کارآزمایی بالینی بررسی تأثیر مصرف منیزیم در درمان پیشگیرانه میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نورولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: میگرن بیماری شایع، اپی­زودیک و ناتوان کننده است. درمان­های پیشگیری­کننده میگرن جهت کاهش فرکانس، مدت و شدت حملات میگرن استفاده می­شود. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر مکمل منیزیم به همراه پروپرانولول در بیماران با میگرن­های متوسط تا شدید انجام شد.
 روش بررسی: در این مطالعۀ دو سو کور 110 بیمار به طور تصادفی در دو گروه 55 نفری قرار گرفتند. به گروه مورد قرص پروپرانولول mg20دوبار در روز و قرص اکسید منیزیم mg500 دوبار در روز و به گروه کنترل قرص پروپرانولول mg20دوبار در روز به همراه پلاسبو داده شد. بیماران از نظر تعداد حملات سردرد ماهانه، شدت سردرد و نمرۀ MIDAS بعد از درمان در انتهای ماه اول و انتهای ماه سوم مورد بررسی قرار گرفتند و داده­های حاصل از این ارزیابی­ها  توسط نرم­افزار SPSS 21 آنالیز شد (05/0> P  از نظر آماری معنادار تلقی گردید).
یافته­ها: بهبودی معناداری از نظر آماری در تعداد حملات میگرن، شدت سردرد و امتیاز MIDAS در هر دو گروه در انتهای ماه سوم مشاهده شد. بهبودی شدت سردرد، در گروه منیزیم نسبت به پلاسبو برتری آماری معناداری داشت(  72/0± 89/3 در مقابل 95/0± 62/4 ، 0001/0P=) ولی در مورد سایر معیارها برتری آماری معناداری بین دو گروه وجود نداشت.
نتیجه­گیری: با توجه به کاهش بیشتر شدت سردرد در افراد تحت درمان پروپرانولول و منیزیم، به نظر می­رسد که منیزیم خوراکی را می­توان به خصوص در موارد میگرن شدید  به درمان­های خط اول پروفیلاکسی میگرن اضافه کرد.        
 

کلیدواژه‌ها


-Ropper  AH, Brown RH. Adams and victor's principles of neurology. 8th ed. New york: Mc Graw Hill, Medical Pub; 2005 . p144-54.
2-Raskin NH, Green MG. Headache. In: Rowland Lp, Editor. Merritts Neurology. 11th ed . Philadelphia; Lippincott Williams and Wilkins; 2005. P. 46-8.
3- Christopher J. Boes, David J. Capobianco, F. Michael Cutrer, David W. Dodick, Ivan Garza, Jerry W. Swanson. Headache and other Cranio Facial Pain. Neurology in clinical practice the neurogical discover. 4th ed. Philadelphia; Butter Worth–Heinemann; 2004. P. 2055-103.
4-Headache Classification Comitee of the International Diagnostic Criteria of the Headache Disorder. Cranial neuralgias and central causes of facial pain;1(supp1):1-96.
5-Shuu-Jiun Wang, Ping-Kun Chen, Jong-Ling , Comorbidities in Migraine. Front Neurol. 2010; 1: 16. Published  online 2010 August 23.
 6-Linde K, Rossnagel K. Propranolol for migraine prophylaxis. Cochrane Database Syst Rev 2004;(2):CD003225.
7-Bartolini M, Silvestrini M, Taffi R, Lanciotti C, Luconi R, Capecci M, et al. Efficacy of topiramate and valproate in chronic migraine. Clin NeuroPharmacol 2005;28(6):277-9.
8-Mauskop A. Evidence linking magnesium deficiency to migraines. Cephalalgia 1999;19(9):766-7.
9-Peikert A, Wilimzig C, Kohne-Volland R. Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective, multi-center, placebo-controlled and double-blind randomized study. Cephalalgia 1996;16(4):257-63.
10-Pfaffenrath V, Wessely P, Meyer  C, Isler HR, Evers S, Grotemeyer KH, et al. Magnesium in the prophylaxis of migraine--a double-blind placebo-controlled study. Cephalalgia 1996;16(6):436-40.
11-Wang F, Van Den Eeden SK, Ackerson LM, Salk SE, Reince RH, Elin RJ. Oral magnesium oxide prophylaxis of frequent migrainous headache in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2003;43(6):601-10.
12-Köseoglu E, Talaslioglu A, Gönül AS, Kula  M. The effects of magnesium prophylaxis in migraine without aura. Magnes Res 2008;21(2):101-8.
13-Facchinetti F, Sances G, Borella P, Genazzani AR, Nappi G. Magnesium prophylaxis of  menstrual  migraine: effects on intracellular magnesium. Headache 1991;31(5):298-301.
14-Mauskop A, Altura BM. Role of magnesium in the pathogenesis and treatment of migraines. Clin Neurosci 1998;5(1):24-7.
15-Brandes JL, Saper JR, Diamond M, Couch JR, Lewis DW, Schmitt J, et al. Topiramate for migraine prevention: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291(8):965-73.
16-Stewart WF, Lipton RB, Dowson AJ, Sawyer J. Development  and  testing of  the Migraine Disability Assessment (MIDAS) Questionnaire to assess headache-related disability. Neurology 2001;56(6 Suppl 1):s20–8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Cl