تعیین جنسیت با استفاده از مقایسه ضخامت دندان‌های پر مولر و مولر اول دائمی ماگزیلا به وسیله پرتونگاری بایت وینگ دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش رادیولوژی. گروه رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دستیار تخصصی رادیولوژی. گروه رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار بخش اندودنتیکس. بخش اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 دستیار تخصصی بخش جراحی فک و صورت.بخش جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تشخیص هویت در پزشکی قانونی دارای اهمیت فراوان است. اختلاف جنسیت در اسکلت انسان در بسیاری از جوامع بررسی شده است، اما بررسی­های دندانی کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه ضخامت دندان­های پره مولر و مولر اول دائمی ماگزیلا به­وسیله پرتونگاری بایت وینگ دیجیتال در دو جنس در یک جمعیت ایرانی می­باشد.
روش بررسی: این بررسی اپیدمیولوژیک-تحلیلی بر روی 100 رادیوگرافی بایت وینگ گرفته شده از بیماران انجام شد. فیلم­ها به روش دیجیتالی اسکن و پس از محاسبه بزرگنمایی تصویر، پهنای مزیودیستالی دندان و عاج و ضخامت کناره­ مزیالی و دیستالی مینا اندازه­گیری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل و توابع تفکیک انجام گرفت.
یافته­ها: در این مطالعه میانگین اندازه قطر مزیودیستالی عاج دندان­های پره اول (به ترتیب در مردان و زنان برابر با 68/4  و46/4 میلیمتر) و پرمولر دوم (یه ترتیب در مردان و زنان برابر با 65/4  و 49/4 میلیمتر) به­طور معنی­داری در مردان بزرگتر از زنان بود (05/0> p). ولی در مولر اول تفاوت معنی­داری وجود نداشت. اما در میانگین قطر مزیودیستالی تاج و قطر مزیالی و دیستالی مینا در پره مولر اول و دوم و مولر اول بین مردان و زنان به­لحاظ آماری تفاوت معنی­داری مشاهده نشد.
نتیجه­گیری: در مطالعه حاضر می­توان نتیجه گرفت که در تشخیص هویت نژاد ایرانی می­توان از شاخص بزرگترین پهنای مزیودیستالی عاج دندان­های پره مولر اول و دوم ماگزیلا استفاده کرد. همچنین، این بررسی بیانگر دگرشکلی جنسی در انداز­ه­های عاج است.

کلیدواژه‌ها


1-Srivastava P. Correlation of odontometric measures in sex determination. J Indian Acad Forensic Med 2010;32:56-61.
2-Singla S, Gupta R, Puri A, Bansal S, Singla S, Nangia R. Determination of sexual dimorphism via maxillary first molar teeth in Himachali population. J Forensic Dent Sci. 2015;7(2):90-4.
3-Ramakrishnan K, Sharma S, Sreeja C, Pratima DB, Aesha I, Vijayabanu B. Sex determination in forensic odontology: A review. J Pharm Bioallied Sci. 2015;7(Suppl 2):S398-402.
4-Ghodoosy A. ,  Ghafari R.,  Alizadeh N. Determination of Sexual Dimorphism from Maxillary Premolars Thickness in Bitewing Radiography. J Dent Shiraz Univ Med Sci 2008; 9(3): 213-221.
5-Acharya AB, Mainali S. Limitations of the mandibular canine index in sex assessment. J Forensic Leg Med. 2009; 16(2).
6-Iscan MY, Kedici PS. Sexual variation in bucco-lingual dimensions in Turkish dentition. Forensic Sci Int. 2003;137(2-3):160-4.
7-Narang RS, Manchanda AS, Singh B. Sex assessment by molar odontometrics in North Indian population. J Forensic Dent Sci. 2015;7(1):54-8.
8-Macaluso PJ, Jr. Sex discrimination potential of permanent maxillary molar cusp diameters. J Forensic Odontostomatol. 2010;28(1):22-31.
9-Hattab FN, al-Khateeb S, Sultan I. Mesiodistal crown diameters of permanent teeth in Jordanians. Arch Oral Biol. 1996;41(7):641-5.
10-Olejniczak AJ, Grine FE. Assessment of the accuracy of dental enamel thickness measurements using microfocal X-ray computed tomography. Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol. 2006;288(3):263-75.
11-Richmond R, Pretty IA. Antemortem records of forensic significance among edentulous individuals. J Forensic Sci. 2007;52(2):423-7.
12-Rao NG, Rao NN, Pai ML, Kotian MS. Mandibular canine index--a clue for establishing sex identity. Forensic Sci Int. 1989;42(3): 942-5.
13-Robinson SI. Children's dentistry in Burma. Br Dent J. 1972;133(7):317-9.
14-Karaman F. Use of diagonal teeth measurements in predicting gender in a Turkish population. J Forensic Sci. 2006;51(3):630-5.
15-Townsend G, Jensen BL, Alvesalo L. Reduced tooth size in 45,X (Turner syndrome) females. Am J Phys Anthropol. 1984;65(4):367-71.
16-Zilberman U, Smith P. Sex- and age-related differences in primary and secondary dentin formation. Adv Dent Res. 2001;15:42-5.
17-Harris EF, Hicks JD. A radiographic assessment of enamel thickness in human maxillary incisors. Arch Oral Biol. 1998;43(10):825-31.
18-Saunders SR, Chan AH, Kahlon B, Kluge HF, FitzGerald CM. Sexual dimorphism of the dental tissues in human permanent mandibular canines and third premolars. Am J Phys Anthropol. 2007;133(1):735-40.
19-Stroud JL, Buschang PH, Goaz PW. Sexual dimorphism in mesiodistal dentin and enamel thickness. Dentomaxillofac Radiol. 1994;23(3):169-71.