اثر دریافت صبحانة غنی‌شده با ارده در مقایسه با صبحانة معمولی بر شدت درد دیسمنورة اولیه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تغذیه.گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم تغذیه.گروه تغذیه، دانشکدة پیراپزشکی، کمیتة تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: دیسمنورة اولیه، یکی از شایع­ترین بیماری­های زنان است و درمان متداول آن استفاده از داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی می­باشد. با توجه به اثرات ضدالتهابی کنجد، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر دریافت صبحانة غنی­شده با ارده در مقایسه با صبحانة معمولی بر شدت درد دیسمنوره در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز انجام شد.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، 60 دانشجوی دختر (25-18 سال) مبتلا به دیسمنورة اولیه به­صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. به افراد گروه مورد، 2 روز قبل و 3 روز بعد از پریود، صبحانة غنی شده با ارده (15 گرم) و به گروه شاهد، صبحانة معمولی به­مدت دو ماه داده شد. اطلاعات قاعدگی، تن­سنجی و غذایی با استفاده از پرسش­نامه جمع­آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته­ها: میانگین خصوصیات قاعدگی، شاخص­های تن­سنجی و دریافت روزانة انرژی و درشت­مغذی­ها در دو گروه شاهد و مورد، تفاوت آماری معناداری نداشت. دریافت صبحانة غنی­شده با ارده پس از دو ماه توانست به­طور معناداری شدت درد دیسمنوره را در گروه تحت درمان نسبت به گروه شاهد کاهش دهد (05/0>p).
نتیجه­گیری: به­نظر می­رسد مصرف ارده می­تواند در کاهش شدت درد دیسمنورة اولیه مؤثر باشد. با این وجود، اندازه­گیری سطوح سرمی و بافت رحمی  پروستاگلاندین­ها و واسطه­های التهابی برای روشن شدن مکانیسم احتمالی آن پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


1-French L. Dysmenorrhea. Am Fam Physician 2005;71:285-91.
2-Berek JS, editor. Gynecology. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 516-7.
3-Banikarim C. Primary dysmenorrhea in adolescents Official topic review from UpToDate®, 2006
4-Dawood MY. Dysmenorrhea. Clin Obstet Gynecol 1990;33:168-78.
5-Agarwal A, Venkat A. Questionnaire study on menstrual disorders in adolescent girls in Singapore. J Pediatr Adolesc Gynecol 2009;22:365-71.
6-Dawood MY. Praimary dysmenorrhea: advances in pathogenesis and management. Obstet Gynecol 2006;108:428-41.
7-Burnett MA, Antao V, Black A, Feldman K, Grenville A, Lea R, et al. Prevalence of primary dysmenorrhea in Canada. J Obstet Gynaecol Can 2005;27:765-70.
8-Neville F, Hacker J, Moore G. Essentials of obstetrics and gynecology. 4th ed. Trans Malek Mohammadi S, Arian Mehr S, Ghaem Maghami F. Tehran: Teymour zadeh,Tabib; 2004. p. 290.
9-DeCherney AH, Nathan L. Current. Obstetric & gynecologic diagnosis & treatment. 9th ed. New Yourk: McGraw-Hill Professional; 2003. p. 625.
10-Haidari F, Akrami A, Sarhadi M, Mohammad Shahi M. Prevalence and Severity of Primary Dysmenorrhea and its Relation to Anthropometric Parameters. Journal of  Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences 2011;17:70-7.
11-Proctor M, Farquhar C. Diagnosis and management of dysmenorrhoea. BMJ 2006;332: 1134-8.
12-Proctor ML, Murphy PA. Herbal and dietary therapies for primary and secondary dysmenorrhea.Cochrane Database Sys Rev 2001;3:21-4.
13-O'Brien PM, Abukhalil IE. Randomized controlled trial of the management of premenstrual syndrome & premenstrual mastalgia using luteal phase-only danazol. Am J Obstet Gynecol 1999;180:18-23.
14-Zargari A. Herb. 5th ed. Tehran: Tehran university Institute of Publishing and Printing; 1991.
15-Velak J, Stodola Z. Medicinal plants, cultivation techniques, harvesting and the 256 color pictures of plants. Trans Zamani S. Tehran: Qoqnoos; 1991.
16-Gerzanna R, Lindmark L, Frondoza CG. Ginger--an herbal medicinal product with broad anti--inflammatory actions. J Med Food 2005;8:125-32.
17-Elleuch M, Besbes SI, Roiseux O, Blecker C, Hamidi A. Quality characteristics of sesame seeds and by-products. Food Chem 2006;103: 641-50.
18-Vafa MR, Mosallayi Pouryazdi M. Pharmacological effects of sesame oil. Razi 2006;19:40-4.
19-Chen PR, Chien KL, Suc TCh. Dietary sesame reduces serum cholesterol and enhances antioxidant capacity in hypercholesterolemia. Nutr Res 2005;25:559-67.
20-Hacker NF, Moore JG, Gambone JC. Essentials of obstetrics and gynecology. Trans Malek Mohammadi S, Arian Mehr S, Ghaem Maghami F. Tehran: Teymourzadeh; 2004. p. 290.
21-Alexandrovich I, Rakovitskaya O, Kolmo E, Sidorova T, Shushunov S. The effect of fennel (Foeniculum Valgare) seed oil emulsion in infantile colic: a randomized, placebo-controlled study. Altern Ther Health Med 2003;9:58-61.
22-Farajzadeh Sheikh A, ZahediAsl S, AskariSabzkoohi N, Barihami S. Effect of ground sesame seeds and sunflower oil on serum lipid pattern in rats. Iranian J of Diabetes and Lipid Disorders 2006;6:45-50. (Article in Persian)
23-Shahidi F, Liyana-Pathirana CM, Wall DS. Antioxidant activity of white and black sesame seeds and their hull fractions. Food Chem 2006;99:478-83.
24-Wu WH, Kang YP, Wang NH, Jou HJ, Wang TA. Sesame ingestion affects sex hormones, antioxidant status, and blood lipids in postmenopausal women.  J Nutr 2006;136:1270-5.
25-Pasquali R, Pelusi C, Genghini S, Cacciari M, Gambineri A. Obesity and reproductive disorders in women. Hum Reprod Update 2003;9:359-72.
26-Gunilla MA, Sundell G. Factor influences the prevalence and severity of dysmenorrhea in young women. Br J Obstet Gynecol 1990;97:588-94.
27-Jalili Z, Sadeghi Zadeh H, Shams Pour N. Prevalence of primary dysmenorrheal in student of Sirjan and management of it. Payesh Journal 2004;4:61-7. (Article in Persian)
28-Shogo T, Kazuo N. Lipid mediators and pain signaling. Biol Pharm Bull 2011;34:1174-8.