بررسی ارتباط آگاهی با میزان رعایت اصول استاندارد در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری و مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 - گروه آمار و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: داروهای شیمی درمانی می­توانند خطرات زیادی برای پرستاران به همراه داشته باشند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط آگاهی با رعایت اصول استاندارد در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری است.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعۀ توصیفی_تحلیلی است. به روش سرشماری 59 نفر از پرستاران و بهیاران شاغل در بخش­های شیمی درمانی بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه­های سنجش آگاهی و عملکرد در زمینه رعایت اصول ایمنی هنگام کار با داروهای شیمی درمانی که توسط پژوهشگر تدوین شده، جمع­آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد) ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده گردید.
یافته­ها: میانگین نمرۀ آگاهی شرکت کنندگان 46/2± 62/8، میانگین نمرۀ آگاهی از عوارض جانبی 2/2± 06/4 و میانگین نمرۀ عملکرد 32/14±30/78 بود که هر سه نمره در حد متوسط بوده است. رابطۀ معناداری بین آگاهی از چگونگی قرار گرفتن در معرض داروهای شیمی درمانی با رعایت اصول ایمنی (18/0P=) همچنین بین آگاهی از عوارض جانبی و رعایت اصول ایمنی (65/0P=) یافت نشد، اما بین آموزش در محل کار و رعایت این اصول ارتباط معنادار وجود داشت (03/0P=).
نتیجه­گیری: پرستاران از آگاهی و عملکرد مناسبی در زمینۀ رعایت اصول استاندارد برخوردار نمی­باشند، لذا جهت ارتقای این امر آموزش­های مداوم با هدف آگاه نمودن پرستاران از خطرات و عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی به منظور بهبود محیط کاری ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها


Ghafari S, Karami M, Hasanpoor E. [Comprehensive review medical - Surgical (according to the latest edition Brunner, Sudars, Black and Fyps)]. 2nd ed. Tehran: Jamenegar; 2011. p. 89. [In Persian]
2-Sunita K, Kaur S, Patel FD. Operationalisation of "Chemotherapy Spill Kit" in chemotherapy administration areas. Nurs Midwifery Res J 2010;6(3):93-102.
3-Turk M, Davas A, Ciceklioglu M, Sacaklioglu F, Mercan T. Knowledge, attitude and safe behaviour of nurses handling cytotoxic anticancer drugs in Ege University Hospital. Asian Pac J Cancer Prev 2004;5(2):164-8.
4-Yoshida J, Kosaka H, Tomioka K, Kumagai S. Genotoxic risks to nurses from contamination of the work environment with antineoplastic drugs in Japan. J Occup Health 2006;48(6):517-22.
5-Black J, Hawk J. Medical-surgical nursing: Clinical management for positive outcomes. 7th ed. St. Louis: Elsevier Saunders; 2005.
6-Hashemi F, Pasyar N, Dehbashi S. [Relationship of chemotherapeutic agents with menstrual disorders in nursing staff]. J Nurs Midwifery 2009;19(64):38-46. [In Persian]
7-Sasaki M, Dakeishi M, Hoshi S, Ishii N, Murata K. Assessment of DNA damage in Japanese nurses handling antineoplastic drugs by the comet assay. J Occup Health 2008;50(1):7-12.
8-Dabirian A, Hoviat TK, Farahani Z. [Surgical Nursing based on the topics approved by the Ministry of Health and Medical Education]. Tehran: Boshra; 2006. p. 230. [In Persian]
9-Phipps W, Monahan F, Sands J, Mark J. Medical–surgical nursing. Health and illness perspectives.7th ed. St. Louis: Mosby; 2003.
10-Martin S, Larson E. Chemotherapy–handling practices of outpatient and office-based oncology nurses. Oncol Nurse Forum 2003;30(4):575-81.
11-Polovich M. Nurses' Use of Hazardous Drug Safe Handling Precautions [dissertations]. ST. Lewis: Georgia State University; 2010.
12-Chaudhary R, Karn BK. Chemotherapy-Knowledge and Handling Practice of Nurses Working in a Medical University of Nepal. J Cancer Ther 2012;3(1):110-4.
13-Khan N, Khowaja KZA, Ali TS. Assessment of knowledge, skill and attitude of oncology nurses in chemotherapy administration in tertiary hospital Pakistan. Open J Nursing 2012;2(2):97-103.
14-Ben-Ami S, Shaham J, Rabin S, Melzer A, Ribak J. The influence of nurses' knowledge, attitudes and health beliefs on their safe behavior with cytotoxic drugs in Israel. Cancer Nurs 2001;24(3):192-200.
15-Geer LA, Curbow BA, Anna DH, Lees PSJ, Buckley TJ. Development of a questionnaire to assess worker knowledge, attitudes and perceptions underlying dermal exposure. Scand J Work Environ Health 2006;32(3):209-18.
16-Geer LA, Anna D, Curbow B, Diener-West M, de Joode Bv, Mitchell C, et al. Survey assessment of worker dermal exposure and underlying behavioral determinants. J Occup Environ Hyg 2007;4(11):809-20.
17-Ishii N, Dakeishi M, Sasaki M, Murata K. [Safety awareness of anticancer drug handling among Japanese nurses]. Nihon Koshu Eisei Zasshi 2005;52(8):727-35. [In Japanese]
18-Hazrati M, Raeesi H, Torabizade K, Pasyar N. [Standard of training on working with antineoplastic drugs on the process of chemotherapy-related medication at Shiraz University of Medical Sciences]. Hormozgan Med J 2008;12(2):103-7. [In Persian]
19-Polovich M, Martin S. Nurses' use of hazardous drug-handling precautions and awareness of national safety guidelines. Oncol Nurs Forum 2011;38(6):718-26.
20-Kyprianou M, Kapsou M, Raftopoulos V, Soteriades ES. Knowledge, attitudes and beliefs of Cypriot nurses on the handling of antineoplastic agents. Eur J Oncol Nurs 2010;14(4):278-82.
21-Polovich M, Clark PC. Factors influencing oncology nurses' use