بررسی فراوانی انتروباکتریاسه واجد بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها در نمونه‌های بالینی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروب‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه میکروب‌شناسی، واحد بین‌الملل اروند، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکتری میکروب‌شناسی پزشکی، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تولید بتالاکتا مازهای وسیع­الطیف توسط ایزوله­های انتروباکتریاسه به عنوان یک مکانیسم مهم مقاومت در  مقابل آنتی­بیوتیک­های بتالاکتام محسوب می­شود. این مقاومت اکنون یکی از معضلات اصلی برای درمان عفونت­های میکروبی می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی بتالاکتامازهای وسیع­الطیف در ایزوله­های انتروباکتریاسه و تعیین الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی این ایزوله­ها می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه، 240 ایزوله انتروباکتریاسه از نمونه­های کلینیکی بیمارستان­های گلستان و امام­خمینی اهواز جمع­آوری شده و با تست­های بیوشیمیایی استاندارد  تعیین هویت شدند. در مرحله بعد حساسیت این ایزوله­ها نسبت به 9 آنتی­بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن تعیین گردید. سپس ایزوله­های انتروباکتریاسه مولد بتالاکتامازها از طریق تست تأییدی دیسک ترکیبی و بر اساس معیار CLSI شناسایی گردیدند.
یافته­ها: در این مطالعه تعداد 240 ایزوله از باکتری­های خانواده انتروباکتریاسه شناسایی گردیدند که از میان آنها E.coli  با 3/71%، Enerobacter  با 1/27% و    Klebsiellaبا 2/1%، بیشترین ایزوله را تشکیل دادند. نتایج حاصل از تست­های فنوتیپی نشان داد که از 240 ایزوله انتروباکتریاسه 108 ایزوله (45 %) مولد بتالاکتاماز بودند. نتایج تست دیسک دیفیوژن نیز نشان­دهندۀ میزان مقاومت باکتری­های اشریشیاکلی، انتروباکتر و کلبسیلا نسبت به سفتازیدیم و سفوتاکسیم به ترتیب 3/43 و 8/55 درصد بود.
نتیجه­گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که سویه های انتروباکتریاسه مولد آنزیم های ESBL در حال افزایش هستند. بنابراین بررسی مقاومت های ناشی از تولید آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف، قبل از تجویز داروی مناسب، می تواند از انتشار باکتریهای مقاوم جلوگیری نماید.
 

کلیدواژه‌ها


Escudero  E, Vinue L ,Teshager  T, Torres  C, Moreno  MA. Resistance  mechanisms and  farm-level  distribution of fecal Escherichia coli isolates resistant to extended-spectrum cephalosporins in pigs in Spain. Res Vet Sci 2010;88(1):83-7.
2-Falagas ME, Karageorgopoulos DE. Extended-spectrum beta-lactamase-producing organisms. J Hospe Infect 2009;73(4):345-54.  
3-Jacoby GA, Munoz-Price LS. Mechanisms of disease: the new β-Lactamases. N Engl J Med 2005;352:380-91. 
4-Rawat D, Nair D. Extended-spectrum β-lactamase in Gram Negative Bacteria. J Glob Infect Dis 2010;2(3):263-74.                                                                                                                                                                                                                                                . 
5-Al-Agamy MH, Shibl AM, Tawfik AF. Prevalence and molecular  characterization of extended-spectrum β-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae in Riyadh, Saudi Arabia. Ann Saudi Med 2009;29(4):253-7.
 6-Mohamudha PR, Srinivas AN, Rahul D, Harish BN, Parija SC. Molecular epidemiology of multidrug resistant Extended-Spectrum β-Lactamase producing Klebsiella pneumoniae outbreak in a neonatal intensive care unit. Int J Collaborative Res Internal Med Public Health 2010;2(7):226-38.  
7-Munier GK, Johnson CL, Snyder JW, Moland ES, Hanson ND, Thomson KS. Positive extended-spectrum-beta-lactamase (ESBL) screening results may be due to AmpC beta-lactamases more often than to ESBLs. J Clin Microbiol 2010;48(2):673-4.
