فراوانی سندرم متابولیک و عوامل پیشگویی‌کنندة آن در بیماران دیابتی نوع 2 در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه غدد و متابولیسم.گروه غدد و متابولیسم، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دستیار داخلی. گروه غدد و متابولیسم، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه غدد و متابولیسم.گروه غدد و متابولیسم، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

4 مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی.گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت، مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

5 دانشیار گروه تغذیه.گروه تغذیه، مرکز تحقیقات دیابت، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سندرم متابولیک یکی از مهم­ترین عوامل خطر بیماری دیابت و بیماری­های ایسکمیک قلب است. هدف از این مطالعه، تعیین فراوانی سندرم متابولیک در بیماران دیابتی نوع 2 و مقایسة فراوانی و قدرت پیشگویی اجزای آن با مقایسة کرایتریاهای ATP III و IDF است.
روش بررسی: این مطالعه به روش مقطعی بر روی 350 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه­کننده به کلینیک دیابت بیمارستان­های گلستان و امام خمینی اهواز با روش نمونه­گیری تصادفی ساده در سال 1389 انجام شد. داده­ها توسط پرسشنامه جمع­آوری و توسط آزمون­های تی­مستقل، مجذور کای و رگرسیون لجستیک در نرم­افزار SPSS 18 تحلیل شد.
یافته­ها: در این مطالعه، فراوانی سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III و IDF به­ترتیب 1/73 درصد و 9/64 درصد بود (675/0=κ). بر اساس هر دو  معیار، حداکثر فراوانی سندرم متابولیک در گروه سنی 59-50  سال قرار داشت.  در میان اجزای سندرم متابولیک، کاهش کلسترول HDL بیشترین  فراوانی و نسبت شانس (Odds ratio) را داشت. به­وسیلة مدل رگرسیونی نشان داده شد که فعالیت فیزیکی، جنس زن، میکروآلبومینوری، تری­گلیسرید و کلسترول HDL قادر به پیشگویی ایجاد سندرم متابولیک در بیماران دیابتی نوع 2 هستند.
نتیجه­گیری: فراوانی سندرم متابولیک در بیماران دیابتی نوع دو بالا است و متغیرهای جنس، میکروآلبومینوری، تری­گلیسرید سرم، کلسترول HDL و فعالیت فیزیکی پیشگویی­کنندة بروز سندرم متابولیک در این بیماران هستند.

کلیدواژه‌ها


1-Chen K, Lindsey JB, Khera A, De Lemos JA, Ayers CR, Goyal A, et al. Independent associations between metabolic syndrome, diabetes mellitus and atherosclerosis: observations from the Dallas Heart Study. Dia Vasc Dis Res 2008;5:96–101.
2-Liu SJ, Guo ZR, Hu XS, WU M, Chen FM, Kang GD, et al. Risks for type-2 diabetes associated with the metabolic syndrome and the interaction between impaired fasting glucose and other components of metabolic syndrome the study from Jiangsu, China of 5 years follow-up. Diabetes Res Clin Pract 2008;81: 117-23.
3-Song SH, Hardisty CA. Diagnosing metabolic syndrome in type 2 diabetes: does it matter? QJM 2008;101:487 -91.
4-Janghorbani M, Amini M. Metabolic syndrome in type 2 diabetes mellitus in isfahan, Iran: prevalence and risk factors. Metab Syndr Relat Disord 2007; 5: 243-54.
5-Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome. Lancet 2005; 365:1415-28.
6-Cameron AJ, Shaw JE, Zimmet PZ. The metabolic syndrome: prevalence in worldwide populations. Endocrinol Metab Clin North Am 2004;33: 351-75.
7-Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285:2486–97.
8-Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. The metabolic syndrome--a new worldwide definition. Lancet 2005;366:1059-62.
9-Kim WY, Kim JE, Choi YJ, Huh KB. Nutritional risk and metabolic syndrome in Korean type 2 diabetes mellitus. Asia Pac J Clin Nutr 2008;17:47-51.
10-Ford ES. Prevalence of the metabolic syndrome in US populations. Endocrinol Metab Clin North Am 2004;33: 333-50.
11-Targher G, Bertolini L, Tessari R, Zenari L, Araco G. The International Diabetes Federation definition of the metabolic syndrome independently predicts future cardiovascular events in Type 2 diabetic patients. The Valpolicella Heart Diabetes Study. Diabet Med 2006;23: 1270-1.
 
12-Monami M,Marchionni N, Masotti G, Mannucci E. IDF and ATP-III definitions of metabolic syndrome in the prediction of all-cause mortality in type 2 diabetic patients. Diabetes Obes Metab 2007;9:350-3.
13-Sone H, Tanaka S, Ishibashi S, Yamasaki Y, Oikawa S, Ito H, et al. The new worldwide definition of metabolic syndrome is not a better diagnostic predictor of cardiovascular disease in Japanese diabetic patients than the existing definitions: additional analysis from the Japan Diabetes Complications Study. Diabetes Care 2006;29:145-7.
14-Jalali R, Vasheghani M, Dabbaghmanesh MH, Ranjbar Omrani Gh. Prevalence of metabolic syndrome among adults in a rural area. Iranian J Endocrin Metab 2009;11:405-14.