مقایسه تاثیر ورزش بر یافته‌های اکوکاردیوگرافی بین ورزشکاران حرفه ای زن و مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 -گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: به دلیل وجود تفاوت­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک شناخته شده در سیستم قلبی - عروقی زنان نسبت به مردان احتمال متفاوت بودن پاسخ های تطابقی نسبت به ورزش وجود دارد و بررسی در این زمینه می­تواند به افتراق فرایندهای پاتولوژیک از پاسخ های ناشی از ورزش در زنان و مردان ورزشکار کمک کند.
روش بررسی: دراین مطالعه 49 ورزشکار حرفه ای مرد و 40 ورزشکار حرفه ای زن در رشته های ورزشی دو، دوچرخه سواری، بسکتبال و فوتسال با یکدیگر و نیز هر کدام با 30 نفر فرد غیر ورزشکار به عنوان گروه کنترل بررسی شده و پارامترهای اکوکاردیوگرافیک در آنها مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته­ها: میانگین اندازه ی دهلیز چپ در زنان ورزشکارcm/m2 2/0± 2 و در مردان cm/m2 2/0± 9/1بدست آمد که از نظر آماری فاقد تفاوت معنی دار بودند. میانگین اندازه ی بطن چپ در زنان ورزشکار cm 5/0 ± 8/4 و در مردان ورزشکار cm 5/0± 6/5 بدست آمد که میزان افزایش اندازه در بین زنان و مردان پس از اصلاح بر اساس BSA از نظر آماری معنی­دار نبود.
نتیجه­گیری: ورزش باعث افزایش اندازه­ی دهلیز چپ  به صورت چشمگیر و بارز نمی شود ولی باعث افزایش اندازه­ی بطن چپ و نیز افزایش ضخامت دیواره­های بطن چپ می شود ولی میزان افزایش اندازه بطن چپ در زنان و مردان ورزشکار مشابه است.

کلیدواژه‌ها


-Baggish A, Wood MJ: Athletic Heart and cardiovascular care of Athletes. Significant and clinical Update.  Circulation.  2011 Jun 14; 123(23): 2723-35. PubMed PMID: 21670241. Epub 2011/06/15. Eng.
2-Sharma S, marron BJ, whyte G, Firoozi S, Elliott PM, McKenna WJ.  Physiologic limits of left ventricular hypertrophy in elite junior athletes: relevance to differential diagnosis of athletes heart and hypertrophic cardiomyopathy. Journal of the American College of Cardiology. 2002 Oct 16; 40(8): 1431-6. PubMed PMID: 12392833.Epub 2002/10/24.eng.
3-Bonow R, Mann D, Zipes D, Libby P. Braunwald, Heart Disease. Atext book of cardiovascular Medicine. Tenth edition, 2015; 167,248, 1589, 1788.
4-Lewis D, kamon E, Hodgson JL. Physiological Difference between genders. Implication for sports conditioning. Sport med 1996; 3(5): 357-69.
5-Alasti M, omidvar B, Jadbabaei MH. Heart and Athlete. The journal of Tehran Heart Center. 2010 Winter;5(1): 1-8. PubMed PMID: 23074560. Pubmed Central PMCID: PMC 3466843. Epub 2010/01/01. Eng.
6-Barbicr J, Ville N, Kervio G, Walther G, Carre F: Sport- specific features of athlete's heart and their relation to echo cardiographic parameters. Herz.  2006 Sep; 31(6): 531- 543. PubMed PMID: 17036184. Epub 2006/10/13. Eng.
7-Naylor LH, George K, Odriscoll G, Green DJ. The athletes heart: a contemporary appraisal of the morganroth hypothesis. Sports medicine (Auckland, NZ). 2008; 38(1): 69-90. PubMed PMID: 18081368. Epub 2007/12/18. Eng.
8-Feigenbam H, Armstrang WF, Ryan T. Feigenbavms Echocardiography 2005; 173,976.
9-Kreso A, ArslanagicA. Athletic heart syndrome and Echocardiographic changes. Bosnian Journal of basic Medicine Sciences/Udruzenje basicnih mediciniskih znanosti = Assosiation of Basic Medical Sciences. 2008 May;8(2): 116-20. PubMed PMID: 18498259. Epub 2008/05/24. Eng.
10-Maron BJ, Pellicia A. The heart of trained athletes: cardiac remodeling and the risk of sports, including sudden death. Circulation. 2006 Oct 10; 114(15): 1633-44. PubMed PMID: 17030703. Epub 2006/10/13. Eng.
11-Rawlins J, Bhan A, sharma S.  left ventricular hypertrophy in athletes. European journal of Cardiology. 2009 May;10(3): 350-6. PubMed PMID: 19246500. Epub 2009/02/28. Eng.
12-Pelliccia A, maron BJ, Dipaolo FM, Biff A, Quattrini FM, Pisicchioc E, Roselli A, Caselli S, Culasso F. Prevalence and Clinical Significance of LA Remodeling in competitive athletes. J Am collcaroliol 2005; 46(4): 690- 696.
13-Pellicia A, Culasso F, Di paulo FM, Maron BJ. physiologic left ventricular cavity dilation in elite athletes. Annals of  interal medicine. 1999 Jan 5; 130(1): 23-31. PubMed PMID: 9890846. Epub 1999/01/16. Eng.
 14-Pelliccia A, Maron BJ, Culasso F, Spataro A, Cselli G. Athletes heart in woman. Echo Echocardiographic characterization of highly trained elite female athletes. Jama 1996 Jul 17;276(3): 211-5. PubMed PMID: 8667565. Epub 1996/07/17. Eng.
15- Stolt A, Karjalainen J, Heinonen OJ, Kujala UM. Left ventricular mass, geometry and filling in Elite Female and male endurance athletes. Scandinavian  Journal of medicine &  science in sports. 2000 Feb;10(1): 28-32. PubMed PMID: 10693609. Epub 2000/02/29. Eng.
16-Hosseini M, Beh poor N. A comparative study of the heart status in elite male and female mountaineers. Congress VII conference of the international association of schools of physical education, Acoruna, 26-29 October 2010. Available at www.Altorendimiento. Com
17-Whyte GP, Georg K, Sharma S, Firrozi S, Stephens N, Senior R, et al. The upper limit of physiological cardiac hypertrophy in elite male and female athletes. The British experimental. European journal of applied physiology. 2004 Aug; 92(4-5): 592-7. PubMed PMID: 15054661. Epub 2004/04/01. Eng.
18-George KP, Gates PE, Whyte G, Feroglio RA, Lea R. Echocardiographic example of cardiac structure and Function in elite cross trained male and Female Alpine skiers. Br J sport.1999 Apr; 33(2): 93-8; discussion 9. PubMed PMID: 10205689. PubMed Central PMCID: PMC1756155. Epub 1999/04/17. Eng.
19-Gilbert CA, Nutter DO, Felner JM, Perkins JV, Heymsfield SB, Schlant RC. Echocardiographic study of cardiac dimension and Function in the endurance-trained athlete. The American Journal of cardiology. 1977 Oct; 40(4): 528-33. PubMed PMID: 910717. Epub 1977/10/01. Eng.
20-Atchley AE, Douglas PS. Left ventricular hypertrophy in athletes: morphologic features and clinical Correlates. Cardiology clinic. 2007 Agu; 25(3): 377-82. PubMed PMID: 17961791. Epub 2007/10/27. Eng.