آیا بیماری عروق کرونر در بیماران جوان مراجعه‌کننده به بیمارستان دانشگاهی افزایش یافته است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز (مرکز تحقیقات قلب و عروق)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز (مرکز تحقیقات قلب و عروق)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 واحد توسعه و تحقیقات بالینی گلستان)، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بیماری عروق کرونر یکی از علل مهم مرگ­و میر و صدمات ناشی از آن در جهان و از جمله ایران می­باشد و درصد بالاتری از مرگ و میر در افراد جوان رخ می­دهد. هدف از این مطالعه، ارزیابی فراوانی بیماری عروق کرونر در افراد جوان مراجعه­کننده به بیمارستان طی دهۀ گذشته بوده است.
روش بررسی: این مطالعۀ اپیدمیولوژیک به­صورت توصیفی و مقطعی بر اساس اطلاعات پروندۀ بیماران مراجعه­کننده جهت انژیوگرافی الکتیو به بیمارستان گلستان اهواز طی سال­های 1380 و 1390 جمع­آوری شده است. بر اساس این مطالعه، سن بیماران به پنج گروه و هر گروه بر مبنای تعداد و شدت درگیری عروق کرونر به 5 زیرگروه طبیعی (بدون درگیری)، درگیری زیر 50 درصد، درگیری یک رگ، درگیری دو رگ و درگیری سه رگ تقسیم شدند و شدت درگیری عروق کرونر در هر گروه سنی با ده سال بعد مقایسه شد.
یافته­ها: درگیری عروق کرونر در سال1380، 6/67 درصد؛ و در سال1390، 3/65 درصد بود (54/0P=). در سال1380، فراوانی بیماری عروق کرونر در پنج گروه )کمتر و مساوی 45، 46-50، 51-55، 56-60 و بیشتر از60 سال) به­ترتیب 45/52 درصد، 1/68 درصد، 6/66 درصد، 1/71 درصد، 3/83 درصد، و در سال 1390، 2/42 درصد، 25/56 درصد، 60 درصد، 5/69 درصد و 4/79 درصد بود (P به ترتیب: 29/0، 19/0، 48/0، 85/0 و 57/0).
نتیجه­گیری: فراوانی کلی درگیری عروق کرونر و نیز فراوانی در زیرگروه­های سنی مختلف در گذر زمان تغییر معناداری نداشته است. به­نظر می­رسد در سال 1390  نسبت به سال 1380 تغییر قابل ملاحظه­ای در فراوانی بیماری عروق کرونری در این مطالعه به­وجود نیامده است.
 

کلیدواژه‌ها


-Ebrahimi M, Kazemi-Bajestani SMR, Ghayour-Mobarhan M, Ferns GAA. The status of coronary Artery Disease and Its risk factors in Iran: A review. IRCMJ 2011 Sep; 13(9): 615-626.
2-Hatmi ZN, Tahvildari S,  Gafarzadeh Motlag A, Sabouri Kashani A. Prevalence of coronary artery disease risk factors in Iran: a population based survey. BMC  Cardiovasc Disord 2007 Oct; 7(32): 1-5.
3-Fuster V, Kelly BB. Promoting Cardiovascular Health in the Developing World: A Critical Challenge to Achieve Global Health.Institute of Medicine (US) Committee on Preventing the Global Epidemic of Cardiovascular Disease: Meeting the Challenges in Developing Countries. Washington: National Academies P Bookshelf ID: NBK45688.
4-Castelli WP, Epidemiology of coronary heart disease: the Framingham study. Am J Med 1984 ; 76(2A): 4-12.
5-Gaziano TA. Global burden of cardiovascular disease. In: Bonow R, Mann D, Zipes D. Braunwald's Heart Disease. 9th ed. Philadelphia: Saunder publisher; 2012: 5-18.
6-Enbergs A, Burger R, Reinecke H,Borggrefe M ,Breithardt G and Kerber S. Prevalence of coronary artery disease in general population without suspicion of coronary artery disease. Eur Heart J 2000; 21(1): 45-52.
7-Chaitman BR, Bourassa MG, Davis K, Rogers WJ, Tyras DH, Berger R. Angiographic prevalence of high-risk coronary artery disease. Circulation 2004; 64(2): 360-7.
8-Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M. Global Burden of Disease and risk factors. New York: World Bank group;2006. P. 552.
9-Nozari Y,Hashemlu A,Hatami ZN,Sheikhvatan M,Iravani A,Bazdar A,et al.outcome of coronary artery bypass grafting in patients without major risk factors and patients with at least one major risk factor for coronary artery disease. Indian J Med Sci 2007; 61(10): 547-54.
