بررسی رابطة بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانپزشکی.گروه روانپزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 کارشناس‌ارشد روانشناسی.گروه روانشناسی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه جراحی عمومی.گروه جراحی عمومی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

4 پزشک عمومی.بخش روانپزشکی، بیمارستان گلستان اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سرطان پستان شایع­ترین سرطان در زنان است و به­عنوان دومین علت مرگ زنان در اثر سرطان محسوب می­شود. بروز افسردگی در این بیماران شیوع قابل ملاحظه­ای دارد. حمایت اجتماعی نیز از عمده عوامل تأثیرگذار بر وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی این بیماران است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط میان افسردگی و حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در سطح بیمارستان­های آموزشی شهرستان اهواز می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعه، جامعة پژوهش برگرفته از زنان دارای سرطان سینة مراجعه­کننده به بیمارستان­های آموزشی شهرستان اهواز بود که از این میان تعداد 50 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند و رابطة بین متغیرهای پژوهش (حمایت اجتماعی و افسردگی) در مورد آنان بررسی شد. ابزار کار شامل پرسش­نامة افسردگی بک و پرسش­نامة حمایت اجتماعی فیلیپس بود.تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار(Version 17 Spss Inc,Chicago,IL, USA) SPSS انجام شد.
یافته­ها: میانگین سنی 04/45 سال بود. از این بیماران 14 درصد مجرد و 86 درصد متأهل بودند. میانگین نمرة افسردگی بیماران 58/19 و میانگین نمرة حمایت اجتماعی آن­ها 92/14 محاسبه شد. میان سن و تحصیلات، ارتباط آماری معنادار معکوس مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که بیماران با سطح تحصیلات بالاتر، به­طرز معناداری از حمایت اجتماعی بالاتری نیز برخوردار بودند. ارتباط آماری معنادار معکوسی نیز میان حمایت اجتماعی و افسردگی مشاهده شد.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه تأیید­کننده اهمیت نقش حمایت اجتماعی در  پیش­گیری و کاهش افسردگی در بیماران مبتلا می­باشد. همچنین تحصیلات را نیز به­عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در سطح افسردگی بیماران مطرح می­کند.

کلیدواژه‌ها


1-Brunicardi F Ch, editor. Schwartz's principles of surgery. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2005. p. 654-9.
2-Lehto US, Ojanen M, DybaiT, Aromaa A, kellokumpu-Lehtinen P. Baseline psychosocial predictors of survival in localised breast cancer. Br J Cancer 2006;94:1245-52.
3-Fridfinnsdottir EB. Icelandic women’s identifications of stressors and social support during the diagnostic phase of breast cancer. J Adv Nurs 1997;25:526-31.
4-Taghavi M, Kalafi E, Talei A, Dehbozorgi Gh, Taghavi SMA. Investigating the Relation of Depression and Religious Coping and Social Support in Women with Breast Cancer. Journal of Isfahan Medical School 2011;28:901-8.
5-Winzelberg AJ, Classen C, Alpers GW, Roberts H, Koopman C, Adams RE, et al. Evaluation of an internet support group for women with primary breast cancer. Cancer 2003;97:1164-73.
6-Cleora S, Roberts CS, Cox CE, Shannon VJ, Wells NL. A closer look at social support as a moderator of stress in breast cancer. Health Soc Work 1994;19:157-64.
7-Levine EG, Targ E. Spiritual correlates of functional well-being in women with breast cancer. Integr Cancer Ther 2002;1:166-74.
8-Nausheen B, Kamal A. Familial social support and depression in breast cancer: an exploratory on a Pakistani sample. Psychooncology 2007;16:859-62.