بررسی موقعیت کانال اینفریور آلوئولار در تصاویر کراس‌ سکشنال توموگرافی کامپیوتری با اشعۀ مخروطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 - گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نقش توموگرافی کامپیوتری اشعۀ مخروطی در تصویربرداری ناحیۀ دهان، فک و صورت به خوبی شناخته شده است. یکی از  کاربردهای خاص این تکنیک در دندانپزشکی، لوکالیزه کردن کانال اینفریور آلوئولار است. هدف از این  مطالعه، تعیین موقعیت کانال اینفریور آلوئولار در تصاویر کراس سکشنال CBCT در  سنین مختلف می­باشد.
روش بررسی: اینمطالعه به­ صورت گذشته­­نگر بر روی کلیشۀ CBCT 120  مراجعه کننده به یک کلینیک تخصصی در شهر اهواز انجام شد، تمام تصاویر توسط  دستگاه Promax 3D  (Planmeca Finland)با شرایط (KVP  84و MA 12) تهیه شده و با نرم­افزار2.8.1)  (Version Romexis پروسس شدند. در  تصاویرCBCT ،8 اندازه­­گیری آناتومیک در ابعاد افقی و عمودی بر روی ریشه­های مزیال و دیستال هر دندان انجام گرفت و ارزیابی تصاویر توسط رادیولوژیست فک و صورت انجام شد. آنالیز داده­ها توسط آزمون t-test برای بررسی متغیر جنس و ضریب همبستگی پیرسون برای  بررسی متغیر سن انجام  شد.
یافتهها: فاصله بین پلیت لینگوال تا لینگوالیترین سطح ریشه در mm 3 آپکس در ریشههای مزیال و دیستال دندانهای مولر دوم در خانمها کمتر از آقایان بود. (p<0.05) سایر  متغیرها ارتباط آماری معنیداری را  با سن و  جنس نشان ندادند.
نتیجه­گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می­­دهد که موقعیت نسبی کانال  اینفریور آلوئولار نسبتاً ثابت است و با سن و جنس تغییر چندانی نمی­کند. استفاده از CBCT جهت اندازه­­گیری­های دقیق قبل از جراحی توصیه می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


1-Ozturk  A,  Potluri  A,  Vieira  AR.  Position  and  course  of  the  mandibular  canal  in  skulls.  Oral Surg Oral
   Med Oral  Pathol Oral Radiol  2012 April; 113(4): 453–8. 
2-Kim  TS,  Caruso  JM,  Christensen  H,  Torabinejad  M. A  comparison  of  cone-beam  computed  tomography  and  direct  measurement  in  the  examination  of  the  mandibular  canal  and  adjacent  structures.  J  Endodont  2010Jul; 36(7): 1191–4. 
3-Adigüzel  Ö,  Yiğit-Özer  S,  Kaya  S,  Akkuş  Z.  Patient-specific  factors  in  the  proximity  of  the  inferior  alveolar  nerve  to  the  tooth  apex.  Medicina  oral,  patología  oral y cirugía  bucal.  2012 Nov; 17(6): 1103-8.
4-Simonton  JD,  Azevedo  B,  Schindler  WG,  Hargreaves  KM.  Age- and  gender-related  differences  in  the  position  of  the  inferior  alveolar  nerve  by  using  cone  beam  computed  tomography.  J  Endodont 2009 Jul; 35(7): 944–9. 
5-Kwon  KH,  Sim  KB,  Lee  JM.  Evaluation  of  the  course  of  the  inferior  alveolar  canal in  the  mandibular  ramus  using  cone  beam  computed  tomography.  J  Korean  Assoc  Oral  Maxillofac  Surg 2012 Aug; 38: 231-9.
 6-Levine  MH,  Goddard  AL,  Dodson  TB.  Inferior  alveolar  nerve  canal  position:  a  clinical  and  radiographic  study. J Oral Maxillofac Surg 2007 Mar; 65(3): 470–4.
7-Angel  JS,  Mincer  HH,  Chaudhry  J,  Scarbecz  M.  Cone-beam  computed  tomography  for  analyzing  variations  in  inferior  alveolar  canal  location  in  adults  in  relation  to  age  and  sex.  J  Forensic  SCI  2011 Jan ; 56(1): 216–9.
8-Hosseiny  goosheh  S, Asadi  Samani  S, Shahidi  S, Zamiri  B, Asadi  Samani  S. Anatomical relationship  between  mandibular  third  molar  roots  and  mandibular  canal  in  panoramic radiography  and  CT  scans .Tabib e shargh 2008; 10 (3) : 227-234.
9-Haghani  J, Torabi Parizi  M, Mehdizadeh  MA. Evaluation  of  anatomical  location  of  the mandibular  canal  in  panoramic  radiographs  in  patients  over  25  years. J  Dent  Sch 2008; 27(3): 128.