ارزیابی ابعاد استخوان آلوئولار فاسیال دندان‌های قدامی ماگزیلا: یک تحقیق با توموگرافی کامپیوتری اشعۀ مخروطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه پریودنتولوژی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار برای انتخاب یک رویکرد درمانی مناسب در بیمارانی که می­خواهند پس از کشیدن دندان تحت درمان ایمپلنت قرار بگیرند، بسیار مهم است. هدف از این مطالعه، ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار فاسیال در دندان­های قدامی ماگزیلا در تصاویر CBCT بود.
روش بررسی: در این مطالعۀ توصیفی- تحلیلی، تصاویر رادیوگرافی مربوط به 29 بیمار (12 مرد و 17 زن) که توسط دستگاه New Tom VGi به­دست آمده بود، به­طور تصادفی انتخاب شد و به­وسیلۀ دو مشاهده­گر به­صورت مستقل از هم بررسی شد. ضخامت دیوارۀ آلوئولار فاسیال در 5 ناحیه اندازه­گیری شد: فاصله بین CEJ تا کرست (D)، محل کرست (T1)، 2 میلی­متر زیر کرست ((T2، میانۀ ریشه (T3) و 1 میلی­متر بالای اپکس (T4). آنالیز داده­ها توسط آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و  T-test انجام گردید.
یافته­ها: اکثریت دندان­های بررسی­شده، دیوارۀ آلوئولار فاسیال نازک داشتند (ضخامت کمتر از 1 میلی­متر). جنسیت، فاکتور آماری معنا­داری در فاصله بین CEJ و کرست استخوانی فاسیال بود.
نتیجه­گیری: به­دنبال کشیدن دندان، تحلیل استخوان در دیوارۀ آلوئولار فاسیال نازک رخ می­دهد. یک دیوارۀ فاسیالی نازک، نیاز به آگمنتاسیون در محل جایگذاری ایمپلنت دارد. بنابراین ارزیابی دیوارۀ استخوانی فاسیال با استفاده از رادیوگرافی CBCT  قبل از کشیدن دندان به­منظور انتخاب رویکرد درمانی مناسب توصیه می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


1-White SC, Pharoah MJ. Oral radiology princplcs and Interpretation. 6thed. Philadelphia: Elsevier; 2009.P. 597-612.
2-Lang NP, Tonetti MS, Suvan JE, Pierre Bernard J, Botticelli D, Fourmousis I, "et al". Immediate implant placement with transmucosal healing in areas of aesthetic priority: A multicentre randomized-controlled clinical trial I. Surgical outcomes. Clin Oral Implants Res 2007Apr; 18(2):188-96.
3-Esposito M, Grusovin MG, Polyzos IP, Felice P, Worthington HV. Timing of implant placement after tooth extraction: immediate, immediate-delayed or delayed implants? A Cochrane systematic review. Eur J Oral Implantol 2010; 3(3): 189-205.
4-Bhola M, Neely AL, Kolhatkar S. Immadiate implant placement: clinical decisions, advantages and disadvantages. J Prosthodont 2008Oct; 17(7): 576-81.
5-Jin SH, Park JB, Kim N, Park S, Kim KJ, Kim Y, "et al".The thickness of alveolar bone at the maxillary canine and premolar teeth in normal occlusion. J Periodontal Implant Sci 2012Oct; 42(5): 173–8.
6-Nowzari H, Molayem S, Chiu CHK, Sandra K. Cone Beam Computed Tomographic measurement of maxillary central incisors to determine prevalence of fasial alveolar bone width ≥2mm. Clin Implant Dent Relat Res 2012Aug; 14(4): 595-602.
7-Evans CDJ, Chen ST. Esthetic outcomes of immediate implant placements. Clin Oral Implants Res 2008Jan; 19(1):73–80.
8-Braut V, Bornstein MM, Belser U, Buser D. Thickness of the anterior maxillary fasial bone wall- A retrospective radiographic study using Cone Beam Computed Tomography. Int J Periodontics Restorative Dent 2011Apr; 31(2): 125-31.
9-Gupta J, Parveez Ali S. Cone beam computed tomography in oral implants.  Natl J Maxillofac Surg 2013 Jan-Jun; 4(1): 2–6.
10-Vera C, De Kok IJ, Reinhold D, Limpiphipatanakorn P, Yap AK, Tyndall D, "et al". Evaluation of buccal alveolar bone dimension of maxillary anterior and premolar teeth: a cone beam computed tomography investigation. Int J Oral Maxillofac Implants 2012Nov-Dec; 27(6):1514-9.
11-Januario AL, Duarte WR, Barriviera M, Mesti JC, Araujo MG, Lindhe J. Dimension of the fasial bone wall in the anterior maxilla: a cone-beam computed tomography study. Clin Oral Implants Res 2011Oct; 22(10):1168-71.