مقایسه دقت رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی های راجعه: مطالعه ی آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

2 گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

3 گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

4 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی­های راجعه می­باشد. پوسیدگی­های ثانویه یکی از مهمترین دلایل تعویض ترمیم­ها می­باشند. رادیوگرافی ها روشهایی مناسب و عالی جهت تشخیص پوسیدگی هایی هستند که از نظر بالینی آشکار نمی باشند.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، در سطوح پروگزیمال 52 دندان پره مولر سالم حفره جهت ترمیم کلاس 2 آمالگام ایجاد شده و ضایعات پوسیدگی بصورت مصنوعی توسط یک فرز روند  mm5/0 در نیمی از حفره ها ایجاد شد. نیم دیگر حفرات به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. حفرات بصورت تصادفی در مزیال و یا دیستال تهیه شده و با آمالگام ترمیم شدند. از دندان ها با شرایط یکسان رادیوگرافی دیجیتال و معمولی تهیه شد و سپس تصاویر توسط دو رادیولوژیست فک و صورت ارزیابی شدند. وجود یا عدم وجود پوسیدگی راجعه توسط دو مشاهده‌گر بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون­های آماری کی دو و فیشر آنالیز شدند.
یافته­ها: در سطح مزیال، ویژگی و حساسیت رادیوگرافی دیجیتال به ترتیب 990/0 و962/0 و رادیوگرافی معمولی به ترتیب928/0 و 920/0 به دست آمد. در سطح دیستال، ویژگی و حساسیت رادیوگرافی دیجیتال به ترتیب 954/0 و 971/0 و رادیوگرافی معمولی به ترتیب 912/0 و 904/0 محاسبه گردید.
نتیجه­گیری: تکنیک رادیوگرافی دیجیتال یک روش دقیق برای تشخیص پوسیدگی های ثانویه با حساسیت و ویژگی بالاتر از رادیوگرافی معمولی  است.

کلیدواژه‌ها


1-Mjör IA, Toffenetti F. Secondary caries: a literature review with case reports. Quintessence Int 2000;31(3):165-79.
2-White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2000. p. 241-53.
3-Yap AU, Khor E, Foo SH. Fluoride release and antibacterial properties of new-generation tooth-colored restoratives. Oper Dent 1999;24(5):297-305.
4-Hals E, Nernaes A. Histopathology of in vitro caries developing around silver amalgam fillings. Caries Res 1971;5(1):58-77.
5-Kidd EA. Secondary caries. Dent Update 1981;8(4):253-60.
6-Kidd EA, Joyston-Bechal S, Beighton D. Diagnosis of secondary caries: a laboratory study. Br Dent J 1994;176(4):135-8,9.
7-Roberson TM, Heymann H, Sturdevant CM, Swift EJ, Sturdevant CM. Sturdevant's art and science of operative dentistry. St. Louis: Mosby; 2002. p. 168-205.
8-Gibbs SJ. Biological effects of radiation from dental radiography. Council on Dental Materials, Instruments, and Equipment. J Am Dent Assoc 1982;105(2):275-81.
9-Abesi F, Mirshekar A, Moudi E, Seyedmajidi M, Haghanifar S, Haghighat N, et al. Diagnostic accuracy of digital and conventional radiography in the detection of non-cavitated approximal dental caries. Iran J Radiol 2012;9(1):17-21.
10-Espelid I, Tveit AB, Erickson RL, Keck SC, Glasspoole EA. Radiopacity of restorations and detection of secondary caries. Dent Mater 1991;7(2):114-7.
11-Matteson SR, Phillips C, Kantor ML, Leinedecker T. The effect of lesion size, restorative material, and film speed on the detection of recurrent caries. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1989;68(2):232-7.
12-Wong A, Monsour PA, Moule AJ, Basford KE. A comparison of Kodak Ultraspeed and Ektaspeed plus dental X-ray films for the detection of dental caries. Aust Dent J 2002;47(1):27-9.
13-Razmus TF, Williamson GF. Current oral and maxillofacial imaging. Philadelphia: WB Saunders; 1996. p. 6-184.
14-White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. 5th ed. St. Louis: Mosby; 2004. p. 77-328.
15-Anbiaee N, Mohassel AR, Imanimoghaddam M, Moazzami SM. A comparison of the accuracy of digital and conventional radiography in the diagnosis of recurrent caries. J Contemp Dent Pract 2010;11(6):E025-32.
16-Pontual AA, de Melo DP, de Almeida SM, Boscolo FN, Haiter Neto F. Comparison of digital systems and conventional dental film for the detection of approximal enamel caries. Dentomaxillofac Radiol 2010;39(7):431-6.
17-Rockenbach MI, Veeck EB, da Costa NP. Detection of proximal caries in conventional and digital radiographs: an in vitro study. Stomatologija 2008;10(4):115-20.
18-Li G, Qu XM, Chen Y, Zhang J, Zhang ZY, Ma XC. Diagnostic accuracy of proximal caries by digital radiographs: an in vivo and in vitro comparative study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;109(3):463-7.
19-Paymani A, Talayeepour A, Nemati Anaraki S, Mehralizadeh S, Shirzad Delavar A, Talebi S. Evaluation of the accuracy of digital subtraction radiography in the diagnosis of different depths of Class III Caries (An Invitro Study). J Res Dent Sci 2011;8(3):120-9.