بررسی میزان بروز گیرندۀ فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع 2 و سایر شاخص‌های پیش‌آگهی سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتولوژی، دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه علوم تشریح، دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در سال­های اخیر شاخص­های متعددی برای بررسی پیش­­آگهی سرطان پستان در دست بررسی می­باشد. یکی از آنها گیرنده­های فاکتور رشد فیبروبلاستی (fibroblast grow factor receptors) می­باشد. مطالعۀ حاضر برای بررسی این ارتباط انجام شد.
روش بررسی: نوع مطالعه در نظر گرفته شده از نوع تحلیلی است. برای انجام تحقیق ابتدا به آرشیو گزارش­های  ثبت شده در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز مراجعه شده و نمونه­های سرطان مهاجم مجرایی از نوع طبقه­بندی نشده  Invasive ductal carcinoma)­  (انتخاب  و وارد تحقیق شد. لام­هایی که حاوی بیشترین حجم سلول­های سرطانی بودند، از میان بقیه انتخاب شد و بلوک پارافینی مربوط به آن از قسمت نگهداری بلوک­ها خارج شد و جهت مطالعۀه ایمونوهیستوشیمی مورد آزمایش قرار گرفت. سپس نمره­گذاری شده و با چهار شاخص سن، اندازۀ تومور، متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغل و درجۀ میکروسکوپی (microscopic grading) مقایسه شد. برای تحلیل داده­ها از روش آزمون­های مان ویتنی، و همبستگی غیر پارامتریک به نام اسپیرمن استفاده شده است.
یافته­ها: بین میزان رنگ­پذیری هسته و سیتوپلاسم با چهار شاخص فوق­الذکر رابطۀ معنادار آماری وجود ندارد.
نتیجه­گیری: نتایج مطالعات تاکنون ناهمگون بوده است. برخی به وجود رابطه دلالت داشته و برخی نیز از جمله مطالعۀ ما رابطه­ای نیافته است. لذا بهتر است که مطالعه در مقیاس وسیعتر و با افزودن سایر شاخص­های پیش­آگهی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


1- Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics.CA Cancer J Clin 2011Mar-Apr; 61(2): 69–90.
2- Wang N, Ma Q, Wang Y, Ma G, Zhai H. Cacy BP/SIP expression is involved in the clinical progression of breast cancer. World J Surg 2010Nov; 34(1): 2545–52.
3-Olopade OI, Grushko TA, Nanda R, Hou D. Advances in breast cancer: Pathways to personalized medicine. Clin Cancer Res 2008; 14: 7988–99.
4-Dickson C, Spencer-Dene B, Dillon C, Fantl V. Tyrosine kinasesignalling in breast cancer: fibroblast growth factors and their receptors. Breast Cancer Res 2000: 2: 191–6.
5- Easton DF, Pooley KA, Dunning AM, Pharoah PD, Thompson D, Ballinger DG, "et al". Genome-wide association study identifies novel breast cancer susceptibility loci. Nature 2007; 447:1087–93.
6-Hunter DJ, Kraft P, Jacobs KB, Cox DG, Yeager M, Hankinson SE, "et al". A genome-wide association study identifies alleles in FGFR2 ssociated with risk of sporadic postmenopausal breast cancer. Nat Genet 2007Jul; 39(7): 870–4.
7-MartinAJ, GrantA, Ashfield AM, Palmer CN, Baker L, Quinlan PR, "et al". FGFR2 protein expression in breast cancer:nuclearlocalisation and correlation with patient genotype. BMC Research Notes 2011Mar, 4(72): 1-7.
8-Tannheimer SL, Rehemtulla A, Ethier SP. Characterization of fibroblast growth factor receptor 2 overexpression in the human breast cancer cell line SUM-52PE. Breast Cancer Res 2000May; 2(4): 311-20.

9-Sun S, Jiang Y, Zhang G, Song H, Zhang X, Zhang Y, "et al". Increased expression of fibroblastic growth factor receptor 2 is correlated with poor prognosis in patients with breast cancer. J Surg Oncol 2012 Jun; 105(8): 773–9.