شناسایی ژن‌های عامل پاتوژنیسیته در گونه‌های اسهال‌زای پاتووارهای اشریشیاکلی جداشده از نمونه‌های بالینی به روش Multiplex PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد میکروبیولوژی.گروه میکروبیولوژی، دانشکدۀ علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران.

2 استادیارگروه میکروبیولوژی.گروه میکروبیولوژی، دانشکدۀ علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اشریشیاکلی موجب انواع بیماری­های روده­ای و خارج روده­ای شده و مهم­ترین عامل اسهال کودکان در کشورهای در حال توسعه می­باشد. هدف از این مطالعه، تعیین هویت مولکولی پاتووارهای اشریشیاکلی مولد اسهال جداشده از نمونه­های بالینی به روش Multiplex PCR می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعۀ توصیفی، تعداد 150 نمونۀ مدفوع اسهالی از بیمارستان­های غرب شهر تهران جمع­آوری و با انجام آزمون­های بیوشیمیایی(TSI, SIM, MR&VP) ، تعداد 55 نمونه اشریشیاکلی شناسایی گردید. جهت شناسایی ژن­های پاتووار از آزمون PCR چندگانه­ای استفاده شد. داده­های آماری با نسخۀ 19 نرم­افزار SPSS و با استفاده از آزمون­ آماری توصیفی کروسکال-والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: از مجموع 55 نمونۀ بالینی جهت شناسایی و تأیید ژن­های مورد مطالعه در این تحقیق، ژنstx1  در هیچ­یک از نمونه­ها شناسایی نگردید. بیشترین توزیع فراوانی مربوط به ژن stx2 با 72/12 درصد و کمترین فراوانی مربوط به ژن IPaH به میزان 81/1 درصد گزارش شده است.
نتیجه­گیری: توزیع فراوانی بیشتر ژن stx2 نسبت به سایر ژن­های مطالعه­شده در این تحقیق را می­توان به­عنوان عامل اصلی در ایجاد اسهال ناشی از اشریشیاکلی دانست. با روشMultiplex PCR     می­توان در کوتاه­ترین مدت زمان با ویژگی و حساسیت بالا به حضور ژن­های بیماری­زا پی برد و با درمان مناسب و به­موقع از به­وجود آوردن سویه­های مقاوم و انتقال این ژن­ها در جمعیت­های انسانی جلوگیری به­عمل آورد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Bryce J, Boschi-Pinto C, Shibuya K, Black RE, Group WCHER. WHO estimates of the causes of death in children. The Lancet. 2005;365(9465):1147-52.
2-Nataro JP, Kaper JB. Diarrheagenic Escherichia coli. Clin Microbiol rev. 1998;11(1):142-201.
3-Nataro JP, Baldini MM, Kaper JB, Black RE, Bravo N, Levine MM. Detection of an adherence factor of enteropathogenic Escherichia coli with a DNA probe. J Infect Dis. 1985;152(3):560-5.
4-Kaper JB, Nataro JP, Mobley HL. Pathogenic Escherichia coli. Nat Rev Microbiol. 2004;2(2):123-40.
5-Ali MMM, Mohamed ZK, Klena JD, Ahmed SF, Moussa TA, Ghenghesh KS. Molecular characterization of diarrheagenic Escherichia coli from Libya. Am J Trop Med Hyg . 2012;86(5):866-71.
6-Moyo SJ, Maselle SY, Matee MI, Langeland N, Mylvaganam H. Identification of diarrheagenic Escherichia coli isolated from infants and children in Dar es Salaam, Tanzania. BMC Infect Dis. 2007;7(1):92.
7-Jawetz M, editor. Adelberg’s Medical microbiology. Twenty; 2007.
8-Murray PR, Drew WL, Kobayashi GS, Thompson Jr J. Medical microbiology: Wolfe Medical Publications Ltd; 1990.
9-Mayatepek E, Seebass E, Hingst V, Kroeger A, Sonntag H. Prevalence of enteropathogenic and enterotoxigenic Escherichia coli in children with and without diarrhoea in Esteli, Nicaragua. J Diarrhoeal Dis Res. 1993:169-71.
10-Fagan PK, Hornitzky MA, Bettelheim KA, Djordjevic SP. Detection of Shiga-Like Toxin (stx1 andstx2), Intimin (eaeA), and Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) Hemolysin (EHEC hlyA) Genes in Animal Feces by Multiplex PCR. Appl Environ Microbiol. 1999;65(2):868-72.
11-Aranda K, Fagundes-Neto U, Scaletsky I. Evaluation of multiplex PCRs for diagnosis of infection with diarrheagenic Escherichia coli and Shigella spp. J Clin Microbiol. 2004;42(12):5849-53.
12-Blanco M, Blanco J, Mora A, Rey J, Alonso J, Hermoso M, et al. Serotypes, virulence genes, and intimin types of Shiga toxin (verotoxin)-producing Escherichia coli isolates from healthy sheep in Spain. J Clin Microbiol. 2003;41(4):1351-6.
13-Byrne CM EI, Call JE, ka Spar CW, Buege DR, Hie mke cj, et al. Characterization of Escherchia Coli 0157: K7 from downerand healthy dairy cattle in the upper mid west region of the united state. Appl Envion Microbiol. 2003;69(8): 4683-8.
14-Mohammadi P, Abiri R. Isolation of Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) from raw milk in Kermanshah by polymerase chain reaction (PCR). Jundishapur J Microbiol. 2013;6:5439.
15-Kargar M DP, Homayoon M. Evolution of Virulence Genes and Antibiotic Resistance of Enterohemorrhagic Escherichia coli Isolated from Hamburger by Multiplex PCR in Shiraz. J Isfahan Med Sch. 2011;29(148):977-87.
16-Jafari F, Garcia-Gil L, Salmanzadeh-Ahrabi S, Shokrzadeh L, Aslani M, Pourhoseingholi M, et al. Diagnosis and prevalence of enteropathogenic bacteria in children less than 5 years of age with acute diarrhea in Tehran children's hospitals. J Infect. 2009: 58(1):21-7.
17-Soltan Dallal MM SYM, Akbari A. Multiplex Polymerase chain Reaction (PCR) assay for simultaneous detection of Shiga-like toxin (Stx1 and stx2), intimin (eae) and invasiveplasmid antigen M (iPam) genes in diarrheagenic Escherchia Coli. Afr J Biotechnol. 2010;10(9):1522-6.