مقایسه تغییرات هورمونهای تیروئید در بیماران دچار ضربه مغزی شدید که تحت عمل کرانیوتومی قرار گرفتند با بیمارانی که کرانیوتومی نشدند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

2 گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران.

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در ضربه مغزی شدید، پاسخ های هورمونی به صورت افزایش یا کاهش سطح سرمی آنها ایجاد می­گردد. این تغییرات می­تواند در دوره بهبودی بیمار ادامه یابد و بر پیش آگهی و بقای وی تاثیرگذارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تغییرات هورمون­های تیروئید در بیمارانی که بعلت ضربه مغزی شدید کرانیوتومی شدند با بیمارانی که کرانیوتومی نشدند، انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 59 بیمارکه بدنبال آسیب شدید مغزی در سرویس جراحی اعصاب بیمارستان گلستان اهواز بستری شدند، با لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج مطالعه، در دو گروه 27 نفره بررسی شدند. گروه1، بیمارانی بودند که تحت عمل جراحی کرانیوتومی قرار گرفتند و گروه2 بیمارانی بودندکه کرانیوتومی نشدند. نمونه سرم اول در 24 ساعت اول و نمونه دوم در روز 5 ام بستری گرفته شدوبا استفاده از روش ELISA آزمایش شدند. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری t مستقل وضریب همبستگی پیرسون آنالیز شدند.
یافته­ها: میانگین سطح سرمی هورمون T4 در مبتلایان به ضربه مغزی شدید در گروه اول در روز پنجم بالاتر از بیماران گروه دوم بود و اختلاف معنی دار آماری بین آنها وجود داشت و نیز بین بهبودی و سطح سرمی T4 در هر دو گروه ارتباط وجود داشت(p<0.05). میانگین سطح سرمی هورمون T3 و TSH در مبتلایان به ضربه مغزی شدید در گروه اول در روز پنجم با بیماران گروه دوم اختلاف نداشت.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که، ارتباط مستقیم و معنی­داری بین سطح سرمیt4  و بهبودی وجود دارد، لذا شاید بتوان از سطح هورمون تیروکسین(T4) بعنوان یک عامل تعیین کننده پیش آگهی در این بیماران استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Khan F, Baguley IJ, Cameron ID. Rehabilitation after traumatic brain injury. Med J Aust 2003;178(6):290–5.
2-Bruns J Jr, Hauser WA. The epidemiology of traumatic brain injury: a review. Epilepsia 2003;44 Suppl 10:2-10.
3-Vincent JL, Abraham E, Kochanek P, Moor FA, Fink MP. A text book of critical care. 6th ed .Elsevier Saunders, Philadelphia, 2011, P. 1225-33.
4-Hennemann G, Krenning EP. The kinetics of thyroid hormone transporters and their role in non-thyroidal illness and starvation. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2007 Jun;21(2):323-38.
5-Midgley JE. Direct and indirect free thyroxin assay methods: theory and Practice. Clin Chem 2001;47(8):1353-63.
6-Greenwald BD, Burnett DM, Miller MA. Congenital and acquired brain injury. 1. Brain injury: epidemiology and pathophysiology. Arch phys Med Rehabil 2003;84(3 Suppl 1):S3–7.
7-Woolf PD. Hormonal response to trauma. Crit Care Med 1992;20(2):216-26.
8-Pentelenyi T. Significance of endocrine studies in the general assessment and prediction of fatal outcome in head injury. Acta Neurochir Suppl 1992;55:21-5.
9-Olsen KS, Pederson CB, Madsen JB, Ravn LI, Schifter S. Vasoactive modulators during and after craniotomy: relation to postoperative hypertension. J Neurosurg Anesthesiol 2002;14(3):171-9.
10-Espiner EA, Leikis R, Ferch RD, Mac Farlane MR, Bonkowski JA, Frampton CM, et al. The neuro-cardio-endocrine response to acute subarachnoid haemorrhage. Clin Endocrinol 2002;56(5):629-35.
11-Yuan XQ, Wade CE. Neuroendocrine abnormalities in patients with traumatic brain injury. Front Neuroendocrinol 1991;12(3):209-30.
12-Cernak I, Savic VJ, Lazarov A, Joksimovie M, Markovic S. Neuroendocrine responses following graded traumatic brain injury in male adults. Brain Inj 1999;13(12):1005-15.
13-Chiolero R, Berger M. Endocrine response to brain injury. New Horiz 1994;2(4):432-42
14-Zhou XP, Zhao MY, Ji Yz, Guo ZN, Kong LS. Dynamic observation on thyroid function in severe head injury. Chin Med J (Engl) 1990;103(4):335-38.