8-Bradford PA. Extended-spectrum beta-lactamases in the 21st century: characterization, epidemiology, and detection of this important resistance threat. Clin Microbiol Rev 2005;14(4):933-51.
9-Al-Zarouni M, Senok A, Rashid F, Al-Jesmi SM, Panigrahi D. Prevalence and antimicrobial susceptibility pattern of extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in the United Arab Emirates. Med Princ Pract 2008;17(1):32-6.
10-Performance standard for antimicrobial susceptibility testing, 20th informational supplement. Clin Laboratory Standard Institue 2010;30(1):40-52.
11-Forbes BA, Sahm  DF, Weissfeld AS. Baily & Scott's diagostic microbiology. 12th ed. Missouri: Mosby Elsevier; 2007. P. 525-32.
 12-Clinical and Laboratory Standards Institute. Performans Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing:Informational Supplement  M100-S18. Philadelphia: CLSI; 2008.
13-Quinteros M, Radice M, Gardella N, Rodriguez MM, Costa N, Korbenfeld D, et al. Extended-spectrum ß-Lactamases in Enterobacteriaceae in Buenos Aires, Argentina, Public Hospitals. Antimicrob Agents Chemother 2003;47(9):2864-7.
14-Livermore DM. Beta-lactamases in laboratory and clinical resistance. Clin Microbiol Rev 1995;8(4):557-84.
15-Nijssen S, Florijn A, Bonten MJM, Schmitz FJ, Verhoef J, Fluit AC. Beta- lactam susceptibilities and prevalence of ESBL-producing isolates amonge more than 5000 European Enterobacteriaceae isolates. Int J Antimicrob Agents 2004;24:585-90.           
16-Jones RN, Biedenbach DJ, Gales AC. Sustained activity and spectrum of selected extended-spectrum beta-lactams (carbapenems and cefepime) against Enterobacter spp. and ESBL-producing Klebsiella spp.: report from the SENTRY antimicrobial surveillance program (USA, 1997-2000). Int J Antimicrob Agents 2003;21(1):1-7.
17-Moosavian M, Deiham B. Distribution of TEM, SHV and CTX-M Genes among ESBL-producing Enterobacteriaceae isolates in Iran. Afr J Microbiol Res 2012;6(26):5433-9. 
18-Nasehi  L, Shahcheraghi  F, Sadat  NV, Nematzadeh SH. PER,CTX-M,TEM and SHV Beta-lactamases in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae isolated from Tehran. Iran J Basic Med Sci 2010;13(3):111-18. [In Persian]
19-Pages JM, Lavigne JP, Leflon-Guibout V, Marcon E, Bert F, Noussair L, et al. Efflux pump, the masked side of beta-Lactam resistance inKlebsiella  pneumoniaeclinical isolates. PLoS One 2009;4(3):e4817.
20-Ananthan S, Subha A. Cefoxitin resistance mediated by loss of a porin in clinical strains of Klebsiella pneumoniaeand Escherichia coli. Indian J Med Microbiol 2005;23(1):20-3.
21-Goossens H. MYSTIC program: summary of European data from 1997 to 2000. Diagn Microbiol Infect Dis 2001;41(4):183-9.                                  
22-Torshizi R, Zamanzad B, Mokhatarian K, Karimi A. Survey of Beta-lactamase gene of CTXM in Extended Spectrum Beta-lactamase producing Enterobacteriaceae from clinical isolates in  hospitalized patients in Shahrekord. Shahrekord Univ Med J 2011;13(3):9-17.                                                 
23-Feizabadi MM, Mohammadi-Yeganeh S, Mirsalehian A, MirAfshar SM, Mahboobi M, Nili F, et al. Genetic characterization of ESBL producing strains of Klebsiella from Tehran hospitals. J Infect Dev Ctries 2010;4(10):609-15.
24-MirSalehian A, Akbari Nakhjavani F, Peymani A, Kazami B, Jabal Ameli F, MirAfshar SM. Prevalence of extended spectrum β-lactamases– Producing Enterobacteriaceae by phenotypic and genotypic methods in intensive care units in Tehran, Iran. Daru 2008;16(3):169-73.