مطالعه اثر ضد درد عصاره هیدروالکلی گیاه سگ دندان پشته ای در موش صحرائی به روش آزمون فرمالین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فارماکولوژی.گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه فارماکوگنوزی. گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه فارماکولوژی.گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی دکتری حرفه ای داروسازی.دانشجوی دکتری حرفه‌ای داروسازی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینهوهدف: هدف از این مطالعه مقایسه اثر ضد درد گیاه سگ دندان پشته ای به عنوان یک داروی گیاهی، با مورفین و آسپیرین می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه از موش­های صحرائی نر و عصاره هیدروالکلی با استفاده از روش خیساندن استفاده شد. حیوانات به 8 گروه 6 تائی تقسیم شدند. گروه درمان به ترتیب دوزهای mg/kg 800 و 600 و 400 و200 از عصاره، گروه کنترل منفی نرمال سالین (5ml/kg) و گروه های کنترل مثبت به ترتیب مورفین (mg/kg5/2) و آسپیرین (mg/kg300) و گروه نالوکسان به همراه عصاره mg/kg600 عصاره وmg/kg 10 نالوکسان از طریق داخل صفاقی دریافت نمودند. پس از 30 دقیقه تمام گروه­ها مقدار 50 میکرولیتر فرمالین 5/2 درصد را به صورت زیر جلدی از طریق پنجه پای راست دریافت نموده و رفتار نمایانگر درد آنها ارزیابی شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که تمام دوزهای عصاره روی فاز دوم درد موثر بوده وبهترین دوز عصاره mg/kg)600) اثرش روی فاز دوم درد با آسپرین ومورفین تفاوت معنی­داری نداشت. نالوکسان صرفا توانست موجب کاهش فاز دوم درد شود.
نتیجه­گیری: می­توان پیشنهاد نمود که یکی از مکانیسم­های اثر ضد درد عصاره در ابطه با رسپتورهای اوپیوئیدی باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Jagerovic N.Cano C, Elguero J. Goya P. Callado I.F. Meana JJ.et al. Long-acting fentanyl analogues: synthesis and pharmacology of N-(1-phenylpyrazolyl)-N-(1-phenylalky1-4piperidyl) propan. Amides. Bioorg med chem. 2002: 10(3): 817-27.
2-Biswas A, Ramswamy S, Bapana J. Analgesic effect of Momordica charantia seed extract in mic and rats. J Ethnopharmacol 1991;31: 115-118.
3-Cakci I, Ulug H. Antinociceptive effect of some amaryllidaceae plants in mice. J Pharm Pharmacol 1997; 49:828-830.
4-Mozaffarian V. A dictionary of Iranian plant names. Tehran: Farhang Moaser; 1995. P. 443-444.
5-Zargari A . Medicinal plants.Tehran university publication.1371;4:474-476.
6-Mozaffarian V.A dictionary of Iranian plant names. Tehran: Farhang Moaser; 1995. P. 443-444.
7-Crawn JL. Provides information a bout "Pycnocycla". TropHort 2009; 36:56.
8-Arzi A, et al. Study of the analgesic effect of Hydro-alcoholic extract of red lentil in rat by formalin test. Research Joornal of pharmacology biological and chemical scinces. 2015; 6(3); 39-46.
9-Arzi A, et al. anntinociceptive effect of hydroalcoholic extract of Iranian green tea in the formalin test in rats. Jundishapur Journal of natural pharmacevtical products. 2013; 1:10-14.
10-Nian Gong, Qian Huang, Yuan Chen, Meng Xu, Shuai Ma and Yong-Xiang Wang.  Pain Assessment Using the Rat and Mouse Formalin Tests.Bioprotocol. 2014; 4, 21.
11-Zou Y, chang SK, GU Y, Qian SY. J Agr food chem. 2011; 59(6); 2268-76.
12-Dickenson AH, Besson J. The pharmacology of pain springer; 1998.p.3.
13-zhalehjoo  N, Asghari  Gh, Rabbani M  . The effects of Pycnocyla spinosa on morphine withdrawal syndrome in mice. Isfahan university of medical sciences.1378;12:44-47.
14-Sadraei H, Asghari G, Naddafi A. Relaxant effect of essential oil and hydroalcoholic extract of Pycnocycla spinosa Decne. & exboiss on ileum contractions. Phytother Res 2003; 17(6): 645-649.
15-Sadraei H, Asghari G, Hekmatti AA. Antispasmodic effect of three fractions of hydroalcoholic extract of Pycnocycla spinosa. J Ethnopharmacol. 2003; 86: 187-190.
16-Sadraei H, Asghari Gh. R, Hajhashemi V, Nezami M. evaluation of cardiovascular effect of pycnocycla spinosa decne. Exboiss. Var. spinosa extract in anaesthetized rat. DARU. 2006; 14:11-14.
17-Sadraei H, Asghari G, andeshe. M. Antispasmodic effects of Pycnocycla spinosa seed andaerial part extracts on rat. Ileum and uterus smooth muscle contractions. DARU. 2008; 16:160-163.
18-Sadraei H, Asghari G, Arabzadeha A. Effect of hydroalcoholic extract of Pycnocycla spinosa on rat isolated bladder contration. Iranian Journal of Pharmaceutical. 2004; 4:237-241.