ارتباط افسردگی بعد از زایمان و نوع زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

2 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

3 گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان در مطالعات مختلف از5 تا 25درصد گزارش شده است. هدف ما در این تحقیق بررسی ارتباط افسردگی بعد از زایمان بانوع زایمان است.
روش بررسی: این مطالعه تحلیلی بصورت آینده‌نگر روی زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان‌های رازی، سینا و اروند درشهر اهواز در سال‌های 90-1389 انجام شد. برای تمام افراد پرسشنامه استاندارد ادینبورو برای افسردگی پس از زایمان در 3ماهه سوم بارداری و در آخرین مراجعه قبل از زایمان تکمیل شد و افراد بر اساس معیارهای مطالعه، وارد مطالعه شدند. سپس به سه گروه 200نفره زایمان طبیعی، سزارین انتخابی، و سزارین اضطراری تقسیم شدند و 6هفته بعد از زایمان باهمین ابزار مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS(version 16) استفاده شده است. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمونهای one sample t-test  و independent sample T-test  استفاده شده است. سطح معنی دار کمتر از 05/0 در نظر گرفته شده است.  
یافته‌ها: میانگین سنی افراد و میانگین سنی همسران و سطح درآمد خانواده‌ها در گروه‌ها تقریباً یکسان بود. ازنظر دفعات مراقبت بارداری، رضایت ازجنسیت نوزاد و تهوع و استفراغ دوره بارداری تفاوت معناداری در گروه‌ها مشاهده نشد. درمیزان بروز افسردگی بعد از زایمان تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها وجود داشت: 9نفر (5/4درصد) در زایمان طبیعی، 19نفر (2/9درصد) در سزارین انتخابی و 34نفر (3/15درصد) در سزارین اضطراری(001/ 0P= ).
نتیجه گیری: سزارین بخصوص بصورت اورژانس باعث افزایش بروز افسردگی بعد از زایمان می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


-Cunningham F, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. William's Obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw-Hill; 2010. P. 1177-9.
3-American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR. 4th ed. Washington: American Psychological Association; 2000.
4-Sharifi KH, Sooky Z, Akbari H, Sharifi M. [Assessment of the relationship between the method of delivery and postpartum depression]. Feyz 2008;12(1):50-5. [In Persian]
5-Khorramirad A, Mousavi Lotfi M, Shoori Bidgoli A. Prevalence of postpartum depression and related factors in Qom. Pejouhandeh 2010;15(2):62-6.
6-Wisner KL, Parry BL, Piontek CM. Clinical practice. Postpartum depression. N Engl J Med 2002;347(3):194-9.
7-Pain A. Medical Intervention: Cesarean sections as a case study. E Con Pilot Wkly 2000;35(31):2755-61.  
8-High Infant mortality rate seen with elective c-section, Reuters Health. 2006. Avaliable at: URL: http://www.medrcineonline.com (2006-09-14).
10-Uwakwe R, Okonkwo JE. Affective (depressive) morbidity in puerperal Nigerian women: validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 2003;107(4):251-9.
11-Dolation M, Pooneh M, Alavi majd H, Yasdjerdi M. [Mode of delivery and postpartum depression]. J Reprot Infert 2007;7(3):260-8.
12-Sword W, Landy CK, Thabane L, Watt S, Krueger P, Farine D, et al. Is mode of delivery associated with postpartum depression at 6 weeks: a prospective cohort study. BJOG 2011;118(8):966-77.
13-Carter FA, Frampton CM, Mulder RT. Caesarean section and postpartum depression: a review of the evidence examining the link. Psychosom Med 2006;68(2):321- 30.
14-Ukpong DI, Owolabi AT. Postpartum emotional distress: a controlled study of Nigerian women after caesarean childbirth. J Obstet Gynaecol 2006;26(2):127-9.
15-Boyce PM, Todd AL. Increased risk of postnatal depression after emergency caesarean section. Med J Aust 1992;157(3):172-4.
17-Pop VJ, Essed GG, de Geus CA, van Son MM, Komproe IH. Prevalence of post partum depression--or is it post-puerperium depression? Acta Obstet Gynecol Scand 1993;72(5):354-8.
18-Cohen LS. Pharmacologic treatment of depression in women: PMS, pregnancy, and the postpartum period. Depress Anxiety 1998;8 suppl 1:18-26.
19-Jomeen J, Martin CR. Assessment and relationship of sleep quality to depression in early pregnancy. J Reprod Infant Psychol 2007;25(1):87-99.
20-Wolfson AR, Growley SJ, Anwer U, Bassett JL. Changes in sleep patterns and depressive symptoms in first-time mothers: last trimester to 1-year post partum. Behav Sleep Med 2003;1(1):54-67.
21-Jafarpour M, Esfandiari M, Mokhtarshahi Sh, Hosseini F. Post partum depression and its relationship with stressful life events. Behbood 2006;10[4 (31)]:320-31.[In Persian]
22-Alipour Z, Lamyian M, Hajizadeh E. Sleep quality in late pregnancy and post partum depression. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012;14(8):70-4.[In Persian].
23-Najafian M, Karami KB, Cheraghi M, Mohammad Jafari R. Prevalence of and some factors relating with unwanted pregnancy, in Ahwaz city, Iran, 2010. ISRN Obstet Gynecol 2011;1: 523430.