مقایسۀ دو روش درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی در بازسازی شکستگی‌های کف اوربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه رادیولوژی فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه آمار حیاتی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بازسازی شکستگی­های اوربیت یکی از پرچالش­ترین مراحل درمان آسیب­های صورت می­باشد. توافق عمومی بر انتخاب نوع مادۀ بازسازی­کننده وجود ندارد. در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی بوده، نتایج کوتاه­­مدت درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی بررسی شد.
روش بررسی: 22 بیمار با شکستگی کف اوربیت در دو گروه به­صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. بیماران گروه اول به­وسیلۀ اتوگرفت از لترال کورتکس راموس، و بیماران گروه دوم به­وسیلۀ آلوپلاست مش تیتانیومی تحت درمان قرار گرفتند. بیماران به­مدت 6 ماه پیگیری شده و از نظر انوفتالموس، ورتیکال دیستوپیا، دیپلوپیا، پاراستزی گونه و احتمال عفونت ارزیابی شدند.
یافته­ها: تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. اتوگرفت از راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی می­توانند بدون توجه به اندازۀ شکستگی و میزان آسیب ایجادشده به­کار روند.
نتیجه­گیری: هر دو روش مذکور قابل اعتماد و موفق می­باشند. فواید اتوگرفت راموس، دسترسی به مقدار مناسب استخوان، واسکولاریزاسیون، احتمال کم اکستروژن و خنثی بودن می­باشد، ولی موربیدیتی ناحیه دهنده پیوند و طولانی­تر شدن زمان عمل از معایبش است. سازگاری با بدن، میزان تحلیل مختصر، استئواینتگریشن و شکل­دهی عالی، عدم وجود موربیدیتی ناحیه دهنده و زمان کوتاه­تر عمل از فواید آلوپلاست است. منتها احتمال اکستروژن گرفت، سختی قراردهی به­دلیل ناصافی لبه­ها و یا برداشت آن در صورت عفونت به­دلیل رشد فیبروز به درونش و همچنین هزینۀ بالاتر، از معایب مش تیتانیومی می­باشد.       
 

کلیدواژه‌ها


 
1-Dawson RLG, Fordyce GL. Complex fractures of the middle third of the face: their early treatment. Br J Surg 1953 Nov; 41(167): 255-68.
2-Ellise E, El-Attar A, Moos KF. An analysis of 2067 cases of zygomatico-orbital fractures. J Oral Maxillofac Surg 1985Jun; 43(6):428.
3-Fujii N, Yamashiro M. Classification of malar complex fractures using CT. J Oral Maxillofac Surg 1983Sep; 41(9): 562-7.
4-Bite U, et al .Orbital volume measurements in enophthalmos using 3-D CT imaging. plast Reconstr Surg1985; 75:502.
5-Antonyshyn O, Gruss JS, Galbraith DJ, Hurwitz JJ. Complex orbital fractures: A critical analysis of immediate bone graft reconstruction. Ann Plast Surg1989Mar; 22(3): 220-3.
 
