اثر عصاره آبی و متانولی ریزوم گیاه سعد (Cyperus Rotundus)بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش سفید کوچک نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به استفاده طب سنتی از ریزوم گیاه سعد بعنوان کاهنده قند خون، هدف از این مطالعه، بررسی اثر این گیاه بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جداشده موش نر بود.
روش بررسی: مطالعه تجربی حاضر روی 90 سر موش نر بالغ، نژاد Nmari (25-20گرم) صورت گرفت. جزایر لانگرهانس موش­های سالم، به روش هضم توسط کلاژناز جداسازی گردید. سپس عصاره آبی و متانولی این گیاه با غلظت­های 05/0، 1/0 و 1% و نیز گلیبوراید با غلظت­های 1و 10 میکرومولار در محیط کشت حاوی غلظت­های مختلف گلوکز (mM8/2،6/5 و7/16) بر روی جزایر، اثر داده شد. ترشح انسولین از جزایر در یک سیستم انکوباسیون، ارزیابی گردید و میزان انسولین ترشح شده توسط کیت الایزا اندازه­گیری شد. داده‌ها با استفاده از SPSS 14 و از آزمون آماری آنالیز واریانس استفاده شد.
یافته‌ها: ترشح انسولین در حضور غلظت mM7/16گلوکز نسبت به غلظت 8/2 بطور معنی­داری افزایش یافت (05/0>p) در حضور غلظت mM8/2و6/5گلوکز، گلیبورید (µM10) توانست بطور معنی­داری ترشح انسولین را افزایش دهد (001/0>p).عصاره آبی (05/0و1/0%) در حضور گلوکز mM8/2 (001/0>p) و6/5 (05/0>p)افزایش معنی­داری در ترشح انسولین ایجاد کرد اما در حضور گلوکز بالا کاهش معنی­دار در ترشح انسولین ایجاد کرد. همچنین نتایج نشان داد، عصاره متانولی نتوانست میزان ترشح انسولین را بطور معنی­داری افزایش دهد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشانگر اثرات مفید دوزهای پایین­تر عصاره آبی در افزایش ترشح انسولین از جزایر می­باشد. احتمالا گیاه سعد از طریق اثر بر جزایر و افزایش ترشح انسولین البته در دوزهای پائین، می­تواند در درمان دیابت موثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Ashok k, tiwari J Madhusudana Rao. Diabetes Mellitus therapeutic of phytochemical: present status and future prospects. Current science. 2002; 283: 30-38
2-Daily G. New strategies for basal insulin treatment in type 2 diabetes mellitus. Clin. Ther.2004; 6: 889–901.
3-Katzung BG, Basic and Clinhcal Pharmacology, In: Martha S. Nolte Kennedy. Pancreatic hormons and antidiabetic drugs. 12th New York: Lang Medical Books/McGraw-Hill; 2012: p. 743-768.
4-Galer BS, Gianas A, Jensen MP. Painful diabetic poly neuropathy: epidemiology pain description and quality of life. Diabetes Res Prac. 2000; 47: 123-128.
5-Badgujar SB, Bandivdekar AH Evaluation of a lactogenic activity of an aqueous extract of Cyperus rotundus Linn.J Ethnopharmacol. 2015; 163:39-42.
6-Ahangarpour A, Yahyavi H. Effect of Cyperus rotundus rhizomes on blood glucose, Lipid, insulin and hepatic enzymes in male rats model of insulin resistance. Qom University of medical sciences Journal. 2011; 5(2(18)):70-75. (Persian)
7-O’Dowd JF. The isolation and purification of rodent pancreatic islets of langerhans. Methods Mol Biol. 2009; 560: 37–42.
8-Ahangarpour A, Eskandari M, Vaezlari.A, Hashhemitabar.M. Effect of aqueous and hydroalcoholic extract of Berberis vulgaris on insulin secetion from islets of langerhans isolated from male mice. YUMSJ. 2012; 17(4): 289-98. (Persian)
9-Ahangarpour A, Heidari H, Mard SA, Hashemitabar M, Khodadadi A. Progesterone and cilostazol protect mice pancreatic islets from oxidative stress induced by hydrogen peroxide. Iran J Pharm Res. 2014; 13(3): 937-44.
11-Itabashi N, Okada K, Muto S, Fujita N, Ohta T, Miyazaki Ji: A novel enhancer of insulinotrophic action by high glucose (JTT-608) stimulates insulin secretion from pancreatic beta-cells via a new cellular mechanism. J Pharmacol Exp Ther. 2001; 297:953-960.
12-Khayatian M, Larijani A, Farzami B, Boushehri H, Pournour Mohamadi SH: Effects of glibenclamide on insulin secretion of Pancreatic islets and glucokinase activity in normal and diabetic rat. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2006; 6: 17-26.
13-Raut NA, Gaikwad NJ. Antidiabetic activity of hydro-ethanolic extract of Cyperus rotundus in alloxan induced diabetes in rats. Fitoterapia. 2006; 77: 585–588
14-Mojab F., Vahidi H., Nikavara B., Kamalinezhad M. Chemical components of essential oil and antimicrobial effects of rhizomes from cyperus rotundus L. journal of medicinal plants. 2009; 8(32):91-97.(Persian)
15-Zargari A. Medicinal plants. 7th ed. Tehran: Tehran university; 2002: p. 680-681.