تأثیر کاهش دمای محلول همودیالیز بر پایداری متغیرهای همودینامیک در بیماران مستعد ناپایداری همودینامیک تحت همودیالیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ناپایداری همودینامیک شایع ترین عارضه حاد همودیالیز است. کاهش دمای محلول دیالیز جهت پیشگیری از این عارضه پیشنهاد شده است. مفید بودن این روش برای تمام بیماران زیر سوال است. لذا در این مطالعه به بررسی اثر دیالیز خنک بر بیماران مستعد به ناپایداری همودینامیکی که تحت همودیالیز هستند پرداخته ایم.
روش بررسی: 31 بیمار مستعد ناپایداری همودینامیک حین دیالیز وارد این مطالعه متقاطع شده اند. هر بیمار دو مرتبه با فاصله یک هفته، یکبار با محلول خنک (°C35 ) و بار دیگر با محلول استاندارد همودیالیز شد. به جز دما، سایر شرایط یکسان بود. فشارخون سیستولی، دیاستولی، ضربان قلب و متوسط فشار شریانی قبل و حین همودیالیز در ساعات 1، 2، 3 اندازه گیری و تغییرات آن ها نسبت به مقادیرقبل از همودیالیز محاسبه گردید. دمای دهانی قبل و بعد از همودیالیز و تعداد وقایع افت فشار خون ثبت شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 17 و آزمونهای رتبه علامت جور شده ویلکاکسون  و  مک نمار استفاده گردید. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.  
یافته­ها: تغییرات فشار خون سیستولی (در ساعات 2و3)، دیاستولی (در ساعت 3 ) و فشار متوسط شریانی ( در ساعات 2 و3 ) معنی دار بود که مقادیرp  مربوطه به ترتیب عبارتند از :01/0 و 001/0>p و 01/0  و 009/0 و001/0>p. افت فشار خون طی دیالیز استاندارد 1/57 درصد و طی دیالیز خنک 1/7 درصد بود(013/0=p ).
نتیجه­گیری: همودیالیز خنک می تواند از ناپایداری همودینامیک حین دیالیز، خصوصاً در افراد مستعد بکاهد.

کلیدواژه‌ها


-Skorecki K, Green J, Brenner BM. Chronic renal failure. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, eds. Harrison's principels of internal medicine. 2nd ed. New York: McGraw_Hill; 2001. P. 1551-62.
2-Miles AM, Friedman EA. Center and home chronic hemodialysis outcome and complications. In: Scherier RW, ed. Disease of kidney and urinary tract. 3rd ed. Philladelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 2001. P. 2979-3003.
3-Lau WL, Owen WF. Hemodialysis adequacy. In: Owen WF, Pereira B, Sayegh MH, eds. Chronic kidney disease, dialysis and transplantation. a comparison to Brenner and Rector’s the kidney. Philladelphia: W.B. Saunders; 2000. P. 57-9.
4-Bregman H, Daugirdas JT, Ing TS. Complications during hemodialysis. In: Daugirdas JI, Blake PG, Ing TS, eds. Handbook of hemodialysis. Philladelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 2001. P. 148–68. 
5-Singh AK, Brenner MB. Dialysis in the treatment of renal failure. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, eds. Harrison's principels of internal medicine. 2nd ed. New York: McGraw_Hill; 2001. P. 1562-5.
6-Price CA, Starr J, Corea AL. Acute renal failure and dialysis. In: Gutch CF, Stoner MH, Corea AL, eds. Review of hemodialysis for nurses dialysis personel. St. Loius: Mosby; 1999. P. 171-91.
7-Lascon E, Wish JB. Hemodialysis adequacy. In: Henrich WL, ed. Principle and practice of dialysis. Philladelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 1999. P. 99–111.
8-Kathleen D, Glenn M. Dialysis in the Treatment of Renal Failure. In: Longo DL, Kasper DL, Jameson JL, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J, eds. Harrison's principels of internal medicine. 18th ed. New York: Mc Graw- Hill; 2012. P. 2322-6.
9-Moattari M, Azarhooshang P, Abbasian A, ReisJalali GH, Rajaeefard AR. [The effect of cool dialysate on intradialytic hypotension among end stage renal disease patients]. Res Med 2007;31(1):67-72. [In Persian]
10-Sherman RA, Rubin MP, Cody RP, Eisinger RP. Amelioration of hemodialysis-associated hypotension by the use of cool dialysate. Am J Kidney Dis 1985;5(2):124–7.
11-Lindholm T, Thysell H, Yamamato Y, Forsberg B, Gullberg C. Temperature and vascular stability in hemodialysis. Nephron 1985;39(2):130–3
12-Yu AW, Ing TS, Zabaneh RI, Daugirdas JT. Effect of dialysate temperature on central hemodynamic and urea kinetics. Kidney Int 1995;48(1):237–43.
13-Levin NW, Morris AT, Lavarias VA, Wang Y, Glabman MB, Leung JP, et al. Effects of body core temperature reduction on haemodynamic stability and haemodialysis efficacy at constant ultrafiltration. Nephrol Dial Transplant 1996;11 Suppl 2:31–4.
14-Schneditz D. Temperature and thermal balance in hemodialysis. Semin Dial 2001;14(5): 357–64.
15-Ayoub A, Finlayson M. Effect of cool temperature dialysate on the quality and patients' perception of haemodialysis. Nephrol Dial Transplant 2004;19(1):190–4.
16-Marcen R, Quereda C, Orofino L, Lamas S, Teruel JL, Matesanz R, et al. Hemodialysis with low-temperature dialysate: a long-term experience. Nephron 1988;49(1):29–32.
17-Marcen R, Orofino L, Quereda C, Pascual J, Ortuno J. Effects of cool dialysate in dialysis-related symptoms. Nephron 1990;54(4):356–7.
18-Azar AT. Effect of dialysate temperature on hemodynamic stability among hemodialysis patients. Saudi J Kidney Dis Transpl 2009;20(4):596-603.
19-Ghasemi A, Shafiee M, Rowghani K. Stabilizing effects of cool dialysate temperature on hemodynamic parameters in diabetic patients undergoing hemodialysis. Saudi J Kidney Dis Transpl 2008;19(3):378-83.
20-Fine A, Penner B. The protective effect of cool dialysate is dependent on patients' predialysis temperature. Am J Kidney Dis 1996;28(2):262–5.
21-van Der Sande FM, Kooman JP, Burema JH, Hameleers P, Kerkhofs AM, Barendregt JM, et al. Effect of dialysate temperature on energy balance during hemodialysis: quantification of extracorporeal energy transfer. Am J Kidney Dis 1999;33(6):1115–21.