شناسایی جهش‌های H274Y و R292K ویروس‌های آنفلوانزا A/H3N2 مقاوم به داروی مهارکننده نورامینیداز با روش تعیین توالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ویروس‌شناسی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 گروه ویروس‌شناسی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ویروس­های آنفلوانزا A عامل ایجادکنندۀ پاندمی و اپیدمی­های مهمی در جهان هستند که برای مقابله با آنها تحقیقات گسترده­ای در زمینۀ پیش­گیری و درمان انجام می­شود. اخیراً اوسلتامیویر یا تامی­فلو به­عنوان داروی مهارکنندۀ نورامینیداز (NAI) جهت پیش­گیری و درمان این ویروس­ها به­کار می­رود. ظهور ویروس­های مقاوم از جمله مشکلات مصرف داروهای ضد ویروسی است. با تحقیقات مختلفی که بر روی جهش­های مسئول مقاومت دارویی به NAI صورت گرفته در سایت فعال آنزیم نورامینیداز، جهش در جایگاه­های 119، 274، 292 دیده شده است. با توجه به اهمیت شناسایی ویروس­های مقاوم در گردش بررسی جهش­های H274Y و R292K مسئول مقاومت دارویی در ویروس­های آنفلوانزای A/H3N2 با روش تعیین توالی به­عنوان هدف این مطالعه قرار داده شد.
روش بررسی: برای تکثیر (Amplification) ناحیه مستعد جهش در ژن نورامینیداز، تست Conventional RT-PCR بر روی 50 نمونۀ آنفلوانزای A/H3N2 انجام شده، محصولات PCR تعیین توالی و نتایج تحلیل و آنالیز شدند.
یافته­ها: با تحلیل و ارزیابی توالی­های اسید نوکلئیکی دریافتیم که کلیۀ نمونه­ها فاقد جهش­های H274Y و R292K بوده و هیچ مورد مقاومی یافت نشد.
نتیجه­گیری: از آنجایی­که برای نیل به اهداف درمانی مؤثر، شناسایی جهش­های مقاومت دارویی با حساسیت و ویژگی بالا امری ضروری به شمار می­رود، در این راستا می­توان از روش تعیین توالی استفاده کرد و از مزایای آن همچون دقت و توان عملیاتی بالا و کارآمدی آن برای ردیابی پیدایش جهش­های مقاومت دارویی ویروس­های آنفلوانزا در جامعه به­خوبی بهره جست و به­عنوان تست انتخابی در آزمایشگاه­های تشخیصی از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


Yavarian J, Mokhtari Azad T, Nadji SA, Zeraati H, M.Naseri. Analysis of the   hemagglutinin and neuramindiase genes of human influenza A/H3N2 viruses  circulating in Iran between 2005 and 2007: antigenic and phylogenetic relationships to vaccine strains. Intervirol 2010; 53: 133-140.
2-Yavarian J, Mokhtari Azad T,Shafiei Jandaghi NZ, Nategh R. Amantadine-resistant influenza A (H3N2) viruses in Iran. Acta Virologica  2009; 53: 135-138.
3-Chutinimitkul S, Suwannakarn K, Chieochansin T, Mai le Q, Damrongwatanapokin S, Chaisingh A, et al. H5N1 Oseltamivir-resistance detection by real-time PCR using two high sensitivity labeled TaqMan probes. J VIROL METHODS 2007 Jan;139(1): 44-9.
4-Carr MJ, Sayre N, Duffy M, Connell J, Hall WW. Rapid molecular detection of the H275Y oseltamivir resistance gene mutation in circulating influenza A (H1N1) viruses. J VIROL METHODS 2008 Nov; 153(2): 257-62.
5-Redlberger-Fritz M, Aberle SW, Strassl R, Popow-Kraupp T. Rapid identification of neuraminidase inhibitor resistance mutations in seasonal influenza virus A(H1N1), A(H1N1)2009, and A(H3N2) subtypes by melting point analysis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012 Jul; 31(7): 1593-601.
6-McKimm-Breschkin JL. Influenza neuraminidase inhibitors: antiviral action and mechanisms of resistance. Influenza Other Respir Viruses 2013 Jan;7 Suppl 1: 25-36.
7-Chidlow GR, Harnett GB, Williams SH, Tempone SS, Speers DJ, Hut AC, “et al’. The detection of oseltamivir-resistant pandemic influenza A/H1N1 2009 viruses using a real-time RT-PCR assay. J VIROL METHODS 2010 Oct; 169(1): 47-51.
8-Anton A, Lopez-Iglesias AA, Tortola T, Ruiz-Camps I, ‘et al’. Selection and viral load kinetics of an oseltamivir-resistant pandemic influenza A (H1N1) virus in an immunocompromised patient during treatment with neuraminidase inhibitors. DIAGN MICR INFEC DIS 2010 Nov; 68(3): 214-9.
 9-Smith JR, Rayner CR, Donner B, Wollenhaupt M, Klumpp k, Dutkowski R. Oseltamivir in seasonal, pandemic, and avian influenza: a comprehensive review of 10-years clinical experience. ADV THER. 2011 Nov; 28(11): 927-59.
10-Zambon MC. Surveillance for antiviral resistance. Influenza Other Respir Viruses 2013 Jan; 7 Supp l 1: 37-43.
11- Okomo-Adhiambo M, Sheu TG, Gubareva LV. Assays for monitoring susceptibility of influenza viruses to neuraminidase inhibitors. Influenza Other Respir Viruses. 2013 Jan; 7 Suppl 1: 44–49.
12- Van der Vries E, Anber J,  van der Linden A, Wu Y, Maaskant J, Stadhouders R, ‘et al’. Molecular Assays for Quantitative and Qualitative Detection of Influenza Virus and Oseltamivir Resistance Mutations. J Mol Diagn  2013 May; 15(3): 347–354.
13-Cheng TJ, Wang SY, Wen WH, Su CY, Lin M, Wu HS, ‘et al’. Chemical probes for drug-resistance assessment by binding competition (RABC): oseltamivir susceptibility evaluation. Angewandte Chemie 2013 Jan; 52(1): 366-70.
14- Hurt A C, Chotpitayasunondh T, Cox N I,  Daniels R, Fry A M, Gubareva V L, ‘et al’.  Antiviral resistance during the 2009 influenza A H1N1 pandemic: public health, laboratory, and clinical perspectives. Lancet Infect Dis 2012 Mar; 12(3): 240-248.
15- Rameix-Welti M A, Munier S, Lee Gal S, Cuvelier F, Agou F, Enouf V, ‘et al’. Neuraminidase of 2007-2008 influenza A(H1N1) viruses shows increased affinity for sialic acids due to the D344N substitution. Antivir Ther 2011; 16(4): 597-603.