس در بعضی موارد با علایم بالینی، یافته­های آزمایشگاهی و رادیولوژی متفاوت و میزان عوارض قلبی عروقی نظیر بیماری احتقانی قلب و پرفشاری خون بیشتری که باعث افزایش مرگ­ومیر می­شوند، همراه است.

کلیدواژه‌ها


1-File TM. Community-acquired pneumonia. Lancet2003;362(9400):1991- 2001. PMID: 14683661 [PubMed - indexed for MEDLINE]
2-Simpson SH, Marrie TJ, Majumdar SR. Do guidelines guide pneumonia practice? Systematic review of interventions and barriers to best practice in the management of community-acquired pneumonia. Respir Care Clin N Am 2005;11(1):1–13.
3-Kaplan V, Angus DC, Griffin MF, Clermont G, Scott Watson R, Linde-Zwirble WT. Hospitalized community-acquired pneumonia in the elderly: age-and sex-related patterns of care and outcome in the United States. Am J Respir Crit Care Med 2002;165(6):766-72.
4-Ruiz M, Ewig S, Marcos MA, Martinez JA, Arancibia F, Mensa J, et al. Etiology of community-acquired pneumonia: impact of age, comorbidity, and severity. Am J Respir Crit Care Med 1999;160(2):397–405.
5-Lim WS, Macfarlane JT, Boswell TC, Harrison TJ, Rose D, Leinonen M, et al. Study of community acquired pneumonia aetiology (SCAPA) in adults admitted to hospital: implications for management guidelines. Thorax 2001;56(4):296–301.
6-Arancibia F, Bauer TT, Ewig S, Mensa J, Gonzalez J, Niederman MS, et al. Community-acquired pneumonia due to gram-negative bacteria and Pseudomonas aeruginosa: incidence, risk, and prognosis. Arch Intern Med 2002;162 (16):1849–58.
7-Donowitz GR. Acute pneumonia. In: Mandel GI, Bonnet JE, Dolin R, eds. Principles and Practice of Infectious Disease. 7th ed. New York: Churchill Livingstone; 2010. P. 891-916.
8-Falguera M, Pifarre R, Martin A, Sheikh A, Moreno A. Etiology and outcome of community-acquired pneumonia in patients with diabetes mellitus. Chest 2005;128(5):3233-9.
9-Marrie TJ, Lau CY, Wheeler SL, Wong CJ, Feagan BG. Predictors of symptom resolution in patients with community-acquired pneumonia. Clin  Infect Dis 2000;31(6):1362-7.
10-Butt SSwiatlo E .Treatment of community-acquired pneumonia in an ambulatory setting. Am J Med. 2011;124(4):297-300.
11-Powers AC. Diabetes mellitus. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL,Longo DL,Jamson JL(eds). Harrison's principles of internal medicine. 15th ed. New York: McGraw-Hill; 2001. P. 2109–37.
12-Esteghamati A, Ashraf H, Khalilzadeh O, Rashidi A, Mohammad K, Asgari F, et al. Trends of diabetes according to body mass index levels in Iran: results of the national Surveys of Risk Factors of Non-Communicable Diseases (1999-2007). Diabet Med 2010;27(11):1233-40.
13-Delamaire M, Maugendre D, Moreno M, Le Goff MC, Allanic H, Genetet B. Impaired leucocyte functions in diabetic patients. Diabet Med 1997;14(1):29–34.
14-McMahon MM, Bistrian BR. Host defenses and susceptibility to infection in patients with diabetes mellitus. Infect Dis Clin North Am 1995;9:1–9.
15-McAlister SR, Majumdar SR, Blitz S, Rowe BH, Romney J, Marrie TJ. The relation between hyperglycemia and outcomes in 2,471 patients admitted to the hospital with community-acquired pneumonia. Diabetes Care 2005;28(4):810-5.
16-Woodhead M. Assessment of illness severity in community acquired pneumonia: a useful new prediction tool. Thorax 2003;58(5):371-2.
17-Koivula I, Sten M, Makela PH. Prognosis after community-acquired pneumonia in the elderly: a population-based 12-year follow-up study. Arch Intern Med 1999;159(14):1550-5.
18-Joshi N, Caputo GM, Weitekamp MR, Karchmer AW. Infections in patients with diabetes mellitus. N Engl J Med 1999;341(25):1906–12.
19-Jafari S, Soltanpour F, Soudbakhsh A, Safavi E. Rokni Yazdi H, Navipour R,et al. [Community-Acquired Pneumonia: A Comparison between elderly and nonelderly patients]. Tehran Univ Med J 2006;64(8):74-80. [In Persian]
20-Flannery MT, McCool MJ. Community-acquired pneumonia guidelines and resident behavior. Am J Med 2005;118(8):929-30.
21-Aleva RM, Boersma WG; Dutch Thoracic Society. [Guideline 'Diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia' from the Dutch Thoracic Society].  Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149(45):2501-7. [In Dutch]