10-Sarraf-Zadegan N, Sayed-Tabatabaei FA, Bashardoost N, Maleki A, Totonchi M, Habibi HR, ‘et al’.The prevalence of coronary artery disease in an urban population in Isfahan, Iran. Acta Cardiol 1999; 54(5): 257-63.
11-Sadeghi M,Ruhafza H,Shirani S,Akhavan Tabib A,Aghdak P,Hosseini S. The prevalence of coronary artery disease according to rose questionnaire and ecg: Isfahan healthy heart program(IHHP). ARYA Atherosclerosis 2010; 2(2).
12-Fakhrzadeh H,Bandarian F,Adibi H,Samavat T,Malekafzali H,Hodjatzadeh E, ‘et al’. Coronary heart disease and associated risk factors in Qazvin: a population –based study. East Mediterr Health j 2008 ; 14(1): 33-41.
13-Hadaegh F, Harati H, Ghanbarian A, Azizi F. Prevalence of coronary heart disease among Tehran adults: Tehran Lipid and Glucose study. East Mediterr Health J 2009; 15(1): 157-66.
14-Vahdat K, Jafari SM, Pazoki R, Nabipour I. Concurrent increased high sensitivity C-reactive protein and chronic infections are associated with coronary artery disease: a population-based study. Indian J Med Sci 2007; 61: 135-43.
15-Rezaei Ghaleh N, Ghanbarian A, Etemadi A, Momenan AA, Shafiei G, Azizi F. The concordance between Rose angina and ECG-defined CHD in an Iranian urban population: Tehran Lipid and Glucose study. Iran J Endocrin&Metab 2004; 5: 445-437.
16-Pourghadamyari H, Moohebati M, Parizadeh SM, Falsoleiman H, Dehghani M, Fazlinezhad A, ‘et al’. Serum antibody titers against heat shock protein 27 are associated with the severity of coronary artery disease. Cell stress chaperones 2011; 16(3): 309-16.
17-Amani R, Noorizadeh M, Rahmanian S, Afzali N, Haghighizadeh MH. Nutrtional related cardiovascular risk factors in patients with coronary artery disease in Iran: a case –control study. Nutr J 2010;9:70.
18-Ebrahimi M,Kazemi-Bajestani SM,Ghayour-Mobarhan M,Moohebati M,Paydar R,AzimiNezhad M,et al.Metabolic syndrome may not be a good predictor of coronary artety Disease in the Iranian population:population-specific definitions are required . ScientificWorldJournal .2009;9:86-96.
19-Kazemi-Bajestani SM,Ghayour-Mobarhan M,Ebrahimi M,Moohebati M,Esmaili HA,Parizadeh MR ,et al. Serum copper and zinc concentrations are lower in Iranian patients with angiographically defined coronary artery disease than in subjects with a normal angiogram. Jtrace Elem med Biol.2007;21(1):22-80.
20-Nezhad MA,Ghayour-mobarhan M,Parizadeh SM,Safarian M,Esmaeili H,Khodaei GH,et al.Metabolic syndrome:its prevalence and relationship to socio-economic parameters in an Iranian population. Nutr metab cardiovasc dis.2008;18(3): 11-20.
21-Kazemi-Bajestani SM, Ghayour-Mobarhan M, Ebrahimi M, Moohebati  M, Esmaeili HA, Ferns GA.C-reactive protein associated with angiographically defined coronary artery disease. Clin lab 2007; 53(1,2): 49-56.
22-Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Parizadeh SM, Moohebati M, Tavallaie S, Rezakazemi-Bajestani SM, ‘et al’. Antibody titres to heat shock protein 27 are elevated in patients with acute coronary syndrome. Int J Exp pathol 2008 Jun; 89(3): 209-15.
23-Parizadeh SM, Moohebati  M, Ghafoori F, Ghayour-Mobarhan M, Kazemi-Bajestani SM, Tavallaie S, ‘et al’. Serum selenium and glutathione peroxidase concentrations in Iranian patients with angiography-defined coronary artery disease. Angiology 2009 May-Apr; 60(2): 186-91.
24-Alamdari DH, Ghayour-Mobarhan M, Tavallaie S, Parizadeh MR, Moohebati M, Ghafoori F, ‘et al’. Prooxidant-antioxidant balance as a new risk factor in patients with angiographically defined coronary artery disease. Clin Biochem 2008 Dec; 41(6): 375-80.