تعیین پارامترهای دوزیمتری چشمۀ براکی تراپی I-125 (مدل 6711)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 بخش چشم پزشکی، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 بخش رادیوتراپی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تعیین دقیق توزیع دوز در اطراف چشمه های مورد استفاده در براکی ترابی بخصوص چشمه­های کم انرژی به منظور انجام طراحی درمان دقیق بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه پارامترهای دزیمتری چشمه I-125 مدل 6711 با روش شبیه سازی مونت کارلو محاسبه می شود. 
روش بررسی: با استفاده از کد شبیه سازی MCNPX (2.6.0) فانتوم همگن آبی به ابعاد30 cm3 شبیه­سازی شد. چشمه I-125 مدل 6711 مورد استفاده در براکی تراپی با اعمال جزئیات (مواد و ابعاد قسمت های مختلف و نیز طیف تابشی مربوطه) در مرکز فانتوم جایگذاری شد. با قرار دادن چشمه در یک کره خلاء، Skمحاسبه شد. پارامترهای دزیمتری توصیه شده براساس پروتکل AAPM, TG-43 در این فانتوم محاسبه شد.
یافته ها: قدرت کرمای هوای چشمه I-125 مدل 6711 در واحد اکتیویته 0.557 cGycm2h-1mCi-1  تخمین زده شد. ثابت آهنگ دوز، Ʌ، برابر با cGyh-1U-1 885/0 بدست آمد. تابع شعاعی دوز،g(r)، با معادله درجه پنجم و ضریب همبستگی 9989/0 بصورتg(r)= -.0001r4+0.0026 r3-0.0178 r2-0.0970 r+1.0995محاسبه شد. معادلات درجه پنجم مربوط به توابع آنیزوتروپی دوز، F(r,θ)، با ضریب همبستگی بزرگتر از 0.99 محاسبه شد.
نتیجه گیری: پارامترهای دزیمتری مطرح  شده در پروتکل پیشنهادی AAPM, TG-43 برای چشمه براکی تراپی I-125 مدل 6711 را علارغم پایین بودن انرژی تابشی و تغییرات شدید دوز با فاصله می­توان با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX محاسبه کرد. مقادیر بدست آمده می تواند در نرم افزارهای طراحی درمان براکی تراپی مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Gearheart DM, Drogin A, Sowards K, Meigooni AS, Ibbott GS. Dosimetric characteristics of a new I-125 brachytherapy source. Med Phys 2000;27(10):2278-85. 
2-Rodrıguez EA, Alcon EP, Rodriguez ML, Gutt F, de Almeida CE. Dosimetric parameters estimation using PENELOPE Monte-Carlo simulation code: Model 6711 a 125I brachytherapy seed. Appl Radiat Isot 2005;63(1):41–8.
3-Weaver K. Anisotropy functions for I-125 and Pd-103 sources. Med Phys 1998;25(12):2271-8.
4-Rivard MJ, Coursey BM, DeWerd LA, Hanson WF, Huq MS, Ibbott GS, et al. Update of AAPM Task Group No. 43 Report: A revised AAPM protocol for brachytherapy dose calculations. Med Phys 2004;31(3):633-74.
5-Awan SB, Dini SA, Hussain M, Soleimani-Meigooni D, Meigooni AS. Cylindrical coordinate based TG-43U1 parameters for dose calculation around elongated brachytherapy sources. J Appl Clin Med Phys 2008;9(2):123-42.
6-Rivard MJ. Monte Carlo radiation dose simulations and dosimetric comparison of the model 6711 and 9011 125I brachytherapy sources. Med Phys 2009;36(2):486-91.
7-Sowards KT, Meigooni AS. A Monte Carlo evaluation of the dosimetric characteristics of the Bests Model 2301 125I brachytherapy source. Appl Radiat Isot 2002;57(3):327–33.
8-Li Z. Monte Carlo calculations of dosimetry parameters of the urocor prostaseed 125I source. Med Phys 2002;29(6):1029-34.
9-Rivard MJ. Comprehensive Monte Carlo calculations of AAPM Task Group Report No. 43 dosimetry parameters for the Model 3500 I-Plant 125I brachytherapy source. Appl Radiat Isot 2002;57(3):381–9.
10-Meigooni AS. Recent developments in brachytherapy source dosimetry. Iran J Radiat Res 2004;2(3):97-105.
11-Hedtjarn H, Carlsson GA, Williamson JF. Monte Carlo-aided dosimetry of the Symmetra model I25.S06 125I, interstitial brachytherapy seed. Med Phys 2000;27(5):1076-85.
12-Mainegra E, Capote R, Lopez E. Dose rate constants for 125I, 103Pd, 192Ir and 169Yb brachytherapy sources: an EGS4 Monte Carlo study. Phys Med Biol 1998;43(6):1557-66.