مقایسة تأثیر عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی، برنامة توانبخشی متعاقب آن و نقش سن در ارتقای رشد اجتماعی کودکان ناشنوای 9-6 سالة مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس با کودکان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه گوش و حلق و بینی.گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.

2 (کارشناس گفتار درمانی) کارشناس ارشد روانشناسی عمومی. گروه آسیب‌شناسی گفتار و زبان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.

3 استادیار روانشناسی. گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ناشنوایی اثرات نامطلوبی بر سازگاری و تعاملات اجتماعی فرد خواهد داشت. امروزه به­دنبال کاشت حلزون شنوایی و توانبخشی، مشکلات این کودکان تا حد زیادی قابل حل می­­باشد. لذا مطالعه حاضر به­منظور بررسی پیشرفت این کودکان بعد از جراحی و توانبخشی به مقایسة کمّی کودکان عادی و کاشت حلزون شنوایی شده در مقیاس رشد اجتماعی واینلند می­پردازد.
روش بررسی: جهت انجام کار، 30 کودک عادی و 30 کودک کاشت حلزون شنوایی از طریق مقیاس رشد اجتماعی واینلند مورد بررسی قرار گرفت و
به­دنبال آن داده­های آماری گردآوری شدند و از طریق تحلیل کوواریانس و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته­ها: بین دو گروه عادی و ناشنوا از لحاظ رشد اجتماعی تفاوتی دیده نشد. همچنین سن کودک نقش عمده­ای در جراحی و توانبخشی دارد.
نتیجه­گیری: کاشت حلزون شنوایی در رشد زبان، گفتار و مهارت­های اجتماعی کودکان نقش بسزایی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Alich G. Cochlear Implant rehabilitation in children and adult. Ear and hearing 1987;21:11-22.
2-Barry M, SUE, A. Cochlear Implants For young Children. In: Archbold S, Tait M. Facilitating progress after cochlear Implantation. 2nd ed. London: Whurr Publishers; 2003.  p. 257-70.
3-Bat-Chava Y, Martin D, Kosciw JG. Longitudinal improvements in communication and socialization of deaf children with cochlear implants and hearing aids: evidence from parental reports. J Child Psychol Psychiatry 2005;46:1287-96.
4-Bertram B. An Integrated rehabilitation concept for cochlear implant children. Deaf study and deaf education 2000;20:10-9.
5-Khan S, Edwards L, Langdon D. The Cognition and Behaviour of Children with Cochlear Implants, Children with Hearing Aids and Their Hearing Peers: A Comparison. Audiol Neurootol 2005;10:117–26.
6-Percy-Smith L, Cayé-Thomasen P, Gudman M, Jensen JH, Thomsen J. Self – Steem and social well – being of children with cochlear implant compared to normal-hearing children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008;72: 1113-20.
7-Nicholas JG, Geers AE. Personal, social and family adjustment in school-aged children with a cochlear implant. Ear Hear 2003; 24:69S-81S.
8-Sahli S, Belgin E. Comparison of self–esteem level of adolescents with cochlear implant and normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006;70:1601-8.