بررسی 5 سالۀ علایم بالینی و علل زمینه‌ای سینوزیت قارچی مهاجم در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات شنوائی و گفتاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 مرکز تخقیقات عفونی گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف:عفونت سینوزیت قارچی  مهاجم و فرصت طلب ناشایع می­باشد که معمولاً در افراد مبتلا به نقص ایمنی رخ می­دهد و با توجه به افزایش افراد مبتلا به این عارضه، افزایش تعداد موارد مبتلا به این عفونت دیده می­شود. هدف از این مطالعه بررسی علل زمینه­ای، علایم بالینی و تشخیص زودرس مبتلایان می­باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه گذشته نگر در طی یک دوره 5 ساله از سال 1380 تا 1384 می باشد. تمام بیمارانی که با تشخیص اولیه رینوسینوزیت قارچی مهاجم بستری شده اند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تمام بیماران نمونه کشت و اسمیر از ترشحات بینی و سینوس و بیوپسی بافتی به منظور بررسی موکور مایکوز انجام شد. فاکتورهای مستعد کننده و یافته های بالینی که منجر به تشخیص زودرس می شود مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یافته­ها: در 25 بیمار مورد مطالعه، متوسط سنی بیماران 6/56 سال بوده، 18 مورد (72%) زن و 7 مورد (28%) مرد بودند. در 15بیمار، نمونه بافتی موکور مایکوز دیده شده است. شایع­ترین علت زمینه­ای دیابت (%76)، شایع­ترین یافتۀ بالینی نکروز بینی (88%)، شایع­ترین سینوس درگیر ماگزیلاری (76%) و شایعترین اعصاب کرانیال درگیر عصب فاشیال (46%) بود. عوارض چشمی در 19 مورد (76%)، عوارض مغزی در 4 مورد (16%) و مرگ در 7 مورد (28%) بیماران اتفاق افتاد.
نتیجه­گیری: بدلیل میزان مرگ و میر بالای سینوزیت قارچی مهاجم مسائل بحث انگیز در رابطه با درمان این بیماری همچنان وجود دارد. تشخیص زود رس و درمان طبی و جراحی این بیماری اساسی است.

کلیدواژه‌ها


 
1-Garcia-Vidal C, Viasus D, Carratalà J.Pathogenesis of invasive fungal infections. Curr Opin Infect Dis 2013;26(3):270-6.
2-deShazo RD, O'Brien M, Chapin K, Soto-Aguilar M, Gardner L, Swain R. A new classification and diagnostic criteria for invasive fungal sinusitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997;123(11):1181-8.

3-Chen CY, Sheng WH, Cheng A, Chen YC, Tsay W, Tang JL, et al. Invasive fungal sinusitis in patients with hematological malignancy: 15 years experience in a single university hospital in Taiwan. BMC Infect Dis 2011;11:250.

4-Sohail MA, Al Khabori M, Jamil H, Verma A. Acute fulminant fungal sinusitis: clinical presentation, radiological finding and treatment. Acta Trop 2001;22 Oct.(2):177-85.
5-Parikh SL, Venkatraman G, DelGaudio JM. Invasive fungal sinusitis: a 15-year review from a single institution. AM J Rhinol 2004;18(2):75-81.
6-Ali S, Ahmad I. Mucormycosis causing palatal necrosis and orbital apex syndrome. J coll Physicians Surg Pak 2005;15(3):182-3.
7-Khor BS, Lee MH, Leu HS, Liu JW. Rhinocerebral mucormycosis in Taiwan. J Microbiol Immunol Infect 2003;36(4):266-9.
8-Hosseini SM, Borghei P. Rhinocerebral mucormycosis: pathways of spread. Eur Arch Otorhinolaryngol 2005;262(11):932-8.
9-Hussain S, Salahuddin N, Ahmad I, Salahddin I, Jooma R. Rhinocerebral invasive mycosis: occurrence in immunocompetent  individuals. Eur J Radiol 1995;20(2):151-5.
10-Nikakhlagh S, Saki N. [Functional endoscopic sinus surgery for fungal sinusitis (three years experience)]. Iran J Otorhinolaryngol 2004:16(3):36-41. [In Persian]
11-Mansoor Soltanzadeh, Kaveh Behaeen, zahra Pourmehdi. Effects of acupressure on nausea and vomiting after gynecological laparascopy. Life sci j. 2012; 9:871-875