اثر تمرینات استقامتی ومکمل سیلی مارین برمیزان آنزیم اکسیداتیو سوپراکسید دیسموتاز SOD)) و پروتئین شوک حرارتی(70 hsp)در پلاسمای دانشجویان مرد غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. 2-گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

3 گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: از جمله آنزیم‌های اکسیداتیو در موجودات زنده، سوپراکسید دیسموتاز(SOD) می­باشد که در تولید H202 نقش دارد. پروتئین‌ شوک گرمایی 70 (HSP70) نیز درشرایط استرس ایجاد شده و  اثرات ضد التهابی دارد و منجر به حافظت هسته سلول­ها وغشای لیپیدی در مقابل آسیب اکسیداتیو می­شود. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل سیلی مارین بر SOD و HSP70  پلاسمایی دانشجویان مرد غیرورزشکار است.
روش بررسی:در این مطالعه دانشجویان مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی ها ی این تحقیق شامل 32 مرد غیر ورزشکار با میانگین سنی 2±20 بود که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.  آزمودنی­ها به چهار گروه هشت نفری شامل: استقامتی((E، استقامتی و مصرف سیلی­مارین(ES)، سیلی مارین(S) و کنترل(C) تقسیم شدند.نتایج این تحقیق به وسیله آزمون t و آنالیز واریانس یک طرفه مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای تعیین اختلاف بین گروه­ها از آزمون توکی مورد استفاده قرار گرفت که نشان دهنده تغییرات معنی دار در هر یک از گروه­ها بود.
یافته­ها: بررسیSOD و HSP70 در گروه های آزمودنی در دو مرحله قبل و بعد از تمرین نشان داد که این مقادیر به ترتیب افزایش و کاهش معنی­دار ی در گروه ES و S داشت(05/0≥P). بررسی متغییرهای وابسته نشان داد سطوح SOD بین هر کدام از گروه­های آزمودنی تفاوت معنی­داری نداشت اما مقادیر HSP70 بین گروه­های آزمودنی معنی­دار بود. نتایج آزمون توکی نشان داد که این مقادیر بین گروهE-S و S-ES معنی­دار بود.
نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که شش هفته تمرینات استقامتی منتخب و مصرف مکمل سیلی مارین باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن می­گردد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Barari A, Farzanegi P, joker H,  Alavi SH. The effect of Silymarinee supplementation consumption on plasma VEGF and PDGF in untrained male students. Int Res J Appl Basic Sci 2013; 5(12): 1533-6.
2-Chung H, Goto S. Systemic adaptation to oxidative challenging induced by regular exercise. Free Radic Biol Med 2008Jan; 44(2): 153-9.
3- Fehrenbach E, Passek F, Niess AM, Pohla H, Weinstock C, Dickhuth HH, "et al". HSP expression in human leukocytes is modulated by endurance exercise. Med Sci Sports Exerc 2000; 32(3): 592-600.
4-Finaud J andetal. Oxidative Stress: Relationship with Exerciseand Training. Sports Med 2006; 36(4): 327-58.
6-KregelKC. Heat shock proteins: modifying factors in physiological stress responses and acquired thermotolerance. J Appl Physiol 2002May; 92(5): 2177-86.
7-Luce KH, Crowther JH. The reliability of the eating disorder examination-Self-report questionnaire version (EDE-Q). Int J Eat Disord 1999Apr; 25(3): 349–51.
8-Melling CW, Thorp DB, Milne KJ, Krause MP, Noble EG. Exercise-mediated regulation of Hsp70 expression following aerobic exercise training. A J Heart Circ Physiol 2007Dec; 293(6): H3692-98.
9-Molvarec A, Rigó J Jr, Nagy B, Walentin S, Szalay J, Füst G, "et al". Serum heat shock protein 70 levels are decreased in normal human pregnancy. J Reprod Immunol 2007Jul; 74(1-2):163-9.
7-Nencini C, Giorgi G, Micheli L. Protective effect of silymarin on oxidative stress in rat brain. Phytomedicine 2007Feb; 14(2-3): 129-35.
10-Ogawa K, Sanada K, Machida Sh, Okutsu M, Suzuki K. Resistance exercise training-induced muscle hypertrophy was associated with reduction of inflammatory markers in elderly women. Mediators Inflamm2010; 2010: 1-8.
11-Shaker E, Mahmoud H, Mnaa S. Silymarin, the antioxidant component and Silybummarianum extracts prevent liver damage. Food Chem Toxicol2010Mar; 48(3): 803–6.
12-Samelman TR. Heat Shock Protein Expression is Increased in Cardiac and Skeletal Muscles of Fischer 344 Rats After Endurance Training. Exp Physiol 2000Jan; 85(1): 97-102.
11-Skottová N, Vecera R, Urbánek K, Vána P, Walterová D, Cvak L. Effect of polyphenolic fraction of Silymarin on lipoprotein profile in rats fed cholesterol-rich diets. Pharmacol Res 2003Jan; 47(1):17-26.
13-Tavaria M, Gabriel T, Kola I, Anderson RL. A hitchhiker's guide to the human Hsp70 family. Cell Stress Chaperones 1996Apr; 1(1): 23–8.
21-Barari A, Ayatollahi A, ,Shirali S, Ghasemi M, Hosseini SA, Ekrami A, Khandandel A. Comparison of the effectsof enduranceandresistancetrainingon serum levelsof sex hormones. Med Lab J 2013; 8 (2): 47-52.