مروری بر پیشرفت مهارت‌های ادراک شنوایی، زبان و گفتار در کودکان دارای کاشت حلزون

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

2 گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.

3 مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- تهران، ایران.

چکیده

زمینه وهدف: اختلال شنوایی باعث کاهش ادراک شنوایی و نقصان مهارت­های ارتباطی موثر با دیگران می­شود. امروزه کاشت حلزون فرصت مناسبی را برای رشد زبان و گفتار کودکان فراهم می نماید. در برخی مطالعات، سن پایین کودک در زمان جراحی به عنوان مهمترین عامل رشد و تکامل گفتار و زبان کودک بعد از کاشت حلزون می باشد، در حالی که مطالعات دیگر عواملی از جمله شرکت در برنامه توانبخشی، سطح تحصیلات والدین و عدم وجود معلولیت­های جانبی را به عنوان عوامل کلیدی می دانند. لذا، این مقاله با بررسی مطالعات مختلف در صدد پاسخ به این سوال است که چه عواملی باعث ارتقاء ادراک شنوایی، زبان و گفتار در کودکان دارای کاشت حلزون می­شود.
روش بررسی: با بررسی پایگاههای اطلاعاتی مدلاین، گوگل اسکولار، اسکاپوس، آی اس آی و ایران مدکس، بالغ بر 70 مطالعه بدست آمد. به دنبال بررسی های انجام شده و به دلیل عدم دستیابی به متن کامل مقالات به ویژه موارد مربوط به برخی پایگاههای اطلاعاتی شامل آی اس آی و اسکاپوس، مجبور به حذف تعدادی از مطالعات شدیم. همچنین پس از مطالعه چکیده مقالات، تعداد دیگری از مطالعات نیز به دلیل عدم همخوانی با ملاکهای ورود به مطالعه از روند کار خارج شدند. ملاکهای ورود عبارتند از مطالعاتی که به مقایسه گروههای مختلف کودکان دارای کاشت حلزون بر اساس سن، سطح تحصیلات خانواده، شرکت در برنامه های توانبخشی و وجود معلولیتهای جانبی می پرداختند. حجم نمونه مورد بررسی در هر مطالعه حداقل 30 کودک بوده و مقالات انتخاب شده نیز به زبان فارسی یا انگلیسی و عمدتا از نوع تجربی یا مورد شاهدی هستند.
یافته ها: پس از تعیین مطالعات مرتبط ، عوامل موثر بر پیشرفت مهارتهای شنیداری، زبان و گفتار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نتیجه گیری: سن کودک در زمان کاشت حلزون ، شرکت مستمر در برنامه های توانبخشی و عدم وجود مشکلات همراه به شکل مستقیم بر پیشرفت ادراک شنوایی، زبان و گفتار کودکان کاشت حلزون شده موثر است در حالیکه سطح تحصیلات خانواده به شکل غیر مستقیم اثر گذار می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


-Hashemi SB, Monshizadeh L, Alipour A. Effect of cochlear implantation and associated rehabilitation services on the development of verbal and non-verbal intelligence of 6-9 years old deaf children with cochlear implants. Koomesh J 2010; 1(41): 93-8. [In Persian]
2-Norouzpour H, Tabatabaee H, Rajaeefard A, Hashemi B, Monshizadeh L. The Effect of Age of Cochlear Implantation on the Improvement of theAuditory Performance in the Children Undergoing Cochlear Implantation. Yazd Med Sci J 2013; 20(6): 789-95.[Persian]
 
