تعیین ارتباط رنوواسکولار امپدنس با وجود و درجه بندی واریس های مری در بیماران سیروز کبدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 گروه فیزیولوژی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: واریس مری و خونریزی ناشی از آن یکی از عوارض مهم و کشنده سیروز کبدی می باشد. در حال حاضر اسکرین اندوسکوپیک بیماران جهت تعیین واریس مری انجام می­شود. باتوجه به عدم پذیرش انجام آندوسکوپی توسط برخی بیماران و عوارض احتمالی آن و نیز هزینه بر بودن آن، راه حل­های جایگزین برای اندوسکوپی پیشنهاد شده است که اندکس سونوداپلر شریان رنال، بدین منظور مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: 64 بیمار سیروز کبدی با عملکرد طبیعی کلیوی انتخاب و تحت آندوسکوپی وسونوگرافی داپلر شریان رنال در سطح شریان اینترلوبولر قرار گرفتند واندکس مقاومت شریان رنوواسکولار(RRI) آنها ثبت گردید.سپس ارتباط مقادیر RRI با وجود واریس­های مری وسایز واریس­های مری بررسی گردید.
یافته­ها: 42 بیمار (5/65 درصد بیماران) دارای واریس مری بودند. متوسط مقادیر RRI در بیماران دارای واریس(03/0±68/0) و بدون واریس (04/0±62/0) تفاوت معنی­دار داشت(001/P<). همچنین مقادیر  RRI بیماران در گروه­های سایز واریس کوچک، متوسط وبزرگ تفاوت معنی داری نشان داد (04/0P=). در مقادیر(RRI) بالاتر از 67/0، حساسیت، اختصاصی، ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب 8/73، 7/72، 8/83 و 8/72 درصد برای پیش گویی واریس مری نشان داد. درجهchild  سیروز کبدی با وجود واریس مری ارتباط معنی داری داشت (38/0P=) اما با سایز واریس های مری ارتباط معنی داری نشان نداد (36/ 0 P=). مقادیر RRI با درجه child سیروز کبدی ارتباط معنی داری داشت(001/0P<).
نتیجه­گیری: مقاومت شریان رنال، یک ارتباط مستقیم و قوی با وجود واریس های مری وسایزواریس­های مری در بیماران سیروز کبدی دارد. هر چه عملکرد کبدی اختلال بیشتری داشته باشد، احتمال پیدایش واریس مری بیشتر خواهد بود و مقادیر RRI بالاتری نیز بدست می آید.

کلیدواژه‌ها


de Franchis R. Revising consensus in portal hypertension: report of the Baveno V consensus workshop on methodology of diagnosis and therapy in portal hypertension. J Hepatol 2010;53(4):762–8.
2-Garcia-Tsao G, Sanyal AJ, Grace ND, Carey W. Prevention and management of gastroesophageal varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. Hepatology 2007;46(3):922-38.
3-Pan Z, Wu XJ, Li JS, Liu FN, Li WS, Han JM. Functional hepatic flow in patients with liver cirrhosis. World J Gastroenterol 2004;10(6):915–8.
4-Tafarel JR, Tolentino LH, Correa LM, Bonilha DR, Piauilino P, Martins FP, et al. Prediction of esophageal varices in hepatic cirrhosis by noninvasive markers. Eur J Gastroenterol Hepatol 2011;23(9):754–8.
5-Vizzutti F, Arena U, Rega L, Romanelli RG, Colagrande S, Cuofano S, et al. Performance of Doppler ultrasound in the prediction of severe portal hypertension in hepatitis C virus-related chronic liver disease. Liver Int 2007;27(10):1379-88.
6-Gines P, Guevara M, Arroyo V, Rodés J. Hepatorenal syndrome. Lancet 2003;362(9398):1819-27.
7-Arroyo V, Gines P, Rodes J, Schrier RW, Malden MA. Ascites and renal dysfunction in liver disease: Pathogenesis, diagnosis and treatment. Malden: Blackwell Science; 1999.
8-Baik SK. Haemodynamic evaluation by Doppler ultrasonography in patients with portal hypertension: a review. Liver Int 2010;30(10):1403–13.
9-Goyal N, Jain N, Rachapalli V, Cochlin DL, Robinson M. Non-invasive evaluation of liver cirrhosis using ultrasound. Clin Radiol 2009;64(11):1056–66.
10-Frinking PJA, de Jong N, Cespedes EI. Scattering properties of encapsulated gas bubbles at high ultrasound pressures. J Acoust Soc Am 1999;105:1989–96 .
11-Forsberg F, Liu JB, Shi WT, Furuse J, Shimizu M, Goldberg BB. In vivo pressure estimation using subharmonic contrast microbubble signals: proof of concept. IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control 2005;52(4):581–3.
12-Shi WT, Forsberg F, Raichlen JS, Needleman L, Goldberg BB. Pressure dependence of subharmonic signals from contrast microbubbles. Ultrasound Med Biol  1999;25(2):275–83.
13-Aydogdu S, Akil I, Akil T, Kabasakal C, Killi R, Mir S, et al. Renal resistive indexes and some renal functions in liver cirrhotic children. Pediatr Int 2004;46(1):67–71.
14-Burton JR, Liangpunsakul S, Lapidus J, et al. Validation of a multivariate model predicting presence and size of varices. J Clin Gastroenterol 2007;41(6):609–15.
15-Baik SK, Kim KH, Jeong YS, Kim HS, Lee DK, Kwon SO. Pulsatility index of renal artery in patients with liver cirrhosis. J Korean Soc Med Ultrasound 2000;19:71–6.
16-Rivolta R, Maggi A, Cazzaniga M, Castagnone D, Panzeri A, Solenghi D, et al. Reduction of renal cortical blood flow assessed by doppler in cirrhotic patients with refractory ascitis. Hepatology 1988;27:1235-40.
17-Narahara Y, Kanazawa H, Taki Y, Kimura Y, Atsukawa M, Katakura T, et al. Effects of terlipressin on systemic, hepatic and renal hemodynamics in patients with cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol 2009;24(11):1791–7.
18-Berzigotti A, Casadei A, Magalotti D, Castaldini N, Losinno F, Rossi C, et al. Renovascular impedance correlates with portal pressure in patients with liver cirrhosis. Radiology 2006;240(2):581-6.
19-Dienstag JL, Chung RT. Liver Transplantation. In:  Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson L, Oscalizo J, eds. Harrison's principles of internal medicine.18th ed. New York: Mc Graw Hill Medical; 2011. P. 2592-4.
20-Emam E, Ramadan A, Badway M, Atia H, Abo Warda MH, Gawish HH. Prediction of oesophageal varices in patients with compensated cirrhosis: A novel scoring system. Arab J Gastroenterol 2009;10:129-34.
21-Colli A, Fraquelli M, Pometta R, Cocciolo M, Visentin S, Conte D. Renovascular impedance and esophageal varices in patients with Child-Pugh class A cirrhosis. Radiology 2001;219(3):712–5.
22-Gulzar GM, Zargar SA, Jalal S, Alaie MS, Javid G, Suri PK, et al. Correlation of hepatic venous pressure gradient with variceal bleeding, size of esophageal varices, etiology, ascites and degree of liver dysfunction in cirrhosis of liver. Indian J Gastroenterol 2009;28(2):59–61.