آیا شیوع گلومرولو اسکلروزیس‌فوکال‌ و سگمنتال در استان خوزستان در حال افزایش است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نفرولوژی، گروه نفرولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

2 استادیار گروه نفرولوژی ،گروه نفرولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

3 استاد گروه نفرولوژی ،گروه نفرولوژی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شواهدی وجود دارد که گلومرولو اسکلروزیس­فوکال و سگمنتال به یکی از دلایل مهم ایجاد سندرم نفروتیک اولیه در امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر تبدیل شده است و هدف از این مطالعه بررسی این موضوع در استان خوزستان می­باشد.
روش بررسی: در یک مطالعة مقطعی و آینده­نگر، همة بیماران بزرگسال مبتلا به سندرم نفروتیک اولیة ارجاع شده به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه­برداری از کلیه، توسط نفرولوزیست انجام ­شد و نمونه­ها با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار ­گرفت.
یافته­ها: 148 بیمار (83 مرد و 65 زن) با سن متوسط 33 ± 51 سال وارد مطالعه شدند. متوسط کراتینین سرم و دفع ادراری پروتئین به­ترتیب mg/dl 39/1 و 6450 میلی­گرم در روز بود. شایع­ترین یافته، گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال(FSGS) (10/33 درصد) 49 بیمار و پس از آن گلومرولونفریت ممبرانوس(MGN)  (37/28 درصد) 42 بیمار، بیماری با تغییرات ناچیز (MCD) (16/12 درصد) 18 بیمار، گلومرولونفریت ممبرانو پرولیفراتیو(MPGN)  (78/8 درصد) 13 بیمار، IgA نفروپاتی(75/6 درصد) 10 بیمار، گلومرولونفریت فوکال و سگمنتال(FSGN)  (05/4 درصد) 6 بیمار، گلومرولونفریت مزانژیال پرولیفراتیو، (37/3 درصد) 5 بیمار و گلومرولونفریت پرولیفراتیو منتشر(DPGN)  (37/3 درصد) 5 بیمار بودند.  
نتیجه­گیری: مشابه با بسیاری از کشورهای دیگر، FSGS شایع­ترین علت سندرم نفروتیک اولیه در بیماران بزرگسال استان خوزستان است.
 

کلیدواژه‌ها


9-Kashgarian M. Lupus nephritis: Lessons from the path lab. Kidney Int 1994; 45:928-38.
17-Rose BD, Glassock RJ, Sheridan AM. Differential diagnosis of glomerular disease.Available from UP to date: http://www.uptodate.com/contents/differential-diagnosis-and-evaluation-of-glomerular-disease? source= related link.
18-Meyrier A, Niaudet P. Minimal changes and focal-segmental glomerulosclerosis. In: Davison AM, Cameron JS, Grünfeld E, et al (Eds). Oxford Textbook of Clinical Nephrology. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press; 2005. p. 439.
19-Schnaper HW, Robson AA, Kopp JB. Nephrotic syndrome: minimal change nephropathy, focal segmental glomerulosclerosis, and collapsing glomerulopathy. In: Schrier RW (ed). Diseases of the Kidney and Urinary Tract. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wlikins; 2007.  P. 1585.