درمان گام به گام عقرب‌زدگی در جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه نفرولوژی کودکان.گروه نفرولوژی کودکان، مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، بخش نفرولوژی و عقرب‌زدگی مرکز طبی کودکان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

نوروتوکسین ها و سیتوتوکسین های موجود در نیش عقرب عوامل اصلی ایجاد علائم و عوارض ناشی از عقرب زدگی بوده و شناسایی نوع عقرب  به پزشک این امکان را میدهد که بتواند نوع سم عقرب را پیش بینی نماید. سم عقرب گادیم بیشترین اثرات سیتوتوکسیسیتی را ایجاد نموده و میتواند باعث نکروز پوستی، همولیز، رابدومیولیز و نارسایی کلیه گردد اما سم سایر عقرب ها بیشتر از نوع نوروتوکسین است و برحسب ترکیب و میزان تولید سم، میتواند باعث درد شدیدتر و بروز علائم تحریک سیستم پارا سمپاتیک و سمپاتیک شده و حتی باعث ادم ریه و سندرم دیسترس تنفسی حاد گردد. درمان با سرم ضد عقرب به روش داخل وریدی و به مقدار مناسب، سرم درمانی و افزایش میزان ادرار و استفاده از پلاسمای تازه FFP) ( در موارد سندرم همولیتیک اورمیک (HUS) و انعقاد داخل عروقی منتشر(DIC) در بیماران عقرب زده با عقرب گادیم و درمان به موقع عوارض عصبی با استفاده از پرازوسین در سال های اخیر باعث بهبود درمان و کاهش عوارض و مرگ و میر در این بیماران شده است.

کلیدواژه‌ها


1-Possani LD, Becerril B, Delepierre M, Tytgat J. Scorpion toxins specific for Na+-channels. Eur J Biochem 1999 Sep; 264(2): 287-300.
 2-Gwee MC, Nirthanan S, Khoo HE, Gopalakrishnakone P, Kini RM, Cheah LS. Autonomic effects of some scorpion venoms and toxins. Clin Exp Pharmacol Physiol 2002 Sep; 29(9): 795-801.
3-Petricevich VL. Scorpion venom and the inflammatory response. Mediators inflamm2010; 2010: 1-16.
4-Radmanesh M. Clinical study of Hemiscorpion lepturus in Iran. The Journal of tropical medicine and hygiene. 1990; 93(5): 327-32.
5-Krkic-Dautovic S, Begovic B. Acute renal insufficiency and toxic hepatitis following scorpions sting. J Trop Med Hyg 1990 Oct; 93(5): 327-32.
6-Valavi E, Ansari MJ. Hemolytic uremic syndrome following Hemiscorpius lepturus (scorpion) sting. Indian J Nephrol 2008 Oct; 18(4): 166–8.
7-Jalali A, Pipelzadeh MH, Sayedian R, Rowan EG. A review of epidemiological, clinical and in vitro physiological studies of envenomation by the scorpion Hemiscorpius lepturus (Hemiscorpiidae) in Iran. Toxican 2010Feb-Mar; 55(2-3): 173-9.
8-Jalali A, Rahim F. Epidemiological review of scorpion envenomation in iran. Iran J Pharm Res 2014; 13(3): 743-56.
9-Ahmadzadeh A, Ahmadzadeh A. Scorpion Sting Syndrome and Acute Kidney Injury in Southwestern Iran. Jundishapur Sci Med J 2010; 9(4): 413-25.
10-Dehghani R, Djadid ND, Shahbazzadeh D, Bigdelli S. Introducing Compsobuthus matthiesseni (Birula, 1905) scorpion as one of the major stinging scorpions in Khuzestan, Iran. Toxicon 2009Sep; 54(3): 272-5.
11-Bouaziz M, Bahloul M, Hergafi L, Kallel H, Chaari L, Hamida CB, "et al". Factors associated with pulmonary edema in severe scorpion sting patients--a multivariate analysis of 428cases. Clin Toxicol 2006; 44(3): 293-300.
12-Deshpande SB, Kanoo S, Alex AB. Bradycardia induced by Mesobuthus tamulus scorpion venom involves muscarinic receptor-G-protein-coupled cell signaling pathways. Indian J Exp Biol 2008 Apr; 46(4): 229-33.
13-Rahmani A, Forouzandeh H, Kalantar M, Asad-Masjedi N, Alavian Z, Kavarizadeh K. Epidemiological and Clinical Characteristics of Scorpion Stings in Ahwaz, Southwest Iran (2006-2010). Int J Med Toxicol Forensic Med 2015; 5(4): 201-6.
14-Seyedian R, Pipelzadeh MH, Jalali A, Kim E, Lee H, Kang C, "et al". Enzymatic analysis of Hemiscorpius lepturus scorpion venom using zymography and venom-specific antivenin. Toxicon 2010Sep; 56(4): 521-5.
15-Valavi E, Ansari MJ, Hoseini S. ADAMTS-13 deficiency following Hemiscorpius lepturus scorpion sting. Saudi J Kidney Dis Transpl 2011 Jul; 22(4): 792-5.
16-Valavi E, Ahmadzadeh A, Amoori P, Daneshgar A. High Frequency of Acquired ADAMTS13 Deficiency After Hemolysis in Hemiscorpius Lepturus (Scorpion) Stung Children. Indian J Pediatr 2014 Jul; 81(7): 665-9.
17-Chippaux JP. Emerging options for the management of scorpion stings. Drug Des Devel Ther 2012; 6: 165-73. 
18-Bawaskar HS, Bawaskar PH. Scorpion sting: update. J Assoc Physicians India 2012 Jan; 60: 46-55.
19-Bawaskar HS, Bawaskar PH. Efficacy and safety of scorpion antivenom plus prazosin compared with prazosin alone for venomous scorpion (Mesobuthus tamulus) sting: randomised open label clinical trial. BMJ 2011; 342: c7136.