مقایسه سرطان اندومتر در زنان جوانتر و مسن تر از 40سال مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال‌های (1390-1380)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، مقطع کارورزی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه یافتن بینشی از اطلاعات و وضعیت یازده سال گذشتۀ سرطان اندومتر در استان خوزستان و شناسایی خصوصیات آن می­باشد.
روش بررسی:مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی گذشته­نگر می­باشد. جمعیت مورد مطالعه کلیۀ بیماران مبتلا به سرطان اندومتر طی یازده سال (1390-1380) می­باشد. در این پژوهش 130 پروندۀ پزشکی حاوی اطلاعات کامل مورد بررسی قرار گرفت و به دو گروه سنی چهل سال و جوان­تر (گروه A) و مسن­تر از چهل سال (گروه B) تقسیم شدند. داده­ها توسط روش­های آماری توصیفی و نسخۀ 21 نرم­افزار SPSS تحلیل شد.
یافته­ها:13نفر(10%) از افراد در گروه(A) و 117نفر(90%) در گروه(B) بودند. 84% بیماران مبتلا به "نوع اندومتروئید1" بودند و فراوانی آن در هر یک از گروه های A و B به ترتیب 3/93% و 83% بود. سرطان های اندومتر با خطر بالا (سلول روشن، پاپیلاری سروز) به طور معنی­داری در گروه B بیشتر بود(04/0P=). بیماری متاستاتیک(stage4) و تمایز بافتی ضعیف در گروه B بیشتر بود اگرچه از نظر آماری معنی­دار نبود، به ترتیب(1/11% در مقابل 7/7%، 1p=)و(5/14% در مقابل7/7%، 9/0p=).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد شیوع سرطان اندومتر در زنان جوان­تر در حال افزایش است،اگرچه اکثر بیماران در مراحل پایین و درجه­های 1 و 2 بودند و اکثراٌ سرطان اندومتر با خطر پایین داشتند، اما به نظر می­رسد که زنان جوان­تر با سرطان اندومتر فاکتورهای پیش­آگهی بهتری داشته باشند، اما بیماری متاستاتیک با تمایز بافتی ضعیف در زنان مسن­تر بیشتر بود.
 

کلیدواژه‌ها


1-Ramirez PT, mundt AJ, Muggia FM. Cancers of the uterine body. In: Devita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA. Devita, Hellman and Rosenberg’s cancer principles and practice of oncology: with 421 contributing Authors. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and wilkins; 2011: P. 1345.
2-Holman L, 2012; [13 screen]. The Epidemiology of Endometrial Cancer. Available at: http:// www. Glowm. Com/ index.html. Accessed January, 2012
3-Dowdy SC, Mariani A, Lrain JR. Uterin cancer. In: Berek JS. Berek and Novak’s Gynecology. 15thed. Philadelphia: Wolters Kuwer, Lippincott Williams and wilkins; 2012: P.1250-1303.
4-Manchana T, Khemapech N. Endometrial adenocarcinoma in young Thai women. Asian Pacific J cancer Preven 2008; 9(2): 283-6.
5-Nejad-tabar A, women cancer congress 2-4 February 2007 [internet]. 2007 February 2; [101 screen ]. Available at : http// CRC. sbmu. ac. ir.
6-Evans T,  Sany O, Pearmain P, Ganesan R, Blann A, Sundar S. Differential trends in the rising incidence of endometrial Cancer by type: data from a uk population-based registry from 1994-2006. British Journal of Cancer 2011; 104(9): 1505-1510.
7-Kempson RL, Pokorny GE. Adenocarcinoma of the endometrium in women aged forty and younger. Cancer 1968 Apr; 21: 650–62.
8-Crissman JD, Azoury RS, Barnes AE, Sehellhas HF. Endometrial carcinoma in women 40 years of age or younger. Obstet Gynecol 1981; 57 (6): 699-704.
9-Tran BN, Connell PP, Warggoner S, Rotmensch J, Mundt AG. Characteristics and outcome of endometrial carcinoma patients age 45 years and younger. Am J clin oncol  2000; 23 (5): 476 -80.
10-Metcalf ER, Brooks SE, Reale FR, Baker SP. Profile of women 45 years of age younger with endometrial cancer. obstet Gynecol 1998; 91(3): 349-54.
11-Cook LS, Kmet LK, Magliocco AM, Weiss NS. Endometrial cancer survival among U. S. black and white women by birth cohort.  Epidemiology  2006; 17(4): 469-72.