کیست مجرای نازوپالاتین: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران.

2 گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران.

4 گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

5 - متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت.

چکیده

کیست مجرای نازوپالاتین، شایع­ترین کیست غیر ادنتوژنیک رشدی – تکاملی حفرۀ دهان است و 10 درصد از کیست­های فکی را تشکیل می­دهد. این کیست از بقایای اپیتلیوم مجرای نازوپالاتین منشأ می­گیرد. اکثر این کیست­ها بدون علامت بوده و در صورت وجود علایم، شایع­ترین علامت، تورمی کوچک در خلف پاپیلای کام می­باشد که نسبت به خط وسط همیشه به­صورت متقارن قرار نمی­گیرد. میزان عود این ضایعه2 درصد می­باشد. در این گزارش، مردی 21 ساله اهل اهواز معرفی می­شود، که شکایت اصلی وی بی­حسی، لق­شدگی دندان­های قدامی، تورم داخل دهانی و غیر قرینگی در صورت بود. در معاینۀ بالینی تورم بدون درد، در خط میانی کام سخت و وستیبول باکال، پوشیده­شده با مخاط نرمال، لق­شدگی و انحراف مزیالی تاج دندان­های سانترال اینسایزور مشاهده شد. تصویربرداری پانورامیک، اکلوزال کراس سکشنال فک بالا، پری اپیکال دندان­های قدامی فک بالا و توموگرافی کامپیوتری (CT)، رادیولوسنسی تک­حفره با حدود مشخص، منظم و کورتیکال را در قدام فک بالا نشان داد.از ضایعه بیوپسی به­عمل آمد و تشخیص پاتولوژی نهایی، "کیست مجرای نازوپالاتین" بود. بنابراین در صورت وجود رادیولوسنسی تک­حفره در قدام فک بالا، کیست مجرای نازوپالاتین را باید به­عنوان یک تشخیص افتراقی مدنظر قرار داد. بررسی هیستوپاتولوژی ضایعه، ما را به تشخیص صحیح نایل نموده و از درمان­های غیر ضروری بی­نیاز می­گرداند.
 

کلیدواژه‌ها


1-Hegde RJ, Shetty R. Nasopalatine duct cyst. J Indian SocPedodPrev Dent 2006 May; 24 (Suppl 1): S31–2.
2-Gnanasekhar JD, Walvekar SV, Al-KandariAM, Al-Duwairi Y. Misdiagnosis and mismanagement of a nasopalatine duct cyst and its corrective therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadiolEndod 1995 Oct; 80(4): 465–70.
3-Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral and Maxillofacial Pathology. 3rd ed. China:  Saunders Elsevier; 2009. p. 28-31.
4-White SC, PharoahMJ. Oral radiology principlesand interpretation. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2009.p. 358–60.
5-Dedhia P, Dedhia S, Dhokar A, Desai A. Nasopalatine duct cyst. Case Rep Dent 2013 Jan; 2013: 869516.
6- Neville B. Developmental defects of the oral and maxillofacialregion. In: Textbook of Oral Pathology. Philadelphia: Saunders; 2012.
7-Torres LM, Benito JI, Morais D, Fernández A. Nasopalatine duct cyst. ActaOtorrinolaringologica 2008 May; 59(5): 250–1.
8-Perumal CJ. An unusually large destructive nasopalatine duct cyst. J Maxillofac Oral Surg 2013 Mar; 12(1): 100–4.
9-Cecchetti F, Ottria L, Bartuli F, Bramanti NE, Arcuri C. Prevalence, distribution and differential diagnosis of nasopalatine duct cysts. Oral Implantol (Rome) 2012 Apr; 5(2-3): 47–53.
10-Regezi J, Sciubba J, Jordan R. Oral Pathology (Clinical pathologic Correlations). 5th ed. China: Saunders Elsevier; 2008. P.251-3.
11-Cicciù M, Grossi GB, Borgonovo A, Santoro G, Pallotti F, Maiorana C. Rare bilateral nasopalatine duct cysts: a case report. Open Dent J2010 Feb; 4: 8–12.
 12-Nelson BL, Linfesty RL. Nasopalatine duct cyst. Head Neck Pathol 2010 Jun; 4(2):121–2.
13-Escoda Francolí J, AlmendrosMarqués N, BeriniAytés L, Gay Escoda C. Nasopalatine duct cyst: report of 22 cases and review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2008 Jul; 13(7): E438–43.
14-Vasconcelos  R,  de  Aguiar  MF,  Castro  W,  de  Araújo  VC,  Mesquita  R. Retrospective analysis  of  31  cases  of  nasopalatineduct cyst. Oral Dis 1999 Oct; 5(4): 325-8.
15-Wood NK, Goaz PW. Differential diagnosis of oral and maxillofacial lesions. 5th ed. USA:  Mosby; 1997. P. 303–5.
16-Swanson KS, Kaugars GE, Gunsolley JC. Nasopalatine Duct Cyst. An analysis of 334 cases. J Oral MaxiofacialSurg 1991Mar; 49(3): 268-71.