مقایسۀ سه روش مختلف (ارزیابی جامع ذهنی، آنالیز مقاومت بیو الکتریک و فاکتورهای بیوشیمیایی) دربررسی وضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - گروه تغذیه بالینی ، دانشکدۀ تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 گروه تغذیه بالینی ، دانشکدۀ تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 گروه اطفال، مرکز تحقیقات کلیه و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

4 گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

5 گروه تغذیه جامعه، دانشکدۀ تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مشکلات شایع در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه Chronic Kidney Disease(CKD)، سوء­تغذیۀ پروتئین- انرژی Protein-Energy Malnutrition (PEM) می­باشدکه باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش مرگ و میر می­گردد. هدف این مطالعه، مقایسۀ سه روش متفاوت ارزیابی وضعیت تغذیه در بررسی وضعیت تغذیۀ این بیماران می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعه 30 کودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیه (دامنۀ سنی 6-20 سال) با GFR  m273/1/min/ml 15-60 انتخاب و با 30 کودک سالم مقایسه گردیدند. وضعیت تغذیۀ این افراد از طریق تکمیل فرم SGA، اندازه­گیری آلبومین، پره آلبومین وIGF-1 سرم و اندازه­گیری ترکیبات بدن با استفاده از روش BIA ارزیابی گردید. داده­های به­دست­آمده با استفاده از نرم­افزار SPSS آنالیز شد.متغییرهای دارای توزیع نرمال به صورت میانگین ± انحراف معیار گزارش و توسط آزمون student’s t-test مقایسه گردیدند. اختلاف آماری با 05/0 P< معنادار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: در این مطالعه بر مبنای روش SGA، هیچ­یک از بیماران، سوء تغذیۀ شدید را نشان ندادند. میانگین سطوح آلبومین و IGF-1 سرم در بیماران به­طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود. همچنین بیماران سطوح پایین­تری از Dry Lean Weight، Body Cell Mass،Body Mass Index و Basal Metabolic Rate  را در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند.
نتیجه­گیری: یافته­های مطالعۀ حاضر پیشنهاد می­کند که روش BIA از نظر تشخیص  PEMدر مراحل اولیه CKD، در مقایسه باSGA و ارزیابی بیوشیمیایی مفیدتر می­باشد و می­توان از آن به­عنوان یک ابزار کاربردی بالینی در تشخیصPEM  استفاده کرد

کلیدواژه‌ها


1-Asgarani F, Mahdavi-Mazdeh M, Lessan-Pezeshki M, Makhdoomi A, Nafar M. Correlation between modified subjective global assessment with anthropometric measurements and laboratory parameters. Acta Medical Iranica 2004; 42 (5): 331-337.
2-Mutsert R,  Grootendorst DC,  Boeschoten EW,  Brandts  H, Van Manen JG, Raymond T Krediet RT, ‘et al’. Subjective global assessment of nutritional status is strongly associated with mortality in chronic dialysis patients. Am J Clin Nutr2009; 89( 3): 787-793.

3-Kovesdy CP, Kopple JD, Kalantar-Zadeh K. Management of protein-energy wasting in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: reconciling low protein intake with nutritional therapy. Am J Clin Nutr  2013; 97(6): 1163-77.

4-Besbas N¸ Ozdemir S, Saatci U¸ Coskun T, Ozen S, Topaloglu R, Bakkaloglu A, Nahas M. Nutritional assessment of children on haemodialysis: value of IGF-I, TNF-α and IL-1β. Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 1484–1488.
5-Mahan L, Esscot-stump, Raymond J. Krause’s food and nutrition care process.13th ed. United States of America: Elsevier; 2012.
6-Mitch, William E. Handbook of nutrition and the kidney. 3th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2002.
7-Foster BJ, Leonard MB. Measuring nutritional status in children with chronic kidney diseases. American Journal of Clinical Nutrition 2004 Oct; 80(4): 801–14.
8-Li Y, Dong J, Zuo L. Is subjective global assessment a good index of nutrition in peritoneal dialysis patients with gastrointestinal symptoms?. Peritoneal Dialysis International 2009; 2:78-82.
9-Tabibi H, As'habi A, Nazari B, Mahdavi-mazdeh M, Hedayati M, Abdollahi M. comparision of various methods for determination of protein-energy malnutrition with subjective global assessmrnt in hemodialysis patients. Iranian journal of nutrition and food science 2010; 4:13-22[in Persian].
10-Jones CH, Wolfenden RC, Wells LM. Is subjective global assessment a reliable measure of nutritional status in hemodialysis? J Ren Nut 2004; 14(1):26-30.
11-Ekim M, Ikinciogullari A, Ulukol B, Bakkaloglu SA, Ozkaya N, Kendirli T, ‘et al’. Evaluation of nutritional status and factors related to malnutrition in children on CAPD. Peritoneal Dialysis International 2003; 23: 557–562.
12-Abdullah MS, Wild G, Jacob V, Milford-Ward A, Ryad R, Zanaty M, ‘et al’. Cytokines and the malnutrition of chronic renal failure. Am J Kidney Dis 2000; 35: 105-36.
13-Bellizzi V, Scalfi L, Terracciano V, De Nicola L, Minutolo R, Marra M, ‘et al’. Early changes in bioelectrical estimates of  body composition in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2006; 17: 1481-1487.
14-Bonanni A, Mannucci I, Verzola D, Sofia A, Saffioti S, Gianetta E, ‘et al’. Protein-Energy Wasting and Mortality in Chronic Kidney Disease.  Int J Environ Res  Public Health 2011; 8: 1631-1654.
15-Cano NJ, Miolane-Debouit M, Léger J, Heng AE. Assessment of body protein: energy status in chronic kidney disease. Semin Nephrol 2009 Jan; 29(1): 59-66.
16-Slee AD. Exploring metabolic dysfunction in chronic kidney disease.Nutrition & Metabolism 2012;  9(36): 1-16. 

17-Garibotto G1, Sofia A, Saffioti S, Bonanni A, Mannucci I, Verzola D. Amino acid and protein metabolism in the human kidney and in patients with chronic kidney disease. Clin Nutr 2010 Aug; 29(4): 424-33.

18-Kaskel F. Chronic renal disease: A growing problem. Kidney Int 2003; 64: 1141-1151.