3-Soleimani F, Zaheri F, Abdi F. Long-Term Neurodevelopmental Outcomes After Preterm Birth. Iran Red cresent Med J 2014; 16(6): 428-33.
4-Daneshmandan N, Borghei P, Yazdany N, Soleimani F, Vameghi R. Oral communication development in severe to profound hearing impaired children after receiving aural habilitation. Acta Meda Iran 2009; 47(5): 363-67.
5-Hashemi SB, Rajaeefard A, NorouzpourH, Tabatabaee H, Monshizadeh L. The Effect of cochlear implantation on the improvement of auditory performance in 2-7 years old children. Iran Red Cresent Med J 2013; 15(3): 223-8.
6-Hashemi SB, MonshizadehL, MonabbatiS. The Evaluation of auditory, language and speech development of 30 children of Fars cochlear implant center. Ear, Nosetherot  larynx J 2006; 18(46): 153-8. [In Persian]
7-Wayer DS, Abrahamson JE. Learning to hear again. The hearing J 2002; 18(3): 518-21.
8-Lim SY, Simser J. Auditory-verbal therapy for children with hearing impairment.
Ann Acad Med Singapore J 2005; 34(4):307-12.
9-O'Donoghues GM, Nikopoulos T, ArchboldSM, Tait M. Congenitally deaf children following cochlear implantation. Acta Otorhinolaryngol Belg 2004; 52(2): 111-4.
10-Yang H, Lincey M. The auditory performance in children using cochlear implant- effects of mental function. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004Sep; 68(9): 1185-8.
11-Delaroch M, ThiebautR, DaumanR. Behavioral audiometric: validity of audiometric measurments obtained using Delaroche protocol in babies aged 4-18 month suffering from bilateral sensorineural hearing loss. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70(6): 993-1002.
12-Tait C. Early identification of infants with significant hearing loss and the Minnesota child development inventory. Int Conger Ser 2007; 16(2): 124-39.
13-Mc Pherson B, Holborow CA. A study of deafness in west Africa. Int J PediatrOtorhinolaryngol 1998; 10(2):115-35.
14-Olds J, FitpatricE, DurieuxSA, SchrammD. Early development in children with cochlear implant. Int Conger Ser 2004; 1273: 348-51.
15-Miyamoto RT, Osberger MJ, Kessler K. Cochlear implant in aural re(habilitation) of adults and children. Otolaryngol Head  Neck Surg J 2000; 116: 1142-52.
16-Hashemi SB, MonshizadehL. Expressive language development in 45 cochlear implanted children following 2 years of implantation. Iran Rehabil J 2011; 9(14):15-9.
17-Hashemi SB, Monshizadeh L.T he Effect of cochlear implantation in development of intelligence quotient of 6-9 deaf children in comparison with normal hearing children. Int J pediatiic otorhinolaryngol 2012Jun; 76(6): 802-4.
18-Pulsifer MB,Salorio CF, Niparko JK. Developmental,audiological and speech perception functioning after cochlear implant surgery. Arch pediatr Adollesc Med 2003; 157: 552-8.
19-Nicholas JG, GeersAE. Effect of early auditory experience on the spoken language of deaf children at 3 years of age. Ear Hear 2006Jun; 27(3): 286-98.
20-Asberg KK, Vogell JJ, Bowers CA. Expeloring correlates and predicators of stress in parents of children who are deaf. Child  Family Study J 2008Aug; 17(4): 486-99.
21-Lederberg AR, Golbach T. Parenting stress and social support in hearing mothers of deaf and hearing children. J Deaf study Deaf Edu 2002; 7(4): 330-45.
22-Pahn CS, RichterB, BurgerT, LohleE, Wirsching M. A comparison between parents of children with cochlear implant and parents of children with hearing aid regarding parental distress and and treatment expectations. J pediatric Otolaryngol 2003Sep; 67(9): 949-55.
23-Hashemi SB, Monshizadeh L. A comparison between the mothers of cochlear implanted and mothers of children with hearing aid in the level of depression, anxiety and stress. Biomed Pharm J 2012; 5(2): 102-6.
24-Baldassari CM, Schmidt C, Schubert CM, Srinivasan P, Dodson KM, Sismanis A. Receptive language outcomes in children after cochlear implantation. Otolaryngol Head  Neck Surg J 2009Jan; 140(1):114-9.
25-Svirsky MA, RobbinsonAM, KirkKI, Pisoni DB, Miyamoto RT. Language development in profoundly deaf children. Psychol Sci 2000Mar; 11(2): 153-8.

26-Wu CM, Lee HL, Hwang JH, Sun YS, liu TC. Intellectual ability of Mandarin-speaking children using cochlear implants. Audiol Neurootol 2008; 13(5): 302-8.

27-Arcbold S, Tait M. Cochlear implants: a practical guid. London: Whurr; 2003.P. 257-62.
28-Fagan FK, PisoniDB, HormDL, DillonCM. Neuropsychological correlates of vocabulary, reading and working memory in deaf children with cochlear implants. Deaf Study Deaf Educ J 2007; 12(4): 461-71.
29-Beadle ERA. Parental perception of the impact upon family of cochlear implantation in children. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 2000Dec; 158: 105-9.
30-Lachowska M, RozickaJ, LukaszewiceZ, KoneckaA, NiemczykK. Auditory skills in multi- handicapped children with cochlear implants. Otolaryngol Pol 2010Jan; 64(7): 22-6.
31-Torabi F, Amir Ali Akbari S, Montazeri S, Amiri S, Soleimani F, AlaviMajd H. Correlation between high-risk pregnancy and developmental delay in children aged 4-60 months. Libyan J Med 2012; 7.
32-Amir Ali Akbari S, Montazeri S, Torabi F, Amiri S, Soleimani F, AlaviMajd H. Correlation between anthropometric indices at birth and developmental delay in children aged 4–60 months in Isfahan, Iran. Int J Gen Med 2012; 5: 683–7.
33-Youm HY, MoonIJ, KimEY, KimBY, ChoYS, ChungWH, HongSH. The auditory and speech performance of children with intellectual disability after cochlear implantation. Actaotolaryngol 2013Jan; 133(1): 59-69.
34-Gallaudet research institute. Regional and national summery report of data from 2001-2003. Washington: Annual survey of deaf and hard of hearing children and youth; 2003.
35-Payman B, Blamey P, Lacy P, Clark G, Dowell R. The development of speech perception in children using cochlear implant. American J Otol 2000Jan; 21: 57-61.
36-Fukuda S, Fukushima K, Maeda Y, Tsukamura K, Nagayasu R, Toida N, "et al". Language development of a multiply handicapped child after cochlear implantation. Int J Pediatr Otolaryngology 2003Jun; 67(6): 627-33.

37-Kreisman BM, John AB. A case law review of the individuals with disabilities education act for children with hearing loss or auditory processing disorders. Am Acad Audiol J 2010Jul-Aug; 21(7): 426-44.

38-Waltzman SB, Scalchunes V, Cohen NL. Performance of multiply handicapped children using cochlear implants. Am J Otol 2000May; 21(3): 329-35.