6-Al-Sukhun J, Lindqvist C. A  comparative  study  of  2  implants  used  to  repair inferior orbital wall bony defects: autogenous bone graft versus bioresorbable poly-L/DL-lactide LA70/30 plate . J Oral Maxillofac Surg 2006Jul; 64(7): 1038-48.
7-Sugar AW, Kuriakose M, Walshaw ND. Titanium mesh in orbital wall reconstruction. Int J Oral Maxillofac Surg 1992Jun; 21(3):140-4.
8-Potter JK, Ellis E. Biomaterials for the reconstruction of the internal orbit. J Oral Maxillofac Surg 2004Oct; 62(10): 1280-97.
9-Mass CS , Merwin GE, Wilson J, Frey MD, Maves MD. Comparison of biomaterials for facial bone augmentation. Arch Otol Head Neck Surg1990May; 116(5): 551-6.
10-Smith BR, Rajchel JL, Waite DE, Read L. Mandibular anatomy as it relates to rigid fixation of the sagittal ramus split osteotomy. J Oral Maxillofac Surg 1991Mar; 49(3): 222-6.
11-Dickinson JT, Jaquiss GW. Alloplastic implants. Otplaryngol Clin North Am1972Oct; 5(3): 481-500.
12-Evarts CM, Steffee AD, McMormack LJ. Investigation of canine tissue reaction to TFE-fluorocarbon resin to high density polyethylene, and to vitallium. Surg Res1970Feb; 10(2): 91-4.
13-Sargent LA, Fulks KD. Reconstruction of internal orbital fractures with vitallium mesh. Plast Reconstr Surg 1991Jul; 88(1): 31-8.
14-Rubin PAD, Shore JW. Complex orbital fracture repair using rigid fixation of the internal orbital skeleton. Ophthalmology1992Apr; 99(4): 553-9.
15-Banica B, Ene P, Vranceanu D, Ene R. Titanium performed implants in orbital floor reconsruction-case presentation, review of literature. Madica J Clin Med 2013Mar; 8(1): 34-9.
16-Wajih WA, Shaharuddin B, Razak NH. Hospital University Sains Malaysia experience in orbital floor reconstruction: autogenous graft versus Medpor. J Oral Maxillofac Durg 2011 Jun; 69(6): 1740-4.
17-Lieger O, Lizuka T. Use of Low profile titanium mesh in orbital reconstruction. J Craniofac Surg2011Apr; 43(1):71-3.
18-Piombino P, Spinzia A, Abbate V, Bonavolontà P, Orabona GD, Califano L. Reconstruction of small orbital floor fractures with resorbable collagen membranes. J Craniofac Surg 2013 Mar; 24(2): 571-4.
19-Bayat M, Momen  F, Khalilzadeh O, Mirhosseini Z, Sadeghi Tari A. Comparison of conchal cartilage graft with nasal septal cartilage graft for reconstruction of orbital floor blow out fractures. Br J of Maxillofac Surg 2010 Dec; 48(8): 617-20.
20-Xu JJ, Teng  L, Jin  XL, Ji  Y, Lu  JJ, Zhang  B. porous polyethylene implants in orbital blowout fx and enophthalmos reconstruction. J Craniofac Surg 2009 May; 20 (3): 918-20.
21-Ozturk S, Sengezer M, Isik S, Turegun M, Deveci M, Cil Y. Long term out comes of ultra- thin porous polyethylene implants used for reconstruction of orbital floor defects. J Craniofac Surg 2005 Nov; 16(6): 973-7.
22-Mintz Sm, Ettinger A, Schwakel T, Gleason MJ. Contralateral coronoid process bone grafts for orbital floor reconstruction: an anatomic and clinical study. J Oral Maxillofac Surg1998 Oct; 56 (10): 1140-5.
23-Kosaka M, Matsuzawa Y, Mori H, Matsuraga K, Kamiishi H. Orbital wall reconstruction with bone graft from the outer cortex of the mandible. J Oral Maxillofac Surg 2004 Dec; 32(6): 374-80.
24-Krishnan V, Johnson JV. Orbital floor reconstruction with autogenous mandibular symphyseal bone grafts. J Oral Maxillofac Surg1997 Apr; 55(4): 327-30.
25-Gungormus M, Yavus MS. The ascending ramus of the mandible as a donor site in maxillofacial bone grafting. J Oral Maxillofac Surg 2002Nov; 60(11):1316-18.
26-Fonseca RJ, Walker RV, Betts NJ, Barber HD, Powers MP. Oral and Maxillofacial Trauma. 3rd ed. St. Louis, MO: Saunders; 2005.
27-Gunarajab DR, Samman N. Biomaterials for repair of orbital floor blowout fractures: A systematic review. J Oral Maxillofac Surg 2013Mar; 71(3): 550-70.
28-Fonseca RJ, Barber HD, Walker RV, Powers MP.  Oral and Maxillofacial Trauma. 4th  ed. St. Louis, MO: Saunders; 2013.Vol.2. 875p.