بررسی شیوع دیابت بارداری (GDM) در زنان باردار مراجعه‌کننده به کلینیک زنان و مامایی در سطح شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار غدد و متابولیسم.مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دانشیار زنان و زایمان.گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 پزشک عمومی.مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، تعیین شیوع دیابت بارداری در زنان باردار شهر اهواز می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعه 678 زن باردار که از فروردین 1383 تا اسفند 1385 به دو کلینیک زنان و مامایی در سطح شهر اهواز مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. غربالگری با تست تحمل گلوکز 50 گرمی ≥mg/dl140 انجام شد، سپس تست تشخیصی تحمل گلوکز خوراکی100 گرمی بر اساس معیارهای کارپنتر و کوستان انجام گردید.
یافته­ها: شیوع دیابت بارداری و اختلال تحمل گلوکز در حاملگی به ترتیب 4/7 درصد و 3/4 درصد بود. میانگین سن بیماران دارای GDM (3/5± 3/30 سال) به طور مشخصی بالاتر از افراد سالم (9/4± 3/26) بود (001/0 P<). میانگین تعداد بارداری بیماران GDM (1/1± 4/2) بالاتر از افراد سالم (1/1± 9/1) بود (003/0P=). فراوانی سابقة سقط در زنان GDM (30 درصد) به­طور معناداری نسبت به زنان سالم (9/13 درصد) بالاتر بود (002/0P=). فراوانی سابقة GDM قبلی در بیماران GDM (10 درصد) به­طور معناداری نسبت به زنان سالم (33/0 درصد) بالاتر بود (001/0P<). فراوانی سابقة ماکروزومی در زنان GDM (6 درصد) و در زنان IGT (34/10 درصد) به طور معناداری نسبت به زنان سالم (5/0 درصد) بالاتر بود ( به­ترتیب 003/0 P= و 001/0P<). بین شیوع GDM و IGT با سابقة ناهنجاری­های مادرزادی، سابقة مرده­زایی و تعداد زایمان رابطه­ای به­دست نیامد. بین سن مادر، تعداد بارداری، سابقة سقط و سابقة GDM قبلی با شیوع IGT، رابطه­ای وجود نداشت.
نتیجه­گیری: دیابت بارداری از شیوع بالایی در شهر اهواز برخوردار است، لذا غربالگری برای تمامی زنان باردار توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


1-Brown FM, Goldfine AB. Diabetes and Pregnancy. In: kahn CR, Weir GC, King GL, Jacobson AM, Moses AC, Smith RJ, et al, editors. Joslin’s Diabetes Mellitus. 14th ed. Philadelphia (PA): Lippincott, Williams & Wilkins; 2005. p. 1036-47.
2-Kautzky-willer A, Bancher-Todesca D. Gestational diabetes. Wien Med Wochenschr 2003;153:478-84. (in German).
3-Sweeney AT, Brown FM. Gestational diabetes mellitus. Clin Lab Med 2001;21:173-92.
4-King H. Epidemiology of glucose intolerance and gestational diabetes in women of childbearing age. Diabetes care1998;21:B9-13.
5-Cunningham FG, Leveno kJ, Bloom SL, Hauth JC, Glistrap LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 22nd ed. New York: McGraw-Hill; 2005. p.1172-6.
6-American Diabetes Association. Gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2001;24:577-9.
7-American college of obstetricians and gynecologists (ACOG). Gestational diabetes. washington (DC): American college of obstetricians and Gynecologists (ACOG); 2001. p.14.
8-Brody SC, Harrris R, Lohr K. Screening for gestational diabetes: a summary of the evidence for the u.s. Preventive Services Task Force. Obstet Gynecol 2003;101:380-92.
9-Chico A, Lopez-Rodo v, Rodriguez-Vaca D, Novials A. Features and outcome of pregnancies complicated by impaired glucose tolerance and gestational diabetes diagnosed using different criteria in a Spanish population. Diabetes Res Clin Pract 2005;68:141-6.
10-American Diabetes Association. Standard of medical care in diabetes-2011. Diabetes care 2011;34:S11-61.
11-Hadaegh F, KheirAndish M, Rahimi Sh, Tohidi M. Prevalence of gestational diabetes in pregnant women of Bandar Abbas. Iranian J Endocrinology metabolism 2004;6:225-33.   
12-Larijani B, Hossein-nezhad A, Rizvi SW, Munir S, Vassigh AR. Cost analysis of different screening strategies for gestational diabetes mellitus. Endocr Pract 2003;9:504-9.
13-Keshavarz M, Cheung NW, Babaee GR, Moghadam HK, Ajami ME, Shariati M. Gestational diabetes in Iran: incidence, risk factors and pregnancy outcomes. Diabetes Res Clin Pract 2005;69:279-86.
14-Wojcikowski C, Krolikowska B, Konarzewska J, Kanadys W, Drozdzal M, Olszewski J, et al. The prevalence of gestational diabetes mellitus in Polish population. Ginekol pol 2002;73:811-6. (Article in Polish).
15-Erem C, cihanyurdu N, Deger O, Karahan C, Can G, Telatar M. Screening for gestational diabetes mellitus in northeastern Turkey (Trabzon city). Eur J Epidemiol 2003;18:39-43.
16-Chanprapaph P, Sutjarit C. Prevalence of gestational diabetes mellitus (GDM) in women screened by glucose challenge test (GCT) at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. J Med Assoc Thai 2004;87:1141-6.
17-Kosus A, Kosus N, Turhan NO. Gestational diabetes: comparison of the carpenter and the coustan thresholds with the new theresholds of turkish women and implications of variation in diagnostic cariteria. J Matern Fetal Neonatal Med 2011.
18-Hare JW. diabetic complications of diabetic pregnancies. Semin Perinatol 1994;18:451-8.
19-Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prenatal care and pregnancies complicated by diabetes--U.S. reporting areas,1989. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1993;42:119-22.
20-Zargar AH, Sheikh MI, Bashir MI, Masoodi SR, Dar FA, Laway BA, Wani AI, et al. Prevalence of  gestational diabetes mellitus in Kashmiri women from the Indian subcontinent. Diabetes Res Clin Pract 2004; 66:139-45.
21-Sermer M, Naylor CD, Farine D, Kenshole AB, Ritchie JW, Gare DJ, et al. The Toronto Tri-Hospital Gestational Diabetes Project. A preliminary review. Diabetes Care 1998;21:B33-42.
22-American Diabetes Association. Gestational diabetes mellitus (Position Statement). Diabetes Care 2002;25:S94-6.
23-Kitzmiller JL. Cost analysis of diagnosis and treatment of gestational diabetes mellitus. Clin Obsetet Gynecol 2000;43:140-53.
 
24-Larijani B, Azizi F, Bastanhagh MH, Pajouhi M, Hossein-nezhad A. Prevalence of gestational diabetes mellitus in young women. Iranian J Endocrinology metabolism 2002;4:23-7.
25-Saldana TM, Siega-Riz AM, Adair LS, Savitz DA, Thorp JM Jr. The association between impaired glucose tolerance and birth weight among black and white women in central North Carolina. Diabetes Care 2003;26:656-61.
26-Tieu J, Middleton P, Mcphee AJ, Crowther CA. Screening and subsequent management for gestation diabetes for improving maternal and infant health. Cochrane Database Syst Rev